KALENDARZ

< Lipiec 2024 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Kandydaci na rodziny zastępcze


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych

 

Więcej informacji na temat rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka można uzyskać kontaktując się z POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

tel. 83 359 05 51 fax. 83 357 19 41

e-mail: pcprlosice@wp.pl


Kto może zostać rodziną zastępczą, lub prowadzić rodzinny dom dziecka?

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań jak również wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 8. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, a w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

Przyjęcie na szkolenie odbywa się na wniosek kandydatów. 

Organizator przeprowadza rozmowę wstępną z kandydatami do odbycia szkolenia, informuje o zasadach szkolenia oraz o wymaganych dokumentach jakie zobowiązani są dostarczyć.

 

Wymagane dokumenty od kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej:

 1. zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej uzyskane od lekarza rodzinnego
 2. zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej uzyskane z poradni zdrowia psychicznego 
 3. zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej uzyskane z poradni uzależnień lub oświadczenie kandydata o uzależnieniu bądź nie uzależnieniu od środków psychoaktywnych (alkoholu, nikotyny, środków odurzających).
 4. oświadczenie, że kandydaci nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza nie jest im ograniczona ani zawieszona
 5. oświadczenie, że kandydaci nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych
 6. oświadczenie, że kandydaci wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego 
 7. życiorysy kandydatów 
 8. akt małżeństwa
 9. kserokopię dowodu osobistego
 10. zaświadczenia o wysokości dochodów kandydatów
 11. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów