KALENDARZ

< Maj 2024 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

WYNIKI NABORU OFERT

 

Informujemy, że  w ramach ogłoszenia dotyczącego naboru firm szkoleniowych na przeprowadzenie Kompleksowej usługi dotyczącej podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników projektu Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wpłynęła:

 

 •  1 oferta szkoleniowa na część 5 zamówienia Kurs ochrony osób i mienia.

             Elitarne Biuro Ochrony Biznesu GROM

             Ul. Kilińskiego 46

             33-300 Nowy Sącz

 

 •  1 oferta szkoleniowa na część 6 zamówienia Kurs kosztorysowanie w budownictwie

            SME Training  Karwatka  Spółka Jawna 

            Ul.  Nowogrodzka 23

            00 – 511 Warszawa

 

 • Na pozostałe części zamówienia nie wpłynęła żadna oferta szkoleniowa.

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  postępowanie zostaje unieważnione.

 

Wszystkim, którzy wysłali swoje oferty, serdecznie dziękujemy!

 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

/-/ Małgorzata Witkowska


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

z dnia 19 lipca 2017r. – Usługi społeczne

 

Numer sprawy: PCPR.252.3.2017.EFS

 

W związku z zaistniałymi nieścisłościami ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w kwestii dotyczącej możliwości składania ofert częściowych informujemy, iż istnieje możliwość składania ofert częściowych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało poprawione i jest spójne z SIWZ. Pozostałe załączniki do zamówienia pozostają bez zmian. W związku z tym przedłużamy możliwość składania ofert do 27 lipca 2017 do godziny 07.45.

Za niedogodności przepraszamy.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

z dnia 19 lipca 2017r. – Usługi społeczne

 

Numer sprawy: PCPR.252.3.2017.EFS

 

Procedura o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną o wartości poniżej
750 000 euro, prowadzona jest w oparciu o przepisy art. 138o ust. 2 - 4 w związku art. 138h rozdział 6, dział III ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm./.

Wartość wszystkich Części zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi tj.
750 000 euro.

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

I. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Kompleksowa usługa dotycząca podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników projektu Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Wartość wszystkich Części zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych.

 

 

24.07.2017 - Uwaga zmiany w ogłoszeniu, więcej informacji w pliku do pobrania poniżej


WYNIKI NABORU OFERT

 

Informujemy, że  w ramach ogłoszenia dotyczącego naboru firm szkoleniowych na przeprowadzenie Kompleksowej usługi dotyczącej podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników projektu Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wpłynęła:

 

 •  1 oferta szkoleniowa na część 7 zamówienia Kurs administracyjno – sekretarski.

          Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości

          ul. Zielona 8

          88-430 Janowiec Wielkopolski

 

 •  1 oferta szkoleniowa na część 6 zamówienia Kurs kosztorysowanie w budownictwie

            Biuro Kosztorysowo – Budowlane

            Norma

            Mirosław Świętuchowski

           ul. Zakątek 22

           15-671 Białystok

 

 • Na pozostałe części zamówienia nie wpłynęła żadna oferta szkoleniowa.

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  postępowanie zostaje unieważnione.

 

Wszystkim, którzy wysłali swoje oferty, serdecznie dziękujemy!

 

W związku z powyższym ogłaszamy kolejne postepowanie dotyczące ogłoszenia naboru firm szkoleniowych na przeprowadzenie Kompleksowej usługi dotyczącej podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników projektu Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

/-/ Małgorzata Witkowska


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

z dnia 07 lipca 2017r. – Usługi społeczne

 

Numer sprawy: PCPR.252.2.2017.EFS

 

Procedura o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną o wartości poniżej
750 000 euro, prowadzona jest w oparciu o przepisy art. 138o ust. 2 - 4 w związku art. 138h rozdział 6, dział III ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm./.

Wartość wszystkich Części zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi tj.
750 000 euro.

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

I. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Kompleksowa usługa dotycząca podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników projektu Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Wartość wszystkich Części zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych.

 

 


Łosice, 11.05.2017r.

Numer sprawy: PCPR.252.1.2017.EFS

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące naboru firm szkoleniowych na przeprowadzenie „Kompleksowej usługi dotyczącej aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej" w ramach projektu Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zawiadamiam o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia

 

Wpłynęła: 1 oferta

 

Oferta oceniana była przez trzyosobową komisję na podstawie kryterium oceny ofert zawartego w SIWZ tj. ceny brutto oraz doświadczenia wykonawcy w przeprowadzaniu szkoleń /kursów.

 

Umowa z Wykonawcą będzie mogła zostać zawarta w dniu 15 maja 2017r.

 

W wyniku dokonanej analizy otrzymanych ofert Zamawiający wyłonił następującą ofertę w zakresie usługi szkoleniowej:

Fundacja Sportu Zdrowia i Turystyki EST

ul. Piękna 15/43, 00-549 Warszawa

 

 

Zamawiający informuje, iż nie odrzucił żadnej ze złożonych ofert ani nie wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia żadnego z wykonawców.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska


UWAGA KOREKTA

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU z dnia 28 kwietnia 2017r. – Usługi społeczne

(05.05.2017r.)

 

Dotyczy: zmiany terminu otwarcia ofert

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje, iż otwarcie ofert złożonych w odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.04.2017r. – Usługi społeczne (Numer sprawy: PCPR.252.1.2017.EFS) nastapi w dniu 08.05.2017r. o godz. 15.15.

 

Pliki do pobrania

application/octet-stream Korekta_SIWZ.docx (249.3 KiB)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

z dnia 28 kwietnia 2017r. – Usługi społeczne

 

PCPR.252.1.2017.EFS

 

Procedura o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną o wartości poniżej
750 000 euro, prowadzona jest w oparciu o przepisy art. 138o ust. 2 - 4 w związku art. 138h rozdział 6, dział III ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm./.

Wartość wszystkich etapów zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień na usługi społecznej i inne szczególne usługi tj.
750 000 euro.

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

I. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Kompleksowa usługa dotycząca aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej uczestników projektu Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Wartość wszystkich etapów zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych.

 

Pliki do pobrania

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Łosice, 28 listopada 2014 r.

PCPR.252.15.4.2014.MB

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie treningu umiejętności psychospołecznych oraz indywidualnego poradnictwa psychologicznego podczas wyjazdu integracyjno - szkoleniowego dla 23 osób niepełnosprawnych oraz 2 opiekunów w ramach projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłoszonego w BZP z dnia 20.11.2014 nr ogłoszenia  381468 - 2014

 

I. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zawiadamiam o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie treningu umiejętności psychospołecznych oraz indywidualnego poradnictwa psychologicznego podczas wyjazdu integracyjno - szkoleniowego dla 23 osób niepełnosprawnych oraz 2 opiekunów w ramach projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Inventum Sp. z o.o., ul. M. Reja 20A, 33-300 Nowy Sącz.

 

Najkorzystniejszą ofertę wybrano na podstawie kryterium oceny ofert zawartego w SIWZ tj. ceny oferty.

Umowa z Wykonawcą będzie mogła zostać zawarta w dniu 4 grudnia 2014 r.

 

II. Jednocześnie informuję, że w ramach prowadzonego postępowania ofertę złożyły następujące firmy:

 

 1. Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, oferta na kwotę 29.354 zł
 2. Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o., ul. 3 Maja 19/7, 40-096 Katowice, oferta na kwotę 46.200 zł
 3. Innovo Innowacje w Biznesie Sp. z o.o., ul. 3 Maja 13, 38-200 Jasło, oferta na kwotę 46.787 zł
 4. Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Stoczek 9, 21-077 Spiczyn, oferta na kwotę 22.250 zł
 5. Inventum Sp. z o.o., ul. M. Reja 20A, 33-300 Nowy Sącz, oferta na kwotę 16.750 zł
 6. Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 3, 95-200 Pabianice, oferta na kwotę 59.560 zł
 7. Nestor Group, Rynek 39/40, 58-100 Świdnica, oferta na kwotę 28.800 zł
 8. Solid Consulting Łukasz Kotwica, ul. Kard. Wyszyńskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp. 24 955 zł
 9. A1 Polska Jacek Łukowski, ul. St. Żeromskiego 60/73, 50-312 Wrocław, oferta na kwotę 26.989 zł

 

III. Zamawiający informuje, iż nie odrzucił żadnej ze złożonych ofert ani nie wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia żadnego z wykonawców.

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Łosice, dn. 24.11.2014 r.

PCPR.252.15.2.2014.MB

 

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie treningu umiejętności psychospołecznych oraz indywidualnego poradnictwa psychologicznego podczas wyjazdu integracyjno – szkoleniowego dla 23 osób niepełnosprawnych oraz 2 opiekunów ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 381468 – 2014 dnia 20.11.2014r.

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły w trakcie prowadzonego postępowania:

 

Pytanie:

W jakim stopniu ma być dostosowany autokar do przewozu osób niepełnosprawnych? Czy musi być wyposażony w windę, podnośnik itp.?

 

Odpowiedź:

Autokar przewożący osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich musi być dostosowany do ich przewozu w stopniu umożliwiającym bezpieczne wsiadanie oraz wysiadanie z autokaru oraz bezpieczny transport. W związku z powyższym zarówno winda, podnośnik jak również inne urządzenia wykorzystywane przy transporcie osób niepełnosprawnych spełniają te kryterium.

 

Pytanie:

Ile osób uczestniczących w wyjeździe porusza się na wózkach inwalidzkich?

 

Odpowiedź: W wyjeździe będą uczestniczyły 2 osoby na wózkach inwalidzkich, ponadto 3 uczestników projektu posiada znaczne trudności w poruszaniu się związane m.in. z oprotezowaniem.

Pytanie:

Czy Zamawiający może udostępnić załączniki do SIWZ w programie umożliwiającym ich edycję np. WORD, w celu czytelnego i przejrzystego ich wypełnienia?

 

Odpowiedź:

Zamawiający na prośbę zainteresowanych prześle załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pcpr.losice.pl

 

Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie treningu umiejętności psychospołecznych oraz indywidualnego poradnictwa psychologicznego podczas wyjazdu integracyjno - szkoleniowego dla 23 osób niepełnosprawnych oraz 2 opiekunów w ramach projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer ogłoszenia: 381468 - 2014; data zamieszczenia: 20.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach , ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 0-83 359 05 51, faks 0-83 359 08 60.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.losice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie treningu umiejętności psychospołecznych oraz indywidualnego poradnictwa psychologicznego podczas wyjazdu integracyjno - szkoleniowego dla 23 osób niepełnosprawnych oraz 2 opiekunów w ramach projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie treningu umiejętności psychospołecznych oraz indywidualnego poradnictwa psychologicznego podczas wyjazdu integracyjno - szkoleniowego dla 23 osób niepełnosprawnych oraz 2 opiekunów w ramach projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 55.24.00.00-4, 92.00.00.00-1.


Łosice, 23 września 2014 r.

PCPR.252.14.1.2014.MB

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. przetargu nieograniczonego na zorganizowanie kursu Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE, ogłoszonego w BZP z dnia 11.09.2014 nr ogłoszenia 302814 - 2014

 

I. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zawiadamiam o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie kursu Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Ośrodek Szkolenia Kierowców JACEK Sp. Jawna Adam Próchnicki i Spółka, ul. Kolejowa 2, 08-200 Łosice;

 

Najkorzystniejszą ofertę wybrano na podstawie kryterium oceny ofert zawartego w SIWZ tj. ceny oferty.

Umowa z Wykonawcą będzie mogła zostać zawarta w dniu 24 września 2014 r.

 

II. Jednocześnie informuję, że w ramach prowadzonego postępowania ofertę złożyły następujące firmy:

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców JACEK Sp. Jawna Adam Próchnicki i Spółka, ul. Kolejowa 2, 08-200 Łosice, cena oferty 6.480 zł

 

III. Zamawiający informuje, iż nie odrzucił żadnej ze złożonych ofert ani nie wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia żadnego z wykonawców.


Łosice: Zorganizowanie kursu Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy
w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE

Numer ogłoszenia: 302814 - 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach , ul. Narutowicza 6,
08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 0-83 359 05 51, faks 0-83 359 08 60.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.losice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie kursu Prawo jazdy kat. C
wraz z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy w ramach projektu współfinansowanego ze
środków UE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest zorganizowanie kursu Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy w
ramach projektu współfinansowanego ze środków UE Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera załącznik Nr 6 do SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM


Łosice, 19 sierpnia 2014 r.

PCPR.252.12.3.2014.MB

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

 

dot. przetargu nieograniczonego na zorganizowanie kursów i szkoleń w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE, ogłoszonego w BZP z dnia 28.07.2014 nr ogłoszenia 251472 - 2014

 

I. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zawiadamiam o wyborze ofert najkorzystniejszych w ramach toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie kursów i szkoleń w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE. Za najkorzystniejsze uznano oferty firm:

Część I zamówienia - Neo Consulting & Investment Sp. z o.o., ul. Porzeczkowa 47, 61-306 Poznań;

 

Część II zamówienia - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łosicach, ul. Piłsudskiego 9, 08-200 Łosice;

 

Część III zamówienia - Ośrodek Szkolenia Kierowców JACEK Sp. Jawna Adam Próchnicki i Spółka, ul. Kolejowa 2, 08-200 Łosice;

 

Część IV zamówienia - Ośrodek Szkolenia Kierowców JACEK Sp. Jawna Adam Próchnicki i Spółka, ul. Kolejowa 2, 08-200 Łosice.

 

Najkorzystniejsze oferty wybrano na podstawie kryterium oceny ofert zawartego w SIWZ tj. ceny oferty.

Umowy z Wykonawcami w zakresie części II, III i IV zamówienia będą mogły zostać zawarte w dniu 20 sierpnia 2014 r. Natomiast umowy z Wykonawcą w zakresie Części I – 26 sierpnia 2014 r.

 

II. Jednocześnie informuję, że w ramach prowadzonego postępowania ofertę złożyły następujące firmy:

 

 

1. Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Oddział w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 66:

Część I zamówienia – 4.920 zł

 

2. Neo Consulting & Investment Sp. z o.o., ul. Porzeczkowa 47, 61-306 Poznań:

Część I zamówienia – 3.950 zł

 

3. Ośrodek Szkolenia Kierowców JACEK Sp. Jawna Adam Próchnicki i Spółka, ul. Kolejowa 2, 08-200 Łosice:

Część III zamówienia – 2.570 zł

Część IV zamówienia – 8.600 zł

 

4. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łosicach, ul. Piłsudskiego 9, 08-200 Łosice:

Część I zamówienia – 4.790 zł

Część II zamówienia – 5.721 zł

 

III. Zamawiający informuje, iż nie odrzucił żadnej ze złożonych ofert ani nie wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia żadnego z wykonawców.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska


28.07.2014

Łosice: Zorganizowanie kursów i szkoleń w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE Numer ogłoszenia: 251472 - 2014; data zamieszczenia: 28.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach , ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 0-83 359 05 51, faks 0-83 359 08 60.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.losice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie kursów i szkoleń w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie podzielone zostało na 4 części: 1. Kurs sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej dla 2 osób - Część 1 zamówienia 2. Kurs pracownik magazynowy z umiejętnością obsługi wózków podnosnikowych i komputerowych programów magazynowych WF MAG dla 3 osób - Część 2 zamówienia 3. Kurs prawo jazdy kat. C+E dla 1 osoby - Część 3 zamówienia 4. Kurs prawo jazdy kat. B dla 4 osób - Część 4 zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2014.


Łosice, 17 czerwca 2014 r.

PCPR.252.11.2.2014.MB

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

 

dot. przetargu nieograniczonego na zorganizowanie kursów i szkoleń w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE, ogłoszonego w BZP z dnia 02.06.2014 nr ogłoszenia 185456 - 2014

 

I. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zawiadamiam o wyborze ofert najkorzystniejszych w ramach toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie kursów i szkoleń w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE. Za najkorzystniejsze uznano oferty firm:

 

1. Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Oddział w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 66:

Część IV i Część VIII.

 

2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łosicach, ul. Piłsudskiego 9, 08-200 Łosice:

Część I, II, III, V i VI zamówienia.

 

Najkorzystniejsze oferty wybrano na podstawie kryterium oceny ofert zawartego w SIWZ tj. ceny oferty.

 

Umowy z Wykonawcami w zakresie części IV, V i VI zamówienia będą mogły zostać zawarte w dniu 18 czerwca 2014 r. Natomiast umowy z Wykonawcami w zakresie Części I, II, III i VIII – 24 czerwca 2014 r.

 

 

II. Jednocześnie informuję, że w ramach prowadzonego postępowania ofertę złożyły następujące firmy:

 

1. Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Oddział w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 66:

Część II zamówienia – 5.845 zł

Część III zamówienia – 5.740 zł

Część IV zamówienia – 2.500 zł

Część VII zamówienia – 2.688 zł

Część VIII zamówienia – 2.990 zł

 

2. Centrum Szkolenia GREEN PENCIL Paweł Bieniawski, ul. Pułtuska 151/14, 07-200 Wyszków:

Część I zamówienia – 8.700 zł

 

3. Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 3, 95-200 Pabianice:

Część I zamówienia – 7.183 zł

Część II zamówienia – 8.746 zł

Część III zamówienia – 8.444 zł

 

4. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łosicach, ul. Piłsudskiego 9, 08-200 Łosice:

Część I zamówienia – 4.530 zł

Część II zamówienia – 5.300 zł

Część III zamówienia – 5.264 zł

Część V zamówienia – 3.432 zł

Część VI zamówienia – 7.100 zł

Część VIII zamówienia – 3.290 zł

 

III. Zamawiający informuje, iż nie odrzucił żadnej ze złożonych ofert ani nie wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia żadnego z wykonawców.

 

IV. Informuję jednocześnie, iż Zamawiający unieważnił Część VII zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Powodem unieważnienia postępowania w tej części było niezakwalifikowanie się jedynego uczestnika kursu w ogłoszonym zakresie tematycznym.


 

Łosice, 5 czerwca 2014 r.

PCPR.252.10.2.2014.MB

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot. przetargu nieograniczonego na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz treningu umiejętności życiowych (społecznych) dla wychowanków rodzin zastępczych, ogłoszonego w BZP z dnia 27.05.2014 nr ogłoszenia 178240 – 2014

 

I. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zawiadamiam o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz treningu umiejętności życiowych (społecznych) dla wychowanków rodzin zastępczych. Za najkorzystniejsze uznano oferty firm:

 

Część I zamówienia: Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego ALL-TOURIST, Ośrodek Wczasowy „Piramida I” Sielska Aldona, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12/211

 

Część II zamówienia: Konsorcjum firm: HUMANEO, ul. M. Reja 20, 33-300 Nowy Sącz, Inventum Sp. z o.o.,  ul. M. Reja 20A, 33-300 Nowy Sącz

 

Najkorzystniejsze oferty wybrano na podstawie kryterium oceny ofert zawartego w SIWZ tj. ceny oferty.

 

Umowa z Wykonawcą w zakresie I części zamówienia będzie mogła zostać zawarta w dniu 6 czerwca 2014 r. Natomiast umowa z Wykonawcą w zakresie Części II – 11 czerwca 2014 r.

 

II. Jednocześnie informuję, że w ramach prowadzonego postępowania ofertę złożyły następujące firmy:

 

1. Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Stoczek 9, 21-077 Spiczyn – część II zamówienia – 17.990 zł

2. Solid Consulting Łukasz Kotwica, ul. Kard. Wyszyńskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp. część II zamówienia –17.780 zł

3. Konsorcjum firm: HUMANEO, ul. M. Reja 20, 33-300 Nowy Sącz, Inventum Sp. z o.o.,  ul. M. Reja 20A, 33-300 Nowy Sącz, część II zamówienia 17.480,05 zł.

4. Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego ALL-TOURIST, Ośrodek Wczasowy „Piramida I” Sielska Aldona, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12/211 część I zamówienia – 47.951 zł

 

III. Zamawiający informuje, iż nie odrzucił żadnej ze złożonych ofert ani nie wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia żadnego z wykonawców.

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Łosice, 4 czerwca 2014 r.

PCPR.252.11.1.2014.MB

 

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

                                                                                             

 

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie kursów i szkoleń w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 185456 - 2014; data zamieszczenia: 02.06.2014

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:

 

I. Pkt III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający wymaga, aby poszczególne części zamówienia wykonane były w okresie od lipca do listopada 2014 r. Szczegółowe wymagania odnośnie terminów określa załącznik nr 6.”

 

II. W załączniku Nr 6:

Część I pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Termin realizacji zamówienia: czerwiec-lipiec 2014”

 

Część II pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Termin realizacji zamówienia: czerwiec-lipiec 2014”

 

Część IV pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji zamówienia: czerwiec-listopad 2014 - łącznie z egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.”

 

Część V pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Termin realizacji zamówienia: czerwiec-lipiec 2014”

 

Część VI pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Termin realizacji zamówienia: czerwiec-lipiec 2014”

 

Skreśla się końcowy pkt I. Termin wykonania zamówienia.

 


2014.06.02

 

Łosice: Zorganizowanie kursów i szkoleń w ramach projektu współfinansowanego ze
środków UE
Numer ogłoszenia: 185456 - 2014; data zamieszczenia: 02.06.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach , ul.
Narutowicza 6, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 0-83 359 05 51, faks 0-83 359 08 60.
· Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.losice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie kursów i
szkoleń w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie
podzielone zostało na 8 części: 1. Kurs fotograficzny dla 5 osób - Część 1 zamówienia 2.
Kurs komputerowy I stopnia dla 5 osób - Część 2 zamówienia 3. Kurs komputerowy II
stopnia z grafiką komputerową dla 4 osób - Część 3 zamówienia 4. Kurs operator koparko -
ładowarki dla 1 osoby - Część 4 zamówienia 5. Kurs opiekun osób starszych i
niepełnosprawnych dla 1 osoby - Część 5 zamówienia 6. Kurs obsługi stacji paliw płynnych,
gazowych LPG dla 2 osób - Część 6 zamówienia 7. Kurs barman-kelner dla 1 osoby - Część 7
zamówienia 8. Kurs florystyczny dla 1 osoby - Część 8 zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.11.2014.


Łosice, 29 maja 2014 r.

PCPR.252.10.1.2014.MB

 

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz treningu umiejętności życiowych (społecznych) dla wychowanków rodzin zastępczych ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 178240 – 2014 dnia 27.05.2014.

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, jakie wpłynęło w trakcie prowadzonego postępowania:

 

Pytanie:

W jakim stopniu autokar musi być dostosowany do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podnośnik, winda)?

Odpowiedź:

Autokar przewożący osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich musi być dostosowany do ich przewozu w stopniu umożliwiającym bezpieczne wsiadanie oraz wysiadanie z autokaru oraz bezpieczny transport. W związku z powyższym zarówno winda, podnośnik jak również inne urządzenia wykorzystywane przy transporcie osób niepełnosprawnych spełniają te kryterium.

 


Łosice, dnia 26.05.2014 r.

Nr sprawy: PCPR.252.10.2014.MB

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach 08-200 Łosice ul. Narutowicza 6

tel. 83 359 05 51; fax. 83 357 19 41

 

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym (wartość zamówienia mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na:

„Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz treningu umiejętności życiowych (społecznych) dla wychowanków rodzin zastępczych"

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą" lub „ustawą Pzp".


Łosice, 26 maja 2014 r.

PCPR.252.8.4.2014.MB

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot. przetargu nieograniczonego na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz treningu umiejętności życiowych (społecznych) dla wychowanków rodzin zastępczych, ogłoszonego w BZP z dnia 07.05.2014 nr ogłoszenia 152438 -2014

 

I. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zawiadamiam o wyborze oferty najkorzystniejszej
w ramach toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie
turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz treningu
umiejętności życiowych (społecznych) dla wychowanków rodzin zastępczych. Za najkorzystniejszą
uznano ofertę firmy:

 

Część I zamówienia: Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego ALL-TOURIST Część II zamówienia: Solid Consulting Łukasz Kotwica

 

Najkorzystniejszą ofertę wybrano na podstawie kryterium oceny ofert zawartego w SIWZ tj. ceny oferty.

 


Pytania i odpowiedzi

Łosice, 12 maja 2014 r.

PCPR.252.8.1.2014.MB

 

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz treningu umiejętności życiowych (społecznych) dla wychowanków rodzin zastępczych ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 152438 – 2014 dnia 07.05.2014.

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły w trakcie prowadzonego postępowania:

 

Pytanie:

Ile osób poruszających się na wózkach inwalidzkich będzie uczestniczyło w turnusie rehabilitacyjnym?

 

Odpowiedź:

W turnusie rehabilitacyjnym będą uczestniczyły 2 osoby na wózkach inwalidzkich, ponadto 3 uczestników projektu posiada znaczne trudności w poruszaniu się związane m.in. z oprotezowaniem.

 

Pytanie:

Zamawiający w SIWZ określił kryteria oceny ofert: XIII Kryteria oceny ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: ocena ofert – 100 punktów”, natomiast w punkcie 6 Opisu Przedmiotu zamówienia dla części 1 w podpunkcie d) Zamawiający napisał: „... Każdy dodatkowy bezpłatny zabieg wskazany przez Wykonawcę będzie poddany dodatkowej punktacji w ocenie ofert.” Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

 

Odpowiedź:

Zamawiający w trybie art. 38 ust. 4 w/w ustawy dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez wykreślenie ostatniego zdania w Części 1 pkt 6 ppkt d) o następującym brzmieniu:

„Każdy dodatkowy bezpłatny zabieg wskazany przez Wykonawcę będzie poddany dodatkowej punktacji w ocenie oferty.”

 

Pytanie:

W opisie przedmiotu zamówienia dla części 1 Inne postanowienia pkt 10 podpunkt 5 Zamawiający napisał „... list potwierdzających odbiór wyżywienia i cateringu...”. Podczas jakich zajęć Wykonawca ma zapewnić uczestnikom turnusu rehabilitacyjnego catering?

 

Odpowiedź:

Wykonawca ma zapewnić uczestnikom turnusu rehabilitacyjnego całodobowe wyżywienie oraz sporządzić i przekazać zamawiającemu listę potwierdzającą jego odbiór.


2014.05.07

Łosice: Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz treningu umiejętności życiowych (społecznych) dla wychowanków rodzin zastępczych
Numer ogłoszenia: 152438 - 2014; data zamieszczenia: 07.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach , ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 0-83 359 05 51, faks 0-83 359 08 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz treningu umiejętności życiowych (społecznych) dla wychowanków rodzin zastępczych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


Łosice, dnia 30.10.2013r.

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

Znak sprawy: PCPR.252.5.11.2.2013.BJO

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie kursu „Pracownik remontowo-budowlany w zakresie wykańczania wnętrz” dla 5 beneficjentów ostatecznych projektu„Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


16.10.2013

 

Łosice: Zorganizowanie kursu Pracownik remontowo-budowlany w zakresie wykańczania wnętrz dla 5 beneficjentów ostatecznych projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Numer ogłoszenia: 420594 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Łosice, dnia 04.10.2013r.

 

Oznaczenie sprawy PCPR.252.5.10.1.2013.BJO

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

 

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pod nazwą:

„Zorganizowanie usług szkoleniowych dla beneficjentów ostatecznych projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z 29 stycznie 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach,

Ul. Narutowicza6, 08-200 Łosice

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach unieważnia w całości zamówienie publiczne na usługę zorganizowania usług szkoleniowych dla beneficjentów ostatecznych projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 26.09.2013r. zamieszczone na stronie internetowej www.pcprlosice.pl oraz na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych pod numerem 390556-2013.

 

Unieważnienie postępowania dotyczy organizacji następujących kursów:

 

-„Pracownik remontowo-budowlany w zakresie wykańczania wnętrz” dla 3 beneficjentów ostatecznych projektu;

- „Spawacz MAG w osłonie CO2” dla 1 beneficjenta ostatecznego projektu;

-„Transport materiałów niebezpiecznych ADR kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas” dla 1 beneficjenta ostatecznego projektu;

 

Przyczyną unieważnienia postępowania jest nie wpłynięcie żadnej oferty do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 04.10.2013r. do godz. 8:00 do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach. (art. 93ust.1 pkt.  ustawyPrawo zamówień publicznych).

 

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.


Łosice 26.09.2013

 

Łosice: Zorganizowanie usług szkoleniowych dla beneficjentów ostatecznych projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Numer ogłoszenia: 390556 - 2013; data zamieszczenia: 26.09.2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Łosice, dnia 25.09.2013r.

Oznaczenie sprawy PCPR.252.5.9.1.2013.BJO   

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

 

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pod nazwą:

 

„Zorganizowanie usług szkoleniowych dla beneficjentów ostatecznych projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z 29 stycznie 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach,

Ul. Narutowicza6, 08-200 Łosice

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach unieważnia w całości zamówienie publiczne na usługę zorganizowania usług szkoleniowych dla beneficjentów ostatecznych projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 13.09.2013r. zamieszczone na stronie internetowej www.pcprlosice.pl oraz na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych pod numerem 372320-2013.

 

Unieważnienie postępowania dotyczy organizacji następujących kursów:

 

-„Pracownik remontowo-budowlany w zakresie wykańczania wnętrz” dla 3 beneficjentów ostatecznych projektu;

 

- „Spawacz MAG w osłonie CO2” dla 1 beneficjenta ostatecznego projektu;

 

- „Transport materiałów niebezpiecznych ADR kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas” dla 1 beneficjenta ostatecznego projektu;

 

Przyczyną unieważnienia postępowania jest nie wpłynięcie żadnej oferty do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25.09.2013r. do godz. 8:00 do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach. (art. 93ust.1 pkt.  ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.


Łosice, dnia 13.09.2013r.

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

Znak sprawy: PCPR.252.5.8.1.2013.BJO

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

dotyczy:

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest Zorganizowanie i przeprowadzenie Zorganizowanie usług szkoleniowych dla beneficjentów ostatecznych projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Łosice: Zorganizowanie usług szkoleniowych dla beneficjentów ostatecznych projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Numer ogłoszenia: 372320 - 2013; data zamieszczenia: 13.09.2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Łosice, dnia 12.09.2013r.

Oznaczenie sprawy PCPR.252.5.8.1.2013.BJO   

                                              

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

 

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pod nazwą:

„Zorganizowanie usług szkoleniowych dla beneficjentów ostatecznych projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z 29 stycznie 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach,

                         Ul. Narutowicza6, 08-200 Łosice

 


Łosice: Zorganizowanie usług szkoleniowych dla beneficjentów ostatecznych projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Numer ogłoszenia: 349254 - 2013; data zamieszczenia: 29.08.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Łosice, dnia 23.08.2013r.

                                                  

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

Znak sprawy: PCPR.252.5.7.2.2013.BJO

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

dotyczy:

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest Zorganizowanie i przeprowadzenie Zorganizowanie usług szkoleniowych dla beneficjentów ostatecznych projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Oznaczenie sprawy PCPR.252.5.6.2013.BJO

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

 

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pod nazwą:

 

„Zorganizowanie i przeprowadzenia kursu „Transport materiałów niebezpiecznych ADR kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas” dla 1 beneficjenta ostatecznego projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z 29 stycznie 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach,

                         Ul. Narutowicza6, 08-200 Łosice

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach unieważnia zamówienie publiczne na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu „Transport materiałów niebezpiecznych ADR kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas” dla 1 beneficjenta ostatecznego projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 01.08.2013r. zamieszczone na stronie internetowej www.pcprlosice.pl oraz na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych pod numerem 307408 -2013.

 

Przyczyną unieważnienia postępowania jest nie wpłynięcie żadnej oferty do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.08.2013r. do godz. 8:00 do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach. (art. 93ust.1 pkt.  ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.


2013.08.01

 

Łosice: Zorganizowanie usług szkoleniowych dla beneficjentów ostatecznych projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Numer ogłoszenia: 307562 - 2013; data zamieszczenia: 01.08.2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


2013.08.01

 

Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenia kursu Transport materiałów niebezpiecznych ADR kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas dla 1 beneficjenta ostatecznego projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Numer ogłoszenia: 307408 - 2013; data zamieszczenia: 01.08.2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

Znak sprawy: PCPR.252.5.7.1.2.2013.BJO

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

dotyczy:

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu  Operator koparko-ładowarki dla 1 uczestnika projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

Znak sprawy: PCPR.252.5.3.3.2013.BJO

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy:

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest Zorganizowanie usług szkoleniowych dla beneficjentów ostatecznych projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Oznaczenie sprawy PCPR.252.5.5.2.2013.BJO   

                                              

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

 

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pod nazwą:

 

„Zorganizowanie usług szkoleniowych dla beneficjentów ostatecznych projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z 29 stycznie 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, Ul. Narutowicza6, 08-200 Łosice

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach unieważnia zamówienie publiczne na usługę zorganizowania usług szkoleniowych dla beneficjentów ostatecznych projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 15.07.2013r. zamieszczone na stronie internetowej www.pcprlosice.pl oraz na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych pod numerem 275104-2013.

 

Przyczyną unieważnienia postępowania jest nie wpłynięcie żadnej oferty do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 24.07.2013r. do godz. 8:00 do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach.

 

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.


Oznaczenie sprawy PCPR.252.5.3.2.2013.BJO   

                                              

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

 

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pod nazwą:

 

„Zorganizowanie usług szkoleniowych dla beneficjentów ostatecznych projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części II.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznie 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, Ul. Narutowicza6, 08-200 Łosice

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach unieważnia zamówienie publiczne na usługę zorganizowania usługi szkoleniowej dla beneficjentów ostatecznych projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 08.07.2013r. zamieszczone na stronie internetowej www.pcprlosice.pl oraz na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych pod numerem 264122-2013.

 

Unieważnieniu podlega część II zamówienia dotycząca organizacji kursu „Transport materiałów niebezpiecznych ADR specjalistyczny, cysterny z opróżnianiem i napełnianiem cystern” dla 1 beneficjenta ostatecznego projektu.

 

Przyczyną unieważnienia postępowania jest nie wpłynięcie żadnej oferty do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17.07.2013r. do godz. 8:00 do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach na tę część zamówienia.

 

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.


Łosice, dnia 17.07.2013r.

 

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

Znak sprawy: PCPR.252.5.4.1.2013.BJO

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

dotyczy:

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie kursu języka niemieckiego w stopniu podstawowym dla 1 beneficjenta ostatecznego projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


15.07.2013

 

Łosice: Zorganizowanie usług szkoleniowych dla beneficjentów ostatecznych projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Numer ogłoszenia: 275104 - 2013; data zamieszczenia: 15.07.2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Łosice, dnia 09.07.2013r.

 

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

Znak sprawy: PCPR.252.6.3.2013.BJO

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

dotyczy:

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest Usługa zorganizowania  i przeprowadzenia warsztatów kreowania własnego wizerunku w sferze zawodowej połączonych ze spotkaniem z psychologiem podczas wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla 46 osób w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


08.07.2013

 

Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Operator koparko-ładowarki dla 1 uczestnika projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Numer ogłoszenia: 264414 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


08.07.2013

 

Łosice: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie kursu Kurs języka niemieckiego dla początkujących dla 1 beneficjenta ostatecznego projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Numer ogłoszenia: 264290 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


08.07.2013

 

Łosice: Zorganizowanie usług szkoleniowych dla beneficjentów ostatecznych projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Numer ogłoszenia: 264122 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Łosice: Usługa zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów kreowania własnego wizerunku w sferze zawodowej połączonych ze spotkaniem z psychologiem podczas wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla 46 osób w ramach projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Numer ogłoszenia: 239020 - 2013; data zamieszczenia: 21.06.2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Łosice, dnia 19.06.2013r.

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

Znak sprawy: PCPR.252.5.1.3.2013.BJO

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 dotyczy:

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest „Zorganizowanie usług szkoleniowych dla beneficjentów ostatecznych projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Łosice, dnia 14.06.2013r.

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

Znak sprawy: PCPR.252.5.2.1.2013.BJO

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

dotyczy:

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest Usługa zorganizowania kursu palacza kotłów CO zasilanych paliwem stałym, płynnym i gazowym dla 4 beneficjentów ostatecznych projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Łosice: Zorganizowanie kursu palacza kotłów CO zasilanych paliwem stałym, płynnym i gazowym dla 4 beneficjentów ostatecznych projektu /Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim/, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Łosice: Zorganizowanie usług szkoleniowych dla beneficjentów ostatecznych projektu /Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim/ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 214456 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Łosice, dnia 29.05.2013r.

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

Znak sprawy: PCPR.252.4.3.2013.BJO

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

dotyczy:

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest Usługa zorganizowania treningu umiejętności życiowych (społecznych) podczas wyjazdu szkoleniowego dla 9 wychowanków rodzin zastępczych – beneficjentów ostatecznych projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Łosice: Usługa zorganizowania treningu umiejętności życiowych /społecznych/ podczas wyjazdu szkoleniowego dla 9 wychowanków rodzin zastępczych - beneficjentów ostatecznych projektu /Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim/ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 185352 - 2013; data zamieszczenia: 10.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


 

Łosice, dnia 24.04.2013r.

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

Znak sprawy: PCPR.252.3.4.2013.BJO

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

dotyczy:

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest Usługa zorganizowania turnusu rehabilitacyjnego dla 37 osób niepełnosprawnych – beneficjentów ostatecznych projektu oraz 5 opiekunów w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Pytania i odpowiedzi

PYTANIE

 

Sygnatura akt: PCPR.252.3.2013.BJO

 

Od Panorama Morska – Jarosławiec

 

Czy Zamawiający dopuszcza usytuowanie ośrodka w odległości 350 m od plaży nadmorskiej?

 

ODPOWIEDŹ

 

W odpowiedzi na zapytanie do SIWZ na usługę zorganizowania turnusu rehabilitacyjnego dla 37 osób niepełnosprawnych – beneficjentów ostatecznych projektu oraz 5 opiekunów w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PCPR w Łosicach informuje, że zgodnie z zgodnie z rozdziałem III, pkt. 3.6.B SIWZ Zamawiający dopuszcza organizację turnusu rehabilitacyjnego w obiekcie lezącym maksymalnie w odległości 300m od plaży nadmorskiej z płaskim zejściem. Warunek taki podyktowany jest dysfunkcją ruchową naszych beneficjentów.


2013.04.09 15:00

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 137412-2013 z dnia 2013-04-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łosice
3.1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 16-dniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego /14 dni turnus + 2 dni dojazd/ nad morzem Bałtyckim /województwo zachodnio-pomorskie/, dla 37 osób niepełnosprawnych -...
Termin składania ofert: 2013-04-17

 

Numer ogłoszenia: 138908 - 2013; data zamieszczenia: 09.04.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 137412 - 2013 data 09.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 0-83 359 05 51, fax. 0-83 359 08 60.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.6.A.
 • W ogłoszeniu jest: A)Realizację turnusu usprawniająco-rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych z następującymi dysfunkcjami: -z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego -z chorobami neurologicznymi -z chorobami układu moczowo-płciowego -z chorobami układu pokarmowego -z chorobą psychiczną -z cukrzycą -z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich -ze schorzeniami układu krążenia -ze schorzeniami układu oddechowego -z padaczką -z upośledzeniem umysłowym -z dysfunkcją narządu wzroku -ze schorzeniami laryngologicznymi -z zaburzeniami głosu, mowy i słuchu -kobiety po mastektomii -choroby skórne.
 • W ogłoszeniu powinno być: A)Realizację turnusu usprawniająco-rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych z następującymi dysfunkcjami: -z chorobami neurologicznymi -z chorobami układu moczowo-płciowego -z chorobą psychiczną -z cukrzycą -z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich -ze schorzeniami układu krążenia -ze schorzeniami układu oddechowego -z padaczką -z upośledzeniem umysłowym -z dysfunkcją narządu wzroku -z zaburzeniami głosu, mowy i słuchu -kobiety po mastektomii -choroby skórne.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.6.I.
 • W ogłoszeniu jest: - Dysponuje na swoim terenie basenem krytym lub odkrytym z podgrzewaną wodą o wymiarach minimalnych 50 m2, z możliwością codziennego nieodpłatnego korzystania przez uczestników turnusu..
 • W ogłoszeniu powinno być: - Dysponuje na swoim terenie lub w odległości 300 m od ośrodka basenem krytym lub odkrytym z podgrzewaną wodą o wymiarach minimalnych 50 m2, z możliwością codziennego nieodpłatnego korzystania przez uczestników turnusu..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.6.J.
 • W ogłoszeniu jest: J)Uczestnicy turnusu powinni być zakwaterowani w pokojach blisko siebie w jednym budynku. W przypadku zakwaterowania. W przypadku zakwaterowania na piętrze wymaga się aby w budynku była sprawna winda..
 • W ogłoszeniu powinno być: J)Uczestnicy turnusu powinni być zakwaterowani w pokojach w budynkach stojących na terenie ośrodka. Wskazane jest żeby zakwaterowanie było w jednym budynku. W przypadku zakwaterowania w dwóch budynkach wymaga się aby budynki nie były oddalone od siebie więcej niż 100m. W przypadku zakwaterowania. W przypadku zakwaterowania na piętrze wymaga się aby w budynku była sprawna winda.. 

2013.04.09 10:05

 

Łosice: Usługa zorganizowania turnusu rehabilitacyjnego dla 37 osób niepełnosprawnych - beneficjentów ostatecznych projektu oraz 5 opiekunów w ramach projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Zamówienia publiczne 2012


Łosice, dnia 05.12.2012r.

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

Znak sprawy: PCPR.EFS.3315.26.6.2012

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdu integracyjnego – szkoleniowego połączonego ze szkoleniem z zakresu savoir-vivre dla 33 BO oraz ich 5 opiekunów w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 


2012.11.15

UWAGA - ZMIANA OGŁOSZENIA z dnia 16.11.2012r.

Łosice: Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego - szkoleniowego połączonego ze szkoleniem z zakresu savoir-vivre dla 33 BO oraz ich 5 opiekunów w ramach projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 452682 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Pytania i odpowiedzi

Treść zadanego pytania:

Szanowni Państwo,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji odnośnie przetargu na organizację szkolenia "Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim". Czy dla wszystkich 33 uczestników pokoje muszą być dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych? Czy ten wymóg odnosi się tylko do sali szkoleniowej?

Odpowiedź zamawiającego:

W odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 22.11.2012r. informuję, iż z pośród 33 uczestników wyjazdu liczba osób niepełnosprawnych wynosi 26, natomiast 3 osoby niepełnosprawne mają poważne problemy z poruszaniem się (poruszają się za pomocą kul). W związku z powyższym zarówno sala szkoleniowa, w której będą odbywały się zajęcia, jak również pokoje, w których zostaną zakwaterowani uczestnicy wyjazdu powinny być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 

Pytanie:

Witam, proszę o informację, czy jeśli firma nasza nie posiada doświadczenia w organizowaniu wyjazdów integracyjno - szkoleniowych dla grupy powyżej 15 osób to możemy brać udział w przetargu czy od razu zostanie nasza oferta odrzucona?

 

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 26.11.2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje, iż w takiej sytuacji nie spełniacie Państwo warunków udziału w postępowaniu zgodnie z VI rozdziałem SIWZ, co wiąże się z możliwością odrzucenia takiej oferty na etapie oceny.


Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu opiekun osób starszych dla 4uczestników projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 390394 - 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 368468 - 2012r.

Pliki do pobrania:

application/octet-stream 10.10.12.docx (16.5 KiB)


Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kasjer-fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej i komputera dla 1 uczestnika projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 385286 - 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 359354 - 2012r.

Pliki do pobrania:

application/octet-stream 08.10.12.docx (16.3 KiB)


Łosice: Zorganizowanie Kursu wizażu i stylizacji paznokci dla 2 Beneficjentów ostatecznych w ramach projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 382754 - 2012; data zamieszczenia: 05.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 356168 - 2012r.

Pliki do pobrania:

application/octet-stream 05.10.12.docx (16.9 KiB)


Łosice, dnia 02.10.2012r.

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

Znak sprawy: PCPR.EFS.3315.22.1.2012

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

dotyczy:

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie kursu fotograficzny dla 13 uczestników projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Łosice: Zorganizowanie Kursu opiekunka dziecięca dla 1 Beneficjenta ostatecznego w ramach projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 377852 - 2012; data zamieszczenia: 03.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 356190 - 2012r.

Pliki do pobrania:

application/octet-stream 03.10.12.docx (16.2 KiB)


Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu opiekun osób starszych dla 4 uczestników projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 368468 - 2012; data zamieszczenia: 27.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Znak sprawy: PCPR.EFS.3315.20.1.2012

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy:

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.)

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pod nazwą: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu opiekun osób starszych dla 4 uczestników projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.”

 

Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że postępowanie zostało unieważnione.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację usługi zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r, Nr 13 poz. 759 ze zm.). Powodem unieważnienia jest nie złożenie żadnej oferty do dnia upływu terminu składania ofert.Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu fotograficznego dla 13 uczestników projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 359406 - 2012; data zamieszczenia: 21.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kasjer-fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej i komputera dla 1 uczestnika projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 359354 - 2012; data zamieszczenia: 21.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Znak sprawy: PCPR.EFS.3315.23.2012

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy:

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.)

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pod nazwą: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu fotograficznego dla 13 uczestników projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.”

 

Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że postępowanie zostało unieważnione.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację usługi zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 13 poz. 759 ze zm.). Powodem unieważnienia jest nie wpłynięcie ani jednej oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dnia składania ofert.


Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu opiekunki dziecięcej dla 1 uczestnika projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 356190 - 2012; data zamieszczenia: 19.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu opiekun osób starszych dla 4 uczestników projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 356342 - 2012; data zamieszczenia: 19.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu wizażu i stylizacji paznokci dla 2 uczestników projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 356168 - 2012; data zamieszczenia: 19.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu fotograficznego dla 13 uczestników projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 343402 - 2012; data zamieszczenia: 12.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 4 uczestników projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 336242 - 2012; data zamieszczenia: 07.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 316960 - 2012r.


Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Operator koparko-ładowarki kat. III dla 2 uczestników projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 336366 - 2012; data zamieszczenia: 07.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 299716 - 2012r.


Projekt „Szansa Na Lepsze Jutro

w Powiecie Łosickim”

w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VII Promocja integracji społecznej.

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

 współfinansowane ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Sygnatura akt: PCPR.EFS.3315.15.2012

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

(wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pod nazwą:

 

„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 4uczestników projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Pliki do pobrania:

application/octet-stream SIWZ B.docx (186.9 KiB)

Łosice: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C dla 1 uczestnika projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 328552 - 2012; data zamieszczenia: 03.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 297392 - 2012r.

Pliki do pobrania:

application/octet-stream 03.09.12.docx (17.4 KiB)


Łosice, 27.08.2012r.

 

Znak sprawy: PCPR.EFS.3315.12.2.2012

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy:

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.)

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pod nazwą: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 4 uczestników projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.”

 

Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że postępowanie zostało unieważnione.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację usługi zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r, Nr 13 poz. 759 ze zm.). Powodem unieważnienia jest złożenie tylko jednej oferty, która w dalszej ocenie oferty podlega odrzuceniu.Łosice: Zorganizowanie Treningu umiejętności życiowych dla 7 wychowanków rodzin zastępczych podczas wyjazdu integracyjno-szkoleniowego w ramach projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 298112 - 2012; data zamieszczenia: 13.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 281178 - 2012r.

Pliki do pobrania:

application/octet-stream 13.08.12.docx (16.2 KiB)


Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Operator koparko-ładowarki kat. III dla 2 uczestników projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 299716 - 2012; data zamieszczenia: 13.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 4 uczestników projektu Szansa Na Lepsze Jutrow Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 297350 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C dla 1uczestnikaprojektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 297392 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Łosice: Zorganizowanie Treningu umiejętności życiowych dla 7 wychowanków rodzin zastępczych podczas wyjazdu integracyjno-szkoleniowego w ramach projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 281178 - 2012; data zamieszczenia: 01.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Łosice: Zorganizowanie Kursu Komputerowego stopień podstawowy dla 6 Beneficjentów ostatecznych w ramach projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 264216 - 2012; data zamieszczenia: 23.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 223590 - 2012r.

Pliki do pobrania:

application/octet-stream 23.07.12.docx (15.7 KiB)


Łosice: Zorganizowanie Treningu umiejętności życiowych dla 7 wychowanków rodzin zastępczych podczas wyjazdu integracyjno-szkoleniowego w ramach projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 178970 - 2012; data zamieszczenia: 30.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Łosice, dnia 11.06.2012r.

Znak sprawy: PCPR.EFS.3315.4.1.2012

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy:

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.)

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pod nazwą: „Zorganizowanie Treningu umiejętności życiowych dla 7 wychowanków rodzin zastępczych podczas wyjazdu integracyjno-szkoleniowego w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że postępowanie zostało unieważnione.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację turnusu rehabilitacyjnego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r, Nr 13 poz. 759 ze zm.). Powodem unieważnienia jest niewystarczająca ilość środków finansowych na realizację zamówienia oferty z najniższą ceną.


Łosice: Zorganizowanie Treningu umiejętności życiowych dla 7 wychowanków rodzin zastępczych podczas wyjazdu integracyjno-szkoleniowego w ramach projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 178970 - 2012; data zamieszczenia: 30.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Znak sprawy: PCPR.EFS.3315.2.1.2012

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy:

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.)


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pod nazwą: „Zorganizowanie Treningu umiejętności życiowych dla 7 wychowanków rodzin zastępczych podczas wyjazdu integracyjno-szkoleniowego w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że postępowanie zostało unieważnione.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację Treningu umiejętności życiowych dla 7 wychowanków rodzin zastępczych podczas wyjazdu integracyjno-szkoleniowego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r, Nr 13 poz. 759 ze zm.). Powodem unieważnienia jest niewystarczająca ilość środków finansowych na realizację zamówienia oferty z najniższą ceną.

 


Łosice: Zorganizowanie Treningu umiejętności życiowych dla 7 wychowanków rodzin zastępczych podczas wyjazdu integracyjno-szkoleniowego w ramach projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 166518 - 2012; data zamieszczenia: 22.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Łosice: Usługa zorganizowania turnusu rehabilitacyjnego dla 26 osób niepełnosprawnych -beneficjentów ostatecznych projektu oraz 5 opiekunów w ramach projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 186094 - 2012; data zamieszczenia: 04.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 159718 - 2012r.

Pliki do pobrania:

application/octet-stream 04.06.12.docx (17.0 KiB)


Łosice: Usługa zorganizowania turnusu rehabilitacyjnego dla 26 osób niepełnosprawnych -beneficjentów ostatecznych projektu oraz 5 opiekunów w ramach projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 159718 - 2012; data zamieszczenia: 17.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Znak sprawy: PCPR.EFS.3315.1.1.2012

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy:

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j.                z późn. zm.)

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pod nazwą:

 

„Usługa zorganizowania turnusu rehabilitacyjnego dla 26 osób niepełnosprawnych –beneficjentów ostatecznych projektu oraz 5 opiekunów w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że postępowanie zostało unieważnione.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację turnusu rehabilitacyjnego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r, Nr 13 poz. 759 ze zm.). Powodem unieważnienia jest niewystarczająca ilość środków finansowych na realizację zamówienia oferty z najniższą ceną.


Łosice: Usługa zorganizowania turnusu rehabilitacyjnego dla 26 osób niepełnosprawnych -beneficjentów ostatecznych projektu oraz 5 opiekunów w ramach projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 143864 - 2012; data zamieszczenia: 07.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Pytania i odpowiedzi:

Treść zadanego pytania:

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na organizacje turnusu rehabilitacyjnego zadajemy następujące pytanie:

Czy ośrodek, w którym ma się odbyć turnus musi mieć wpis do rejestru organizatorów turnusów z wyszczególnionymi wszystkimi jednostkami chorobowymi i schorzeniami, jakie posiadają Beneficjenci tj.14 rodzajów schorzeń?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 09.05.2012 r. uprzejmie informuje, iż ośrodek, w którym ma odbyć się turnus rehabilitacyjny musi posiadać wpis do rejestru ośrodków ze wszystkimi schorzeniami wymienionymi w SIWZ. Natomiast organizator także musi posiadać wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Także oba wpisy muszą posiadać wymienione wszystkie schorzenia, jakie zostały wyszczególnione w SIWZ.