KALENDARZ

< Grudzień 2023 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY W RAMACH PROJEKTU SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM

2018-01-23 14:06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY W RAMACH PROJEKTU SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM

 

realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego   Programu   Operacyjnego   Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja  społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH

w  celu  realizacji

Usługi  dotyczącej  aktywizacji  edukacyjnej,  społecznej i  zdrowotnej  uczestników  projektu  SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM realizowanego  przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego,  oś  priorytetowa  IX Wspieranie  włączenia  społecznego  i  walka  z  ubóstwem,  działanie  9.1 Aktywizacja  społeczno-zawodowa  osób  wykluczonych  i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

OGŁASZA NABÓR NA NASTĘPUJĄCE STANOWISKO PRACY:

 

Nabór na stanowisko: COACH

1.         MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Łosicach, ul. Narutowicza 6; 08-200 Łosice.

2.         WYMAGANIA: wykształcenie wyższe, poświadczone dyplomem lub certyfikatem wiedzy z zakresu coachingu, udokumentowane minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w projektach ukierunkowanych na tożsamą grupę docelową; przeprowadzenie minimum 200 godzin wsparcia rozwojowego i tutoringu w ostatnich trzech latach, obywatelstwo  polskie;   pełna   zdolność  do   czynności   prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za przestępstwa umyślne.

3.         FORMA ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie, ilość pracogodzin w całym okresie wynosi: 170 godzin realizowanych od lutego do czerwca 2018 r.

4.         WYMAGANIA PROGRAMOWE/ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ: Wsparcie rozwojowe i tutoring - celem realizacji zdania będzie pełne wykorzystanie  potencjału uczestnika   i   samodzielności   w   rozwijaniu   się  jak i w samokształceniu. Uczestnik, dzięki relacji z coachem powinien zyskać lub  rozwinąć kompetencje, poszerzyć możliwości działania, stać się świadomy własnych umiejętności i je wykorzystywać, a także zwiększyć samodzielność w uczeniu. Droga  zmiany:  wsparcie  wewnętrznego   potencjału,   nabycie   umiejętności w funkcjonowaniu w środowisku  zewnętrznym,  osiągnięcie  celów  w zgodzie  z autentycznymi zasobami i aspiracjami. Coach ma wspierać osiągnięcie celów projektu, do których należy m.in. uzyskanie lub rozwinięcie przez uczestnika projektu następujących kompetencji: odpowiedzialności, zdolności do podejmowania decyzji, umiejętności wyboru drogi życiowej i jej realizowania, umiejętności samodzielnego uczenia się, samoakceptacji i poczucia własnej wartości, umiejętności twórczego, samodzielnego myślenia, tolerancji.

Opracowanie opinii w ramach wsparcia rozwojowego do oceny efektywności społeczno-zatrudnieniowej dotyczącej zmiany dokonanej przez poszczególnych uczestników w efekcie prowadzonych działań aktywnej integracji w ramach projektu Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim na potrzeby wypełnienia Kwestionariusza do  oceny efektywności społeczno – zatrudnieniowej w wymiarze społecznym. Przedmiotowa opinia powinna dotyczyć co najmniej dwóch obszarów spośród: motywacja do zatrudnienia, motywacja do zmiany, umiejętność rozwiązywania problemów, niepełnosprawności.

 

5.         WYMAGANE DOKUMENTY:

1)         kwestionariusz osobowy, CV - opatrzone klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

2)         dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom ukończenia studiów wyższych kierunkowych, ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) – kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów w/w dokumentów);

3)         dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe np. referencje lub inne dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie - doradztwo dla tożsamej grupy docelowej;

4)         w przypadku osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą –wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej;

5)         oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw obywatelskich;

6)         oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy;

7)         oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.


 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA POSZCZEGÓLNE STANOWISKA:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, 
ul.  Narutowicza 6,  08-200 Łosice, pokój nr 40 z dopiskiem

Nabór na stanowisko pracy COACH do dnia 2 lutego 2018 r. do godz. 9.00.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą, na adres:

PCPR Łosice,  ul.  Narutowicza 6,  08-200 Łosice

 

 

 

Informacje dodatkowe:

  1. Aplikacje które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
  3. Zleceniodawca dokona wyboru kandydata na dane stanowisko na podstawie złożonych dokumentów.
  4. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach: e-bip.pl/Start w oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Łosicach

 

 

 

ZATWIERDZAM

KIEROWNIK

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W ŁOSICACH

mgr Małgorzata WITKOWSKA

Wróć