KALENDARZ

< Lipiec 2024 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Projekt „SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM" dofinansowany jest z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Okres realizacji projektu: od 01.12.2016r. do 31.08.2018r.

 

Całkowita wartość projektu 386 734,64 w tym:

 • 309 387,71 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 77 346,93 zł - wkład własny Powiatu Łosickiego

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa mazowieckiego, tj. 34 osób fizycznych (w tym 20K i 14M), które zamieszkują na obszarze powiatu łosickiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Uczestnikami projektu będzie 20 osób z niepełnosprawnościami – w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz 14 osób młodych przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą.

 

Cel i założenia projektu

Cel główny projektu: Zwiększenie szans na zatrudnienie 34 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym 20K i 14M) oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa na terenie powiatu łosickiego (w tym 20 osób z niepełnosprawnością – 12K i 8M) w okresie od 03/2017 do 09/2018.

 

Główne zadania:

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu;
 • Praca socjalna;
 • Treningi kompetencji i umiejętności społecznych;
 • Poradnictwo psychologiczne, wsparcie rozwojowe i tutoring;
 • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji poprzez wysokiej jakości szkolenia;
 • Szkolenia pierwszej pomocy;
 • Aktywizacja społeczno-zdrowotna (wyjazdy na basen, kino, teatr, nauka tańca, nordic walking, masaże);
 • Zasiłki i pomoc w naturze;
 • Staże.

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

pn. " SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM"

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 , oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Projekt skierowany jest do:

 • osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • osób z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie uczestnikom projektu. Działania będą dobierane indywidualnie do potrzeb każdego z uczestników projektu.

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

12/2016 – 08/2018

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do osobistego składania wniosków kandydata na uczestnika w projekcie w terminie do 02 grudnia 2016 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

 

Wnioski dostępne są w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach pok. 40.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, posiadane doświadczenie na rynku pracy, sytuację materialną i społeczną gospodarstwa domowego, orzeczenie o niepełnosprawności.

 

 /-/ Małgorzata Witkowska


 

UWAGA ZMIANA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU

"SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM"

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje, iż uległ zmianie termin realizacji projektu „SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM" wspołfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Nowy okres realizacji projektu: od 01.01.2017r. do 30.09.2018r.

 

 


 

UWAGA PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

pn. " SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM"

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w związku ze zmianą terminu realizacji projektu informuje, iż przedłuża termin składania wniosków kandydata na uczestnika w projekcie.

 

Informujemy, iż dalsza rekrutacja wraz z indywidualna diagnozą potrzeb prowadzona jest w dwóch terminach:

I termin od dnia 1 marca 2017r. do 31 marca 2017 roku

II termin naboru od dnia 15 listopada 2017r. do 19 grudnia 2017 roku

 

Wnioski dostępne są w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach pok. 40.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, posiadane doświadczenie na rynku pracy, sytuację materialną i społeczną gospodarstwa domowego, orzeczenie o niepełnosprawności.

 

/-/ Małgorzata Witkowska