KALENDARZ

< Lipiec 2024 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Rodzinna piecza zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej w przypadku gdy władza rodzicielska rodziców została ograniczona, zawieszona lub też nastąpiło pozawienie władzy.

 

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

 1. traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
 2. zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
 3. zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
 4. zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań;
 5. zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
 6. zapewnia ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
 7. umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 

1) rodzina zastępcza:

 • spokrewniona – to taka, w której opiekę i wychowanie nad dzieckiem przyjmują członkowie rodziny dziecka np. babcia, dziadek, rodzeństwo dziecka
 • niezawodowa – to rodzina, która tworzona jest przez młżeństwo lub osobę nie pozostajacą w związku małżeńskim nie będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka np. dalsi członkowie rodziny lub osoby obce (rodzina, w której może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa jest dopuszczalne umieszczenie większej liczby dzieci.) 
 • zawodowa - to rodzina, którą stanowią dalsi członkowie rodziny np. wujostwo lub osoby obce (rodzina, w której może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej lub w razie konieczności liczniejszego rodzeństwa) w tym:
 • pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego (rodzina, w której dziecko przebywa na czas unormowania sytuacji, nie dłużej niż na 4 miesiące, w uzasadnionych przypadkach do 8 miesięcy)
 • zawodowa specjalistyczna (rodzina, w której przebywają dzieci niedpostosowane społecznie oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także małoletnie matki z dziećmi)

2) rodzinny dom dziecka (rodzina, w której może przebywać nie więcej niż 8 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy lub w razie konieczności liczniejszego rodzeństwa)

 

 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzy-mania, nie niższe niż kwota:
1) 694 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie za-stępczej spokrewnionej;
2) 1052 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie za-stępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym do-mu dziecka.

 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

 

Ponadto rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka mogą ubiegać się o:

 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia –raz w roku
 • świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka- jednorazowo
 • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki- jednorazowo lub okresowo;

Osoba, która osiągnęła pełnoletnośći przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, za zgodą tej rodziny zastępczej, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia, jeżeli

uczy się:

- w szkole,

- w zakładzie kształcenia nauczycieli,

- w uczelni,

- u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

lub

legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:

- w szkole,

- w zakładzie kształcenia nauczycieli,

- w uczelni,

- u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, na kursach, jeśli ich zakończenie jest zgodnie z indywidualnym programem usamodzielnienia.

 

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 2000 zł miesięcznie, zaś rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego przysługuje minimum 2600 zł miesięcznie.

 

W przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka piecza zastępcza nad dzieckiem może zostać powierzona rodzinie pomocowej.

 

W rodzinie pomocowej może być umieszczone dziecko w przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniu lub pobytem w szpitalu oraz w wyniku nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych w rodzinie zastępczej. Rodziną pomocową może być:

 • rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
 • małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 poz. 998 z późn. zm.).