ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

WYNIKI NABORU OFERT

 

Informujemy, że  w ramach ogłoszenia dotyczącego naboru firm szkoleniowych na przeprowadzenie Kompleksowej usługi dotyczącej podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników projektu Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wpłynęła:

 

  •  1 oferta szkoleniowa na część 5 zamówienia Kurs ochrony osób i mienia.

             Elitarne Biuro Ochrony Biznesu GROM

             Ul. Kilińskiego 46

             33-300 Nowy Sącz

 

  •  1 oferta szkoleniowa na część 6 zamówienia Kurs kosztorysowanie w budownictwie

            SME Training  Karwatka  Spółka Jawna 

            Ul.  Nowogrodzka 23

            00 – 511 Warszawa

 

  • Na pozostałe części zamówienia nie wpłynęła żadna oferta szkoleniowa.

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  postępowanie zostaje unieważnione.

 

Wszystkim, którzy wysłali swoje oferty, serdecznie dziękujemy!

 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

/-/ Małgorzata Witkowska


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

z dnia 19 lipca 2017r. – Usługi społeczne

 

Numer sprawy: PCPR.252.3.2017.EFS

 

W związku z zaistniałymi nieścisłościami ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w kwestii dotyczącej możliwości składania ofert częściowych informujemy, iż istnieje możliwość składania ofert częściowych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało poprawione i jest spójne z SIWZ. Pozostałe załączniki do zamówienia pozostają bez zmian. W związku z tym przedłużamy możliwość składania ofert do 27 lipca 2017 do godziny 07.45.

Za niedogodności przepraszamy.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

z dnia 19 lipca 2017r. – Usługi społeczne

 

Numer sprawy: PCPR.252.3.2017.EFS

 

Procedura o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną o wartości poniżej
750 000 euro, prowadzona jest w oparciu o przepisy art. 138o ust. 2 - 4 w związku art. 138h rozdział 6, dział III ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm./.

Wartość wszystkich Części zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi tj.
750 000 euro.

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

I. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Kompleksowa usługa dotycząca podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników projektu Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Wartość wszystkich Części zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych.

 

 

24.07.2017 - Uwaga zmiany w ogłoszeniu, więcej informacji w pliku do pobrania poniżej


WYNIKI NABORU OFERT

 

Informujemy, że  w ramach ogłoszenia dotyczącego naboru firm szkoleniowych na przeprowadzenie Kompleksowej usługi dotyczącej podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników projektu Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wpłynęła:

 

  •  1 oferta szkoleniowa na część 7 zamówienia Kurs administracyjno – sekretarski.

          Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości

          ul. Zielona 8

          88-430 Janowiec Wielkopolski

 

  •  1 oferta szkoleniowa na część 6 zamówienia Kurs kosztorysowanie w budownictwie

            Biuro Kosztorysowo – Budowlane

            Norma

            Mirosław Świętuchowski

           ul. Zakątek 22

           15-671 Białystok

 

  • Na pozostałe części zamówienia nie wpłynęła żadna oferta szkoleniowa.

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  postępowanie zostaje unieważnione.

 

Wszystkim, którzy wysłali swoje oferty, serdecznie dziękujemy!

 

W związku z powyższym ogłaszamy kolejne postepowanie dotyczące ogłoszenia naboru firm szkoleniowych na przeprowadzenie Kompleksowej usługi dotyczącej podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników projektu Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

/-/ Małgorzata Witkowska


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

z dnia 07 lipca 2017r. – Usługi społeczne

 

Numer sprawy: PCPR.252.2.2017.EFS

 

Procedura o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną o wartości poniżej
750 000 euro, prowadzona jest w oparciu o przepisy art. 138o ust. 2 - 4 w związku art. 138h rozdział 6, dział III ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm./.

Wartość wszystkich Części zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi tj.
750 000 euro.

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

I. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Kompleksowa usługa dotycząca podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników projektu Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Wartość wszystkich Części zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych.

 

 


Łosice, 11.05.2017r.

Numer sprawy: PCPR.252.1.2017.EFS

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące naboru firm szkoleniowych na przeprowadzenie „Kompleksowej usługi dotyczącej aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej" w ramach projektu Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zawiadamiam o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia

 

Wpłynęła: 1 oferta

 

Oferta oceniana była przez trzyosobową komisję na podstawie kryterium oceny ofert zawartego w SIWZ tj. ceny brutto oraz doświadczenia wykonawcy w przeprowadzaniu szkoleń /kursów.

 

Umowa z Wykonawcą będzie mogła zostać zawarta w dniu 15 maja 2017r.

 

W wyniku dokonanej analizy otrzymanych ofert Zamawiający wyłonił następującą ofertę w zakresie usługi szkoleniowej:

Fundacja Sportu Zdrowia i Turystyki EST

ul. Piękna 15/43, 00-549 Warszawa

 

 

Zamawiający informuje, iż nie odrzucił żadnej ze złożonych ofert ani nie wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia żadnego z wykonawców.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska


UWAGA KOREKTA

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU z dnia 28 kwietnia 2017r. – Usługi społeczne

(05.05.2017r.)

 

Dotyczy: zmiany terminu otwarcia ofert

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje, iż otwarcie ofert złożonych w odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.04.2017r. – Usługi społeczne (Numer sprawy: PCPR.252.1.2017.EFS) nastapi w dniu 08.05.2017r. o godz. 15.15.

 

Pliki do pobrania

application/octet-stream Korekta_SIWZ.docx (249.3 KiB)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

z dnia 28 kwietnia 2017r. – Usługi społeczne

 

PCPR.252.1.2017.EFS

 

Procedura o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną o wartości poniżej
750 000 euro, prowadzona jest w oparciu o przepisy art. 138o ust. 2 - 4 w związku art. 138h rozdział 6, dział III ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm./.

Wartość wszystkich etapów zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień na usługi społecznej i inne szczególne usługi tj.
750 000 euro.

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

I. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Kompleksowa usługa dotycząca aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej uczestników projektu Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Wartość wszystkich etapów zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych.

 

Pliki do pobrania