KALENDARZ

< Maj 2024 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

„Mieszkanie dla Absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”.

2022-12-14 07:10

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła dwa programy adresowane do osób z niepełnosprawnością pn. „Mieszkanie dla Absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta oraz mieszkania wolnego od barier architektonicznych.

 

„Mieszkanie dla Absolwenta” - program jest realizowany w latach 2022-2026.

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

1)        posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

2)        posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

3)        posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4)        złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

5)        złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

 

 

„Dostępne Mieszkanie” - program jest realizowany w latach 2022-2025.

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

1)      posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;

2)      złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;

3)      złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

4)      w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

1)        oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;

2)        orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

 

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce o Funduszu - Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie

Wróć