KALENDARZ

< Lipiec 2024 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Logo PFRON

Dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wniosek o dofinansowanie składa się do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

 

Wymagane załaczniki:

1. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące) lub inny dokument potwierdzający status prawny wnioskodawcy (wypis z ewidencji działalności gospodarczej).
2. Statut.
3. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek jest podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania.
4. Udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach.
5. Oświadczenie wnioskodawcy, że nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON.
6. Oświadczenie wnioskodawcy że nie był w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON rozwiązanej z przyczyn leżących po stornie wnioskodawcy.
7. Udokumentowanie odpowiednich warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania.
8. Oświadczenie o zapewnieniu fachowej kadry do realizacji zadania.
9. W przypadku gdy Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą lub zakład pracy chronionej dodatkowo do wniosku należy dołączyć:
a) zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de
minimis w tym okresie;
b) informacja o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym związana jest
pomoc de minimis.
10. W przypadku gdy Wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej dodatkowo do wniosku należy dołączyć:
a) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej;
b) informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Wszystkie kserokopie powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem prze osobę do tego upoważnioną

 

Dokumenty do pobrania: