KALENDARZ

< Marzec 2024 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY

2018-02-13 06:56

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH

UL. NARUTOWICZA 6, 08-200 ŁOSICE

 

OGŁOSZENIE NR 1/18 Z DNIA 13 LUTEGO 2018r.

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

 

Kierownik

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH

OGŁASZA KONKURS NA 1 WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Stanowisko

Księgowy

Nazwa komórki

organizacyjnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

Liczba etatów

Wymiar czasu pracy

½ etatu

Niepełny wymiar czasu pracy

Główne obowiązki

 1. Prowadzenie obsługi finansowej jednostki oraz wymaganej dokumentacji finansowo-księgowej.
 2. Realizacja zadań w zakresie rachunkowości budżetowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Opracowywanie budżetu, zmian do budżetu, rocznych planów finansowych oraz sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz.
 4. Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej PFRON w układzie syntetycznym i analitycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.
 5. Bieżące rozliczanie się z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy.

Wymagania

niezbędne

1. Kandydat powinien posiadać:

a)  obywatelstwo polskie lub (w przypadku cudzoziemca) znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b)  pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,

c)  nieposzlakowaną opinię i nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Księgowym może być osoba, która posiada:

a)  wykształcenie wyższe o kierunku rachunkowość, ekonomia i finanse;

b)  nie jest i nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe;

c)  znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, o finansach publicznych, o rachunkowości, kodeksu postępowania administracyjnego;

d)  staż pracy minimum 6 miesięcy w jednostkach samorządowych lub w pomocy społecznej;

e)  umiejętność obsługi komputera – znajomość obsługi pakietu MS Office,  Internet Explorer oraz programów: Rewizor GT, MikroGratyfikant GT, SJO Bestia, Płatnik, Rejestr VAT.

 1. Księgowy powinien być osobą sumienną, uczciwą, komunikatywną i rzetelną.

Wymagania dodatkowe

1. Umiejętność

-   stosowania odpowiednich przepisów;

-   planowania i organizowania pracy;

-   radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

-   obsługi sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.

Znajomość języków obcych

Nie wymagana

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 1. List motywacyjny i CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia lub w przypadku cudzoziemca kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego określonego w przepisach o służbie cywilnej.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia (kopia dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów w przypadku braku dyplomu).
 5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu) oraz kwalifikacje i umiejętności kandydata (zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty).
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.) dla celów przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.

 

Do ofert mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

 

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie:

 • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach ul. Narutowicza 6
 • za pośrednictwem poczty na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

 

do dnia 22 lutego 2018r. do godziny 12:00 (decyduje data wpływu) z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze Nr 1/18 z dnia 13 lutego 2018r."

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ciągu 3 dni od dnia zakończenia składania ofert. O terminie i miejscu tego postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach rekrutacji będzie zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach (www.pcpr.losice.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach.

Dokumentów złożonych przez osoby nie zakwalifikowane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
Małgorzata Witkowska

Wróć