KALENDARZ

< Kwiecień 2024 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Instytucjonalna piecza zastępcza jestb sprawowana w formie:

1)      placówki opiekuńczo – wychowawczej,

2)      regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej,

3)      interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

 

Placówka opiekuńczo – wychowawcza:

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

2) realizuje przygotowane we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych

 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze dzielimy na placówki typu:

  • socjalizacyjnego,
  • interwencyjnego,
  • specjalistyczno – terapeutycznego,
  • rodzinnego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego:

  1. wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się;
  2. umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu;
  3. współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny.

Zadaniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego jest doraźna opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności placówka jest obowiązana przyjąć dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki.

 

Do placówki, tej dziecko przyjmuje się:
1) na podstawie orzeczenia sądu;
2) w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
3) na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Pobyt dziecka w tej placówce nie może trwać dłużej niż 3 miesiące, w szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt ten może zostać przedłużony do momentu wyjaśnienia trwającego postępowania sądowego.

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego sprawuje opiekę nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, w szczególności:
1) legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjali-stycznej terapii;
3) wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych.

 

W placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno – terapeutycznego są umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowani się do życia w rodzinie. W placówce tej w tym samym czasiemożna umieścić łącznie nie więcej niż 14 dzieci. W placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego można umieścić w tym samym czasiełącznie nie więcej niż 8 dzieci.

 

W regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej są umieszczane dzieci wy-magające szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagający sto-sowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.W placówce tej można w tym samym czasie umieścić łącznie nie więcej niż 30 dzieci.

 

W interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym umieszcza się dzieci, które wymaga-ją specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Pobyt dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnymnie może trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. W placówce tej można w tym samym czasie umieścić łącznie nie więcej niż 20 dzieci.

 

Regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne zapewniają specjalistyczną opiekę medyczna i rehabilitację dzieciom umieszczonym w tych palcówkach i ośrodkach.

 

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 nr 149 poz. 887 z późn. zm.).