KALENDARZ

< Lipiec 2024 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI


Informuję, że w wyniku rekrutacji przeprowadzonej w dniu 24.02.2011r. do pracy w projekcie „Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim" realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach została zakwalifikowana następująca osoba:

 

Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji - Pan Sylwester Siennicki

Kandydat wykazał się znajomością programu PO KL, znajomością ustawy o pomocy społecznej oraz odpowiednim doświadczeniem. Osoba była starannie przygotowana do rozmowy kwalifikacyjnej oraz posiadał odpowiednią wiedzę i motywację do pracy.

Wyłoniony kandydat zatrudniony zostanie na umowę zlecenia od dnia 01.05.2011r. w ramach projektu pt. „Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego PO KL 2007 - 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działalnie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W ŁOSICACH

UL. NARUTOWICZA 6, 08-200 ŁOSICE

 

OGŁOSZENIE NR 2/11 Z DNIA 11 KWIETNIA 2011r.
O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Kierownik
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH
OGŁASZA KONKURS NA 1 WOLNE STANOWISKO PRACY

Stanowisko

SPECJALISTA DS. MONITORINGU I EWALUACJI

Nazwa komórki organizacyjnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

Liczba etatów

Wymiar czasu pracy

Umowa zlecenie w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w powiecie łosickim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

50 godzin

Główne obowiązki

1.      Stały nadzór nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów projektu.

2.      Nadzór nad poprawnością realizacji umowy o dofinansowanie projektu.

3.      Bieżące monitorowanie i oraz przekazywanie materiałów do aktualizacji strony internetowej.

4.      Wykonywanie i archiwizowanie dokumentacji fotograficznej projektu.

5.      Przeprowadzanie kontroli na miejscu (sale szkoleniowe) w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania oznakowania i wykorzystania środków dydaktycznych.

6.      Opracowanie harmonogramu działań w zakresie monitorowania i ewaluacji projektu.

7.      Opracowanie narzędzi diagnostycznych do realizacji zadań z zakresu monitorowania i ewaluacji projektu.

8.      Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych zgodnie z planem i harmonogramem.

9.      Prowadzenie analizy ankiet ewaluacyjnych ze szkoleń i konferencji.

10. Zbieranie i opracowywanie danych z zakresu monitoringu i ewaluacji.

11.  Przygotowanie raportów z monitoringu i ewaluacji zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

Wymagania niezbędne

1.     Wykształcenie min. średnie

2.     Umiejętność obsługi komputera - znajomość obsługi pakietu MS Office oraz Internet Explorer.

3.     Sumienność, sprawność, uczciwość, komunikatywność, pozytywne podejście do obywatela.

Wymagania dodatkowe

1.     Umiejętność:

-  stosowania odpowiednich przepisów;

-  planowania i organizowania pracy;

-  radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

-  pracy z trudnym klientem,

-  obsługi sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.

Znajomość języków obcych

Nie wymagana

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1.      List motywacyjny i CV.

2.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

3.      Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (kopia dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów w przypadku braku dyplomu).

4.      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla celów przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.

 

Do ofert mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy. 

 

 

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie:

Ø    w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6.
za pośrednictwem poczty na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach,

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

do dnia  20 kwietnia 2011r. (decyduje data wpływu) z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze Nr 2/11 z dnia 11 KWIETNIA 2011r."

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

            Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci spełniający wymagania w ciągu 3 dni od dnia zakończenia składania ofert. O terminie i miejscu tego postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

            Informacja o wynikach rekrutacji będzie zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach (www.pcpr.losice.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach.

            Dokumentów złożonych przez osoby nie zakwalifikowane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 


Wynik rekruracji na wolne stanowisko pracy - doradca zawodowy

Informuję, że w wyniku rekrutacji przeprowadzonej w dniu 24.02.2011r. do pracy w projekcie „Szansa na lepsze jutro w powiecie łosickim" realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach została zakwalifikowana następująca osoba:

 

Doradca zawodowy - Pani Barbara Duda


Kandydatka wykazała się dobrą znajomością programu PO KL oraz odpowiednim doświadczeniem i stażem pracy na stanowisku Dorady Zawodowego. Osoba była starannie przygotowana do rozmowy kwalifikacyjnej oraz posiadała odpowiednią wiedzę i motywację do pracy.

Wyłoniona kandydatka zatrudniona zostanie na umowę zlecenia od dnia 01.03.2011r. w ramach projektu pt. „Szansa na lepsze jutro w powiecie łosickim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego PO KL 2007 - 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działalnie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W ŁOSICACH

UL. NARUTOWICZA 6, 08-200 ŁOSICE

 

OGŁOSZENIE NR 1/11 Z DNIA 08 luty 2011r.
O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Kierownik
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH

OGŁASZA KONKURS NA 1 WOLNE STANOWISKO PRACY

Stanowisko

DORADCA ZAWODOWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

Liczba etatów

 

Wymiar czasu pracy

Umowa zlecenie w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w powiecie łosickim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

80 godzin

Główne obowiązki

 1. Przeprowadzenie treningu doradztwa zawodowego w ramach spotkań grupowych i indywidualnych;

 2. Pomoc Beneficjentom w wyborze dalszego rozwoju zawodowego;

 3. Opracowywanie Indywidualnych Planów Działania;

 4. Współpraca z Kierownikiem PCPR i Koordynatorem projektu w zakresie wszelkich zagadnień wynikłych na etapie realizacji projektu.

 

Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie wyższe (wskazane psychologiczne, socjologiczne, pedagogiczne).

 2. Uprawnienia doradcy zawodowego.

 3. Niekaralność

Wymagania dodatkowe

 1. Umiejętność:

 • otwartość, komunikatywność;

 • umiejętność rozwiązywania problemów;

 • stosowania odpowiednich przepisów;

 • radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

 • pracy z trudnym klientem;

 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku Doradcy Zawodowego;

Znajomość języków obcych

Nie wymagana

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 1. List motywacyjny i CV.

 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (kopia dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów w przypadku braku dyplomu).

 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla celów przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.

 

Do ofert mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

 

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie:

 • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6.
  za pośrednictwem poczty na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach,

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

do dnia 22 lutego 2011r. (decyduje data wpływu) z dopiskiem Ogłoszenie o naborze Nr 1/11 z dnia 08 lutego 2011r.".

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ciągu
3 dni od dnia zakończenia składania ofert. O terminie i miejscu tego postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach rekrutacji będzie zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach (www.pcpr.losice.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach.

Dokumentów złożonych przez osoby nie zakwalifikowane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 


INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

Informuję, że w wyniku rekrutacji przeprowadzonej w dniu 29.12.2010r. do pracy w projekcie „Szansa na lepsze jutro w powiecie łosickim" realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach zostały zakwalifikowane następujące osoby:

 

Koordynator projektu - Pani Emilia Duszyńska

Pracownik socjalny - Pani Katarzyna Boruta

Prawnik - Pani Beata Jamróz-Obidzińska

Informatyk - Pan Kamil Kowalczyk

Księgowa - pani Jadwiga Kołodziejuk

 

Wyłonieni kandydaci wykazali się dobrą znajomością programu PO KL oraz odpowiednim doświadczeniem. Osoby te były starannie przygotowane do rozmowy kwalifikacyjnej oraz posiadają odpowiednią wiedzę i motywację do pracy.

Ww. osoby zatrudnione zostaną w ramach umowy zlecenia i umowy o pracę od dnia 01.01.2011r. w ramach projektu pt. „Szansa na lepsze jutro w powiecie Łosickim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

 

 

 Małgorzata Witkowska

Kierownik PCPR 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W ŁOSICACH

UL. NARUTOWICZ 6, 08-200 ŁOSICE

 

OGŁOSZENIE NR 5/10 Z DNIA 17 GRUDNIA 2010r.
O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Kierownik
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH

OGŁASZA KONKURS NA 1 WOLNE STANOWISKO PRACY

Stanowisko

INFORMATYK

Nazwa komórki organizacyjnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

Rodzaj zatrudnienia

Umowa zlecenie w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w powiecie łosickim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS)

Główne obowiązki

1.                  Prowadzenie merytorycznego i rzeczowego nadzoru nad eksploatacją sprzętu informatycznego i oprogramowania

2.                  Prowadzenie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego

3.                  Opieka nad stroną internetową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach oraz wprowadzanie dodatkowych danych a także wprowadzanie zmian oraz wyglądu graficznego do wyżej wymienionych stron

Wykształcenie

Wyższe informatyczne

 

Wymagania niezbędne

1.     Kandydat powinien posiadać:

- znajomość języków oprogramowania  PHP, HTML i arkuszy CSS

- obsługa baz danych MySQL

- doświadczenie zawodowe

2.     Umiejętność obsługi komputera - znajomość obsługi pakietu MS Office oraz Internet Explorer.

3.     Sumienność, sprawność, uczciwość, komunikatywność, pozytywne podejście do obywatela.

Wymagania dodatkowe

1.     Umiejętność:

-  stosowania odpowiednich przepisów;

-  formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie (komunikacja werbalna i pisemna),

-  odporność na stres;

-  radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

-  pracy z trudnym klientem,

-  obsługi sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.

Znajomość języków obcych

Nie wymagana

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1.     List motywacyjny i CV

2.     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla celów przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.

 

 

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie:

Ø w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

Ø za pośrednictwem poczty na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach,

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

do dnia 27 grudnia  2010r. (decyduje data wpływu) z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze Nr 4510 z dnia 17 grudnia 2010r.".

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

            Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci spełniający wymagania w ciągu 3 dni od dnia zakończenia składania ofert. O terminie i miejscu tego postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

            Informacja o wynikach rekrutacji będzie zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach (www.pcpr.losice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach.

 

 


 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W ŁOSICACH

UL. NARUTOWICZA 6, 08-200 ŁOSICE

 

OGŁOSZENIE NR 1/10 Z DNIA 17 GRUDNIA 2010r.
O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Kierownik
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH

OGŁASZA KONKURS NA 1 WOLNE STANOWISKO PRACY

Stanowisko

KOORDYNATOR PROJEKTU

Nazwa komórki organizacyjnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

Liczba etatów

Wymiar czasu pracy

1 etat (Zatrudnienie w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w powiecie łosickim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS)

Pełny

Główne obowiązki

1.      Pełnienie funkcji koordynatora w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro w powiecie Łosickim"

2.      Stały nadzór nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów projektu.

3.      Stały kontakt z BO.

4.      Działania związane z planowaniem i dokumentowaniem pracy.

5.      Promowanie projektu.

6.      Przygotowanie i koordynacja korespondencji dotyczącej projektu.

7.      Kontakty z Instytucją Wdrażającą (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych).

8.      Przygotowywanie od strony merytorycznej wniosków o płatność zgodnie z harmonogramem płatności.

9.      Nadzór nad poprawnością realizacji umowy o dofinansowanie projektu.

10. Zarządzanie projektem jako całością i nadzorowanie pracy całego zespołu projektowego.

11. Uzupełnianie bazy danych uczestników projektu oraz arkuszy PEFS.

 

Wykształcenie

Wyższe

 

Wymagania niezbędne

1.     Kandydat powinien posiadać:

-  Znajomość przepisów EFS

-  Staż pracy przy koordynowaniu projektem

2.     Umiejętność obsługi komputera - znajomość obsługi pakietu MS Office oraz Internet Explorer.

3.     Sumienność, sprawność, uczciwość, komunikatywność, pozytywne podejście do obywatela.

Wymagania dodatkowe

1.     Umiejętność:

-  stosowania odpowiednich przepisów;

-  planowania i organizowania pracy;

-  odporność na stres

-  radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

-  pracy z trudnym klientem,

-  obsługi sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.

Znajomość języków obcych

Nie wymagana

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1.     List motywacyjny i CV.

2.     Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

3.     Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
i ukończenie 18 roku życia lub w przypadku cudzoziemca kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie 18 roku życia i kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego określonego w przepisach o służbie cywilnej.

4.     Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (kopia dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów w przypadku braku dyplomu).

5.     Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

6.     Oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7.     Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
(świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu) oraz kwalifikacje
i umiejętności kandydata (zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty).

8.     Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

9.     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla celów przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.

 

Do ofert mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

 

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie:

Ø w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6.
za pośrednictwem poczty na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach,

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

do dnia  27 grudnia 2010r. (decyduje data wpływu) z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze Nr 1/10 z dnia 17 grudnia 2010r.".

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

            Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci  spełniający wymagania w ciągu 3 dni od dnia zakończenia składania ofert. O terminie i miejscu tego postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

            Informacja o wynikach rekrutacji będzie zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach (www.pcpr.losice.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach.

            Dokumentów złożonych przez osoby nie zakwalifikowane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 


 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W ŁOSICACH

UL. NARUTOWICZA 6, 08-200 ŁOSICE

 

OGŁOSZENIE NR 2/10 Z DNIA 17 GRUDNIA 2010r.
O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Kierownik
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH

OGŁASZA KONKURS NA 1 WOLNE STANOWISKO PRACY

Stanowisko

PRACOWNIK SOCJALNY

Nazwa komórki organizacyjnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

Liczba etatów

Wymiar czasu pracy

1 etat (Zatrudnienie w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w powiecie łosickim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS)

Pełny

Główne obowiązki

1.      Rekrutacja beneficjentów

2.      Przygotowanie kontraktów socjalnych/umów analogicznych do kontraktów socjalnych

3.      Nadzór nad uczestnictwem w projekcie poszczególnych osób z grup docelowych.

4.      Przygotowanie dokumentacji merytorycznej projektu:

a)     Deklaracji uczestnictwa, danych do arkusza PEFS

b)     List obecności na doradztwie, warsztatach i szkoleniach

c)      Dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń

d)     Kopii świadectw, dyplomów itp. Uzyskanych przez BO w trakcie realizacji projektu

5.      Praca społeczna

6.      Praca środowiskowa

7.      Prowadzenie wszystkich działań w ramach projektu zgodnie z harmonogramem

8.      Współdziałanie przy organizacji spotkań i konferencji w ramach projektu

9.      Inicjowanie nowych form pomocy BO mających trudną sytuację

10. Prowadzenie wywiadów środowiskowych na potrzeby pomocy społecznej i innych instytucji administracji publicznej

11. Wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej

12. Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów

13. Organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym

14. Zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym

15. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach wybranych grup społecznych w zakresie regulujących tryb i zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

16. Inne zadania w ramach projektu zgodne z zaleceniami Kierownika i Koordynatora projektu

17. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.

 

Wykształcenie

1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia, co najmniej jeden z wymienionych warunków:

- posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,

- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

- ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,

- do 31 grudnia 2013 r. ukończy studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym
z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie - art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

 

Wymagania niezbędne

1.     Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej i przepisów EFS

2.     Staż pracy minimum 6 miesięcy.

3.     Umiejętność obsługi komputera - znajomość obsługi pakietu MS Office oraz Internet Explorer.

4.     Sumienność, sprawność, uczciwość, komunikatywność, pozytywne podejście do obywatela.

Wymagania dodatkowe

1.     Umiejętność:

-  stosowania odpowiednich przepisów;

-  planowania i organizowania pracy;

-  radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

-  pracy z trudnym klientem,

-  obsługi sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.

Znajomość języków obcych

Nie wymagana

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1.     List motywacyjny i CV.

2.     Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

3.     Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
i ukończenie 18 roku życia lub w przypadku cudzoziemca kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie 18 roku życia i kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego określonego w przepisach o służbie cywilnej.

4.     Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (kopia dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów w przypadku braku dyplomu).

5.     Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

6.     Oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7.     Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
(świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu) oraz kwalifikacje
i umiejętności kandydata (zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty).

8.     Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

9.     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla celów przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.

 

Do ofert mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

 

 

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie:

Ø w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6.
za pośrednictwem poczty na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach,

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

do dnia  27 grudnia 2010r. (decyduje data wpływu) z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze Nr 2/10 z dnia 17 grudnia 2010r.".

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

            Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci spełniający wymagania w ciągu 3 dni od dnia zakończenia składania ofert. O terminie i miejscu tego postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

            Informacja o wynikach rekrutacji będzie zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach (www.pcprlosice.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach.

            Dokumentów złożonych przez osoby nie zakwalifikowane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 


 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W ŁOSICACH

UL. NARUTOWICZ 6, 08-200 ŁOSICE

 

OGŁOSZENIE NR 3/10 Z DNIA 17 GRUDNIA 2010r.
O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Kierownik
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH

OGŁASZA KONKURS NA 1 WOLNE STANOWISKO PRACY

Stanowisko

PRAWNIK

Nazwa komórki organizacyjnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

Rodzaj zatrudnienia

Umowa zlecenie w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w powiecie łosickim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS)

Główne obowiązki

1.                 Prowadzenie procedur związanych z zamówieniami publicznymi.

2.                 Nadzór i współpraca nad zastosowaniem ustawy PZP przy realizacji projektu.

3.                 Sprawdzanie zgodności działań związanych z zastosowaniem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4.                 Sprawdzanie dokumentacji projektu w zakresie zgodności z prawem krajowym  i wspólnotowym.

5.                 Opracowywanie wzorów dokumentacji projektu (umowy, uchwały, zarządzenia, pisma wymagające interpretacji prawnej)

Wykształcenie

Wyższe prawnicze

 

Wymagania niezbędne

1.     Kandydat powinien posiadać:

- dobrą znajomość ustawy prawo zamówień publicznych

- min. roczny staż pracy przy obsłudze prawnej projektów unijnych

- staż pracy przy doradztwie prawnym

2.     Umiejętność obsługi komputera - znajomość obsługi pakietu MS Office oraz Internet Explorer.

3.     Sumienność, sprawność, uczciwość, komunikatywność, pozytywne podejście do obywatela.

Wymagania dodatkowe

1.     Umiejętność:

-  stosowania odpowiednich przepisów;

-  formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie (komunikacja werbalna i pisemna),

-  samodzielnego prowadzenia procedury zamówień publicznych

-  pracy z trudnym klientem,

-  obsługi sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.

Znajomość języków obcych

Nie wymagana

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1.     List motywacyjny i CV

2.     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla celów przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.

 

 

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie:

Ø w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

Ø za pośrednictwem poczty na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach,

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

do dnia 27 grudnia  2010r. (decyduje data wpływu) z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze Nr 3/10 z dnia 17 grudnia 2010r.".

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

            Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci spełniający wymagania w ciągu 3 dni od dnia zakończenia składania ofert. O terminie i miejscu tego postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

            Informacja o wynikach rekrutacji będzie zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach (www.pcpr.losice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach.

 

 


 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W ŁOSICACH

UL. NARUTOWICZ 6, 08-200 ŁOSICE

 

OGŁOSZENIE NR 4/10 Z DNIA 17 GRUDNIA 2010r.
O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Kierownik
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH

OGŁASZA KONKURS NA 1 WOLNE STANOWISKO PRACY

Stanowisko

GŁÓWNA KSIĘGOWA PROJEKTU

Nazwa komórki organizacyjnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

Rodzaj zatrudnienia

Umowa zlecenie w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w powiecie łosickim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS)

Główne obowiązki

1.      Kontrola dokumentów księgowych projektu pod względem formalnym i rachunkowym.

2.      Sporządzanie list płac wynagrodzeń pracowników projektu.

3.      Dekretacja dokumentów księgowych projektu.

4.      Księgowanie dokumentów na kontach zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu.

5.      Segregacja dokumentów księgowych, zgodnie z budżetem projektu.

6.      Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych wynagrodzeń (podatkowych, ZUS) dotyczących pracowników realizujących projekt.

7.      Opisywanie dowodów księgowych projektu zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz wytycznymi dotyczącymi realizacji projektu oraz dokonywanie płatności wynikających z Projektu.

8.      Archiwizowanie dokumentacji finansowej w ramach realizacji projektu.

9.      Księgowanie i sporządzanie zestawień, raportów i innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia od strony finansowej projektu.

10. Kontakty z Instytucją Wdrażającą (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych) w zakresie prawidłowego rozliczenia finansowego projektu.

11. Odpowiedzialność za terminowe przygotowanie wniosków o płatność.

12.  Sprawozdawczość w zakresie powierzonych zadań (Rb-28S, Rb-27, Rb-N, Rb-Z, Rb-Ws, bilans, zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek zysków i strat).

 

Wykształcenie

Średnie

 

Wymagania niezbędne

1.     Kandydat powinien posiadać:

- dobrą znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy samorządowe

- znajomość przepisów EFS i POKL

- staż pracy przy rozliczaniu projektu

2.     Umiejętność obsługi komputera - znajomość obsługi pakietu MS Office oraz Internet Explorer.

3.     Sumienność, sprawność, uczciwość, komunikatywność, pozytywne podejście do obywatela.

Wymagania dodatkowe

1.     Umiejętność:

-  stosowania odpowiednich przepisów;

-  formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie (komunikacja werbalna i pisemna),

-  odporność na stres;

-  radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

-  pracy z trudnym klientem,

-  obsługi sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.

Znajomość języków obcych

Nie wymagana

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1.     List motywacyjny i CV

2.     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla celów przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.

 

 

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie:

Ø w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

Ø za pośrednictwem poczty na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach,

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

do dnia 27 grudnia  2010r. (decyduje data wpływu) z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze Nr 4/10 z dnia 17 grudnia 2010r.".

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

            Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci spełniający wymagania w ciągu 3 dni od dnia zakończenia składania ofert. O terminie i miejscu tego postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

            Informacja o wynikach rekrutacji będzie zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach (www.pcpr.losice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach.

 

 


Łosice. dn. 28.03.2012r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

 

Informuję, że w wyniku rekrutacji przeprowadzonej w dniu 27.03.2012r. do pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie została zakwalifikowana następująca osoba:

 

Psycholog – Pani Anna Kordaczuk - Kowalska

 

Wyłoniona kandydatka wykazała się odpowiednim doświadczeniem oraz spełniła wszelkie wymagane kryteria. Osoba ta była starannie przygotowana do rozmowy kwalifikacyjnej oraz posiada odpowiednią wiedzę i motywację do pracy.

Ww. osoba zatrudniona zostanie w ramach umowy zlecenia od dnia 02.04.2012r.

 

 /-/ Małgorzata Witkowska


Łosice. dn. 28.03.2012r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

 

Informuję, że w wyniku rekrutacji przeprowadzonej w dniu 27.03.2012r. do pracy w projekcie „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach zostały zakwalifikowane następujące osoby:

 

Doradca Zawodowy – Pani Barbara Duda

Informatyk –Pan Kamil Kowalczyk

 

Wyłonieni kandydaci wykazali się odpowiednim doświadczeniem oraz spełnili wszelkie wymagane kryteria. Osoby te były starannie przygotowane do rozmowy kwalifikacyjnej oraz posiadają odpowiednią wiedzę i motywację do pracy.

 

Ww. osoby zatrudnione zostaną w ramach umowy zlecenia od dnia 02.04.2012r. w ramach projektu pt. „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

/-/ Małgorzata Witkowska


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W ŁOSICACH

UL. NARUTOWICZA 6, 08-200 ŁOSICE

 

OGŁOSZENIE NR 4/12 Z DNIA 14 MARCA 2012r.
O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Kierownik
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH

OGŁASZA KONKURS NA 1 WOLNE STANOWISKO PRACY

Stanowisko

PSYCHOLOG

Nazwa komórki organizacyjnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

Rodzaj zatrudnienia

Umowa zlecenie (8 godzin w miesiącu)

Umowa od 01.04.2012r. – 30.11.2012r.

Główne obowiązki

1.      Pomoc psychologiczna (diagnoza, terapia) osobom dorosłym, młodzieży, dzieciom oraz rodzinom przeżywającym różnego typu kryzysy i sytuacje trudne

2.      Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych

3.      Prowadzenie wsparcia dla rodzin doświadczających nasilonych zachowań związanych z przemocą

4.      Pomoc rodzinom w radzeniu sobie z trudnościami, stresami i problemami, które mogą mieć wpływ na jej prawidłowe funkcjonowanie

5.      Prowadzenie działalności profilaktycznej:

a) popularyzację wiedzy na temat kryzysu i radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

b) edukację społeczną na temat sposobów zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

c) popularyzacja wiedzy oraz zwiększenie świadomości i odpowiedzialności rodziców za dziecko;

d) pomoc w rozwiązywaniu problemów we wczesnym okresie ich powstawania;

e) motywowanie i mobilizowanie rodziców do właściwego wypełniania roli rodzica i wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej

6.      Współpraca z Kierownikiem PCPR w zakresie wszelkich zagadnień związanych z pomocą psychologiczną dla klientów PCPR

Wykształcenie

Wyższe psychologiczne

 

Wymagania niezbędne

1.     Kandydat powinien posiadać:

-       Wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne;

-       Minimum 2-letnie doświadczenie w samodzielnej pracy psychoterapeutycznej;

-       Doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa indywidualnego i grupowego;

-        Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;

-        Doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie;

-        Doświadczenie w pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie;

-       Samodzielność w wykonywaniu zadań;

Wymagania dodatkowe

1.     Umiejętność:

-  Sumienność;

-  Odpowiedzialność;

-   Komunikatywność;

-  Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych;

-   Zdolności organizacyjne;

-  Wysoka kultura osobista;

-  Pracy z trudnym klientem.

Znajomość języków obcych

Nie wymagana

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1.     List motywacyjny i CV.

2.     Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

3.     Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (kopia dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów w przypadku braku dyplomu).

4.     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla celów przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.

 

Do ofert mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie:

Ø w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

Ø za pośrednictwem poczty na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach,

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

do dnia 22 marca 2012r. (decyduje data wpływu) z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze Nr 4/12 z dnia 14 marca 2012r.”.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

            Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci spełniający wymagania w ciągu 3 dni od dnia zakończenia składania ofert. O terminie i miejscu tego postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

            Informacja o wynikach rekrutacji będzie zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach (www.pcprlosice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach.

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W ŁOSICACH

UL. NARUTOWICZ 6, 08-200 ŁOSICE

 

OGŁOSZENIE NR 3/12 Z DNIA 14 MARCA 2012r.
O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Kierownik
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH

OGŁASZA KONKURS NA 1 WOLNE STANOWISKO PRACY

Stanowisko

INFORMATYK

Nazwa komórki organizacyjnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

Rodzaj zatrudnienia

 

Wymiar czasu pracy

Umowa zlecenie w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w powiecie łosickim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS)

40 godzin

Główne obowiązki

1. Prowadzenie merytorycznego i rzeczowego nadzoru nad eksploatacją sprzętu informatycznego i oprogramowania

2. Prowadzenie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego

3.  Opieka nad stroną internetową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach oraz wprowadzanie dodatkowych danych a także wprowadzanie zmian oraz wyglądu graficznego do wyżej wymienionej strony

Wykształcenie

Wyższe informatyczne

 

Wymagania niezbędne

1.Kandydat powinien posiadać:

- znajomość języków oprogramowania  PHP, HTML i arkuszy CSS

- obsługa baz danych MySQL

- doświadczenie zawodowe

2.Umiejętność obsługi komputera – znajomość obsługi pakietu MS Office oraz Internet Explorer.

3.  Sumienność, sprawność, uczciwość, komunikatywność, pozytywne podejście do obywatela.

Wymagania dodatkowe

1. Umiejętność:

-otwartość komunikatywność

- obsługi sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.

Znajomość języków obcych

Nie wymagana

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1. List motywacyjny i CV.

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

3.  Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (kopia dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów w przypadku braku dyplomu).

4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla celów przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.

Do ofert mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie:

- w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

-  za pośrednictwem poczty na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach,

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

do dnia 22 marca  2012r. (decyduje data wpływu) z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze Nr 3/12 z dnia 14 marca 2012r.”.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

            Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci spełniający wymagania w ciągu 3 dni od dnia zakończenia składania ofert. O terminie i miejscu tego postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

            Informacja o wynikach rekrutacji będzie zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach (www.pcprlosice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach.

 

/-/ Małgorzata Witkowska


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W ŁOSICACH

UL. NARUTOWICZ 6, 08-200 ŁOSICE

 

OGŁOSZENIE NR 2/12 Z DNIA 14 MARCA 2012r.
O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Kierownik
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH

OGŁASZA KONKURS NA 1 WOLNE STANOWISKO PRACY

Stanowisko

DORADCA ZAWODOWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

Rodzaj zatrudnienia

 

Wymiar czasu pracy

Umowa zlecenie w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w powiecie łosickim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS)

86 godzin

Główne obowiązki

1.Przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego;

2. Pomoc Beneficjentom w wyborze dalszego rozwoju zawodowego;

3. Opracowywanie Indywidualnych Planów Działania;

4.      Współpraca z Kierownikiem PCPR i Koordynatorem projektu w zakresie wszelkich zagadnień wynikłych na etapie realizacji projektu

Wykształcenie

1.Wyższe (wskazane psychologiczne, socjologiczne, pedagogiczne).

2.Uprawnienia doradcy zawodowego

 

Wymagania niezbędne

3.Kandydat powinien posiadać:

- uprawnienia doradcy zawodowego I stopnia

- doświadczenie zawodowe

4. Umiejętność obsługi komputera – znajomość obsługi pakietu MS Office oraz Internet Explorer.

5.Sumienność, sprawność, uczciwość, komunikatywność, pozytywne podejście do obywatela.

Wymagania dodatkowe

1.Umiejętność:

-otwartość, komunikatywność;

- umiejętność rozwiązywania problemów;

-stosowania odpowiednich przepisów;

-radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

- pracy z trudnym klientem;

-mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku Doradcy Zawodowego;

Znajomość języków obcych

Nie wymagana

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1.List motywacyjny i CV.

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

3.Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (kopia dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów w przypadku braku dyplomu).

4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla celów przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.

 

Do ofert mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie:

- w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6.


- za pośrednictwem poczty na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach,

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

do dnia 22 marca 2012r. (decyduje data wpływu) z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze Nr 2/12 z dnia 14 marca 2012r.”.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci spełniający wymagania w ciągu 3 dni od dnia zakończenia składania ofert. O terminie i miejscu tego postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach rekrutacji będzie zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach (www.pcprlosice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach.

/-/ Małgorzata Witkowska


Łosice, dnia 20.02.2012r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

 

Informuję, że w wyniku rekrutacji przeprowadzonej w dniu 20.02.2011r. na stanowisko Główna Księgowa ds. finansowo - księgowych projektu została zakwalifikowana:

Pani Jadwiga Kołodziejuk

 

Wyłoniona kandydatka wykazała się dobrą znajomością programu PO KL oraz odpowiednim doświadczeniem. Osoba ta była starannie przygotowana do rozmowy kwalifikacyjnej oraz posiadała odpowiednią wiedzę i motywację do pracy.

Ww. osoba zatrudniona zostanie w ramach umowy o pracę od dnia 01.03.2012r. w ramach projektu pt. „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

/-/ Małgorzata Witkowska


Łosice, dnia 17.02.2012r.


Informacja z pierwszego etapu rekrutacji.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Główna Księgowa ds. finansowo - księgowych projektu - 1/2 etatu (Zatrudnienie w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w powiecie łosickim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS), w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach


Wymagania formalne określone w ogłoszeniu spełnili i zakwalifikowani zostali do
następnego etapu rekrutacji niżej wymienieni kandydaci:
Lp. Imię i nazwisko, Miejsce zamieszkania
1. Jadwiga Kołodziejuk - Łosice
Powyższa osoba zostanie poinformowana telefonicznie o miejscu i czasie dalszej rekrutacji.


/-/ Małgorzata Witkowska


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W ŁOSICACH

UL. NARUTOWICZ 6, 08-200 ŁOSICE

 

OGŁOSZENIE NR 1/12 Z DNIA 06 LUTY 2012r.
O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Kierownik
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH

OGŁASZA KONKURS NA 1 WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Stanowisko

Główna Księgowa ds. finansowo-księgowych projektu

(CPV-79211000-6)

Nazwa komórki organizacyjnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

Liczba etatów

Wymiar czasu pracy

1/2 etatu

½ etatu (umowa na czas określony w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w powiecie łosickim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS)

Główne obowiązki

1.      Kontrola dokumentów księgowych projektu pod względem formalnym i rachunkowym.

2.      Sporządzanie list płac wynagrodzeń pracowników projektu.

3.      Dekretacja dokumentów księgowych projektu.

4.      Księgowanie dokumentów na kontach zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu.

5.      Segregacja dokumentów księgowych, zgodnie z budżetem projektu.

6.      Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych wynagrodzeń (podatkowych, ZUS) dotyczących pracowników realizujących projekt.

7.      Opisywanie dowodów księgowych projektu zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz wytycznymi dotyczącymi realizacji projektu oraz dokonywanie płatności wynikających z Projektu.

8.      Archiwizowanie dokumentacji finansowej w ramach realizacji projektu.

9.      Księgowanie i sporządzanie zestawień, raportów i innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia od strony finansowej projektu.

10. Kontakty z Instytucją Wdrażającą (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych) w zakresie prawidłowego rozliczenia finansowego projektu.

11. Odpowiedzialność za terminowe przygotowanie wniosków o płatność.

12. Sprawozdawczość w zakresie powierzonych zadań (Rb-28S, Rb-27, Rb-N, Rb-Z, Rb-Ws, bilans, zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek zysków i strat).

 

Wymagania niezbędne

1.     Kandydat powinien posiadać:

-  obywatelstwo polskie lub (w przypadku cudzoziemca) znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

-  pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,

-  nieposzlakowaną opinię i nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

-  znajomość przepisów EFS i PO KL,

2.     Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy                 o rachunkowości, ustawy samorządowej i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

3.     Doświadczenie w pracy przy projektach systemowych z priorytetu VII PO KL. (minimum roczny staż pracy)

4.     Umiejętność obsługi komputera – znajomość obsługi pakietu MS Office oraz Internet Explorer, program OPTIMA,

5.     Sumienność, sprawność, uczciwość, komunikatywność, pozytywne podejście do obywatela.

Wymagania dodatkowe

1.     Umiejętność:

-  stosowania odpowiednich przepisów;

-  planowania i organizowania pracy;

-  radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

-  asertywność;

-  pracy z trudnym klientem;

-  obsługi sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.

2.     Łatwość nawiązywania kontaktów

-         Umiejętność pracy w zespole.

-         Zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność.

-         Umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej Klientów pomocy społecznej.

-         Nienaganna opinia z poprzedniego miejsca pracy.

-         Znajomość terenu powiatu Łosickiego i problemów mieszkańców

Znajomość języków obcych

Nie wymagana

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1.     List motywacyjny i CV.

2.     Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

3.     Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
i ukończenie 18 roku życia lub w przypadku cudzoziemca kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie 18 roku życia i kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego określonego w przepisach o służbie cywilnej.

4.     Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

5.     Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

6.     Oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7.     Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
(świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu) oraz kwalifikacje i umiejętności kandydata (zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty).

8.     Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

9.     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla celów przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.

Do ofert mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie:

Ø w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6.
za pośrednictwem poczty na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach,

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

do dnia  14 luty 2012r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu) z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze Nr 1/12 z dnia 06 lutego 2012r.”.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ciągu
3 dni od dnia zakończenia składania ofert. O terminie i miejscu tego postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Informacja o wynikach rekrutacji będzie zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach (www.pcprlosice.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach.

 

Dokumentów złożonych przez osoby nie zakwalifikowane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 


Łosice, 30.12.2011

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

 

Informuję, że w wyniku rekrutacji przeprowadzonej w dniu 29.12.2011r. do pracy w projekcie „Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach zostały zakwalifikowane następujące osoby:

 

Koordynator projektu – Pan Sylwester Siennicki

Prawnik –Pani Beata Jamróz - Obidzińska

 

Wyłonieni kandydaci wykazali się dobrą znajomością programu PO KL oraz odpowiednim doświadczeniem. Osoby te były starannie przygotowane do rozmowy kwalifikacyjnej oraz posiadają odpowiednią wiedzę i motywację do pracy.

 

Ww. osoby zatrudnione zostaną w ramach umowy zlecenia i umowy o pracę od dnia 01.01.2012r. w ramach projektu pt. „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Łosice, dnia 30.12.2011r.

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

 

Informuję, że w wyniku rekrutacji przeprowadzonej w dniu 29.12.2011r. na stanowisko Pracownika Socjalnego została zakwalifikowana:

Pani Katarzyna Boruta

 

Wyłoniona kandydatka wykazała się dobrą znajomością programu PO KL oraz odpowiednim doświadczeniem. Osoba ta była starannie przygotowana do rozmowy kwalifikacyjnej oraz posiadała odpowiednią wiedzę i motywację do pracy.

 

Ww. osoba zatrudniona zostanie w ramach umowy o pracę od dnia 01.01.2012r. w ramach projektu pt. „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

/-/ Małgorzata Witkowska


Łosice, 30.12.2011

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

Informuję, że w wyniku rekrutacji przeprowadzonej w dniu 29.12.2011r. na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej została zakwalifikowana:

Pani Emilia Duszyńska

 

Wyłoniona kandydatka wykazała się dobrą znajomością ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz odpowiednim doświadczeniem. Osoba ta była starannie przygotowana do rozmowy kwalifikacyjnej oraz posiadała odpowiednią wiedzę i motywację do pracy.

Ww. osoba zatrudniona zostanie w ramach umowy o pracę od dnia 01.01.2012r.

/-/ Małgorzata Witkowska

 


Łosice, dnia 28.12.2011r.


Informacja z pierwszego etapu rekrutacji.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Pracownik Socjalny - 1 etat (Zatrudnienie w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w powiecie łosickim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS), w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach


Wymagania formalne określone w ogłoszeniu spełnili i zakwalifikowani zostali do
następnego etapu rekrutacji niżej wymienieni kandydaci:
Lp. Imię i nazwisko, Miejsce zamieszkania
1. Katarzyna Boruta - Patków
Powyższa osoba zostanie poinformowana telefonicznie o miejscu i czasie dalszej rekrutacji.


/-/ Małgorzata Witkowska


 

Łosice, dnia 28.12.2011r.


Informacja z pierwszego etapu rekrutacji.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 1 etat, w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach


Wymagania formalne określone w ogłoszeniu spełnili i zakwalifikowani zostali do
następnego etapu rekrutacji niżej wymienieni kandydaci:
Lp. Imię i nazwisko, Miejsce zamieszkania
1. Emilia Duszyńska - Łosice
2. Magdalena Romaniuk - Szpaki Kolonia
3. Jarosław Olesiewicz - Łosice
Powyższe osoby zostaną poinformowane telefonicznie o miejscu i czasie dalszej rekrutacji.


/-/ Małgorzata Witkowska