KALENDARZ

< Lipiec 2024 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2009-07-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-12-19

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików dołączanych do artykułów zapisanych najczęściej w formacie PDF nie jest dostępnych cyfrowo – zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • publikowane filmy nie posiadają audio deskrypcji - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • serwis nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące,
  • serwis nie posiada wersji uproszczonej dedykowanej na urządzenia mobilne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Witkowska. , email: kontakt@pcpr.losice.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (083) 357 19 43 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach znajduje się na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Łosicach, budynek posiada trzy wejścia:

  • główne współdzielone z ARiMR od ul. Narutowicza 
  • boczne wejście od ul. Narutowicza (Referat Geodezji)
  • boczne od strony wjazdu na parking (otwarte po godz. 15:00)

Do wejścia głównego prowadzą schody  podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do wejście bocznego prowadzą schody i nie ma tam podjazdu dla niepełnosprawnych. Wejścia wyposażone są w drzwi automatycznie rozsuwane oraz standardowe drzwi, nie są one zabezpieczone bramkami.

Budynek posiada 4 kondygnacje i dwie klatki schodowe oraz windę. Winda znajduje się na parterze. Wejście do windy znajduje się po prawej stronie od klatki schodowej na holu za głównymi drzwiami.

Na parterze znajduje się ubikacja z udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe z jednym miejscem wydzielonym dla osób niepełnosprawnych.

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W przypadku niemożliwości dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Wersja mobilna - działanie na różnych urządzeniach
Serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Na urządzeniach z mniejszym ekranem wymaga powiększania.

Deklaracja o poprawieniu obecnej sytuacji
Poprawienie dostępności strony niesie za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. Aktualnie trwają prace nad konwersją plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.