23.12.2013

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach zaprasza do składania ofert na realizację usług z zakresu udzielania zamówień publicznych na stanowisku PRAWNIK w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Łosice, dn. 30.10.2013r.

PCPR.252.8.2013.SS

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zaprasza

do składania ofert cenowych na przygotowanie konferencji podsumowującej w 2013 roku w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

Zakres usługi obejmuje:

 1. Serwis konferencyjny dla 54 osób (kawa, herbata, woda mineralna, soki, ciasto, owoce, gorący posiłek dwudaniowy)
 2. Wynajem sali na konferencję dla 54 osób
 3. Termin realizacji: grudzień 2013 (szczegółowy termin zostanie ustalony z wykonawcą)

Oferty wraz z podaniem cen za realizację usługi brutto prosimy przekazać osobiście w terminie do dnia 07.11.2013 roku do godz. 1100,  za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, poczty elektronicznej: pcprlosice@wp.pl lub faksem 83 357 19 41.

 

Niniejsze zaproszenie ma służyć uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich oceny i porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cena 100%- najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną.

 

 

Z poważaniem

/-/ Małgorzata Witkowska


2013.06.25

Znak sprawy: PCPR.252.1.2013.EN

 

                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych na zakup oraz dostawę wody mineralnej dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach.

 

Kod CPV: 15981000-8 – Wody mineralne


Łosice, 24.06.2013r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na materiały promujące pilotażowy program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 14.06.2013 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na projekt oraz dostawę do siedziby zamawiającego materiałów promujących pilotażowy program „Aktywny Samorząd” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Agencja Reklamowa Pinakolada.pl, ul. Mikołowska 39/21, 40-066 Katowice.

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma Agencja Reklamowa Pinakolada.pl, ul. Mikołowska 39/21, 40-066 Katowice, przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową w zakresie materiałów promujących pilotażowy program „Aktywny Samorząd”.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

 

 1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
 2. Adres Zamawiającego: ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
 3. Przedmiot zamówienia:  
 • Projekt i druk plakatów z logo PFRON, PCPR i informacją  o pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”, format A3, papier kreda (pełny kolor, papier kredowy błyszczący 150g/m2, lub zbliżona gramatura) – 50 sztuk
 • Projekt i druk ulotek z  logo PFRON, PCPR i informacją  o pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”, format A5 – 50 sztuk
 • Długopis z nadrukiem i logo PFRON, PCPR i informacją  o pilotażowym programie „Aktywny Samorząd” – 100 sztuk
 • Dostawę powyższych materiałów promocyjnych do siedziby zamawiającego

Wszystkie materiały powinny być oznaczone logotypami PFRON, PCPR  oraz informacją o realizowanym pilotażowym programie „Aktywny samorząd”


 

Łosice, 13.03.2013r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 06.03.2013 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu systemowego „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Powszechny Zakład Ubezpieczeń ul. Rynek 14, 08-200 Łosice.

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma Powszechny Zakład Ubezpieczeń ul. Rynek 14, 08-200 Łosice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową w zakresie ubezpieczenia uczestników projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska


 

Łosice, 12.03.2013r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na przygotowanie oraz dostawę cateringu podczas grupowego doradztwa zawodowego ramach realizacji projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 04.03.2013 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na przygotowanie oraz dostawę cateringu podczas grupowego doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu systemowego „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Bar Ekspres Jadwiga Bolesta ul. Piłsudskiego 14, 08-200 Łosice.

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma Bar Ekspres Jadwiga Bolesta ul. Piłsudskiego 14, 08-200 Łosice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową w w/w zakresie.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska


 

Łosice, dn. 06.03.2013r

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

zaprasza

do składania ofert cenowych  na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu w okresie od 14.03.2013r. do 31.12.2013 r. dla 46 Beneficjentów Ostatecznych Projektu na sumę ubezpieczenia  7 500,00  zł.

 

Oferty prosimy przekazać osobiście w terminie do dnia 13.03.2012 roku do godz. 9 00 lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

 

Niniejsze zaproszenie ma służyć uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich oceny i porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Jednocześnie informujemy, iż zapłata za realizację zamówienia nastąpi po otrzymaniu środków finansowych z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, a Zleceniobiorca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 


Łosice, dn. 04.03.2013r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

zaprasza

do składania ofert cenowych na przygotowanie oraz dostarczenie cateringu podczas grupowego doradztwa zawodowego w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

Zakres usługi obejmuje:

 1. Przygotowanie oraz dostarczenie cateringu podczas grupowego doradztwa zawodowego dla 46 osób (kawa, herbata, woda mineralna, soki, ciasto, gorący posiłek jednodaniowy) w trakcie 4 spotkań (dostosowany do ilości grupy)
 2. Termin realizacji: marzec 2013 (szczegółowy termin zostanie ustalony z wykonawcą)

Oferty wraz z podaniem cen za realizację usługi brutto prosimy przekazać osobiście w terminie do dnia 11.03.2013 roku do godz. 1100 lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

 

Niniejsze zaproszenie ma służyć uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich oceny i porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cena 100%- najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 

 


Łosice, 21.02.2013r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach zaprasza do składania ofert na realizację usługi z zakresu doradztwa zawodowego w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 


Łosice, 21.02.2013

 

Powiatowe Centrum Pomocy w Łosicach zaprasza do składania ofert na realizację usług informatycznych z zakresu obsługi i aktualizacji strony internetowej na stanowisku INFORMATYK w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 


Łosice, 04.02.2013r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zakup materiałów biurowych, papieru ksero oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 25.01.2013 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na zakup materiałów biurowych, papieru ksero oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy „Redis” Hurtownia Artykułów Papierniczych ul. Terespolska 14, 08-110 Siedlce.

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma Redis” Hurtownia Artykułów Papierniczych ul. Terespolska 14, 08-110 Siedlce przedstawiła jedyną ofertę cenową w zakresie materiałów promujących projekt „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 


Łosice, 31.01.2013r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zakup materiałów promujących projekt „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 23.01.2013 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na zakup materiałów promujących projekt systemowy „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy P. P. H. U.  „Poli – Druk” Monika Omelańczuk ul. Międzyrzecka 1, 08-200 Łosice.

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma P. P. H. U.  „Poli – Druk” Monika Omelańczuk ul. Międzyrzecka 1, 08-200 Łosice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową w zakresie materiałów promujących projekt „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 


 

Łosice, dn. 25.01.2013r.

PCPR.EFS.2017.5.2013

 

 

W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszam do przedstawienia oferty cenowej na następujące materiały biurowe i eksploatacyjne wymienione w załączonej tabeli.

 

Oferty wraz z podaniem cen jednostkowych- brutto prosimy przekazać osobiście w terminie do dnia 01.02.2013 roku lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

 

Niniejsze zaproszenie ma służyć uzyskaniu ofert rynkowych w celu ich porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cena 100%- najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną.

 

Jednocześnie informujemy, iż zapłata za realizację zamówienia nastąpi po otrzymaniu środków finansowych z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, a Zleceniobiorca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Łosice, dn. 23.01.2013r.

PCPR.EFS.2017.4.2013

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

zaprasza

 

do składania ofert cenowych na wykonanie i dostawę materiałów promujących projekt „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

Zakres usługi obejmuje:

 1. Projekt i druk plakatów, format A3, papier kreda (pełny kolor, papier kredowy błyszczący 150g/m2, lub zbliżona gramatura) – 40 sztuk
 2. Długopis z nadrukiem – 100 sztuk
 3. Dostawę powyższych materiałów promocyjnych do siedziby zamawiającego

Wszystkie materiały powinny być oznaczone logotypami Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacją o jednostce realizującej projekt. Termin realizacji usługi przez wykonawcę to maksymalnie 2 tygodnie.

 

Oferty wraz z podaniem cen za realizację usługi (brutto) prosimy przekazać osobiście w terminie do dnia 30.01.2013 roku lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

 

Niniejsze zaproszenie ma służyć uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich oceny i porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cena 100%- najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną.

 

Wszystkie projekty graficzne oraz treść zamieszczona na plakatach byłyby przygotowywane w ścisłym kontakcie z PCPR w Łosicach.

 

Jednocześnie informujemy, iż zapłata za realizację zamówienia nastąpi po otrzymaniu środków finansowych z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, a Zleceniobiorca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska