Program "Od zależności ku samodzielności"

2020-02-10 07:31

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło program "Od zależności ku samodzielności" 

Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące moduły:

  • MODUŁ I WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  • MODUŁ II SAMOPOMOC
  • MODUŁ III UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA
  • MODUŁ IV INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ

O dofinansowanie projektów w ramach programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. 

Wiecej informacji można uzyskac na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci

 

Wróć