Konferencja podsumowująca

 

     4 grudnia 2010 odbyła się konferencja podsumowująca 10 miesięczną realizację projektu systemowego pn.: "Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

     Podczas konferencji Pani Emilia Duszyńska - Koordynator Projektu przedstawiła ogólną charakterystykę projektu, realizację projektu oraz przedstawiła wszystkich Beneficjentów Projektu.


     Na konferencji zaproszony gość o Beneficjentach powiedział „Jesteście dla mnie nowym doświadczeniem. (...) Mam nadzieję, że uczestnictwo w projekcie było dla Was inspiracją do zmian, inspiracją do tego by zadbać o siebie. Życzę Wam, abyście wykorzystali wszystko to, co pojawiło się projekcie w sposób dobry i właściwy dla siebie."

 

     Pani Małgorzata Witkowska - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ciepłych słowach podziękowała obecnym na konferencji: „Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za spotkanie. Chciałabym w szczególności podziękować Wam drodzy Beneficjenci, bo dzięki Wam ten projekt się udał. Dziękuję bardzo za Wasz aktywny udział w Projekcie. Dziękuję pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, całemu zespołowi projektowemu oraz wszystkim, którzy byli współtwórcami efektów tego projektu."

 

 

>>>Zobacz zdjęcia

>>>Zobacz prezentację podsumowującą projekt-


REKRUTACJA DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO

"SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM"


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach prowadzi nabór osób chętnych

do udziału w projekcie systemowym „Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim".

Poszukujemy osób spełniających następujące kryteria:

  • wiek aktywności zawodowej (od 15 do 64 roku życia)

•    osoby niepełnosprawne o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

lub orzeczeniem równoważnym wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  • osoby zamieszkujące na terenie realizacji projektu,

•    osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej

Więcej informacji można uzyskać w biurze projektowym lub pod nr telefonu:  


83 359-05-51


Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie

„Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim"

przyjmujemy w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 roku

 

 

Do pobrania:


>> Formularz rekrutacyjny<<
>> Regulamin uczestnictwa w projekcie<<
>> Oświadczenie o statusie na rynku pracy<<

 


,,Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim"


     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach ogłasza, że z dniem 01.03.2010 roku rozpoczęło realizację projektu systemowego ,,Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

     Projekt skierowany jest do osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS, PCPR zamieszkujących na terenie Powiatu Łosickiego, a w szczególności:

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wydane przez ZUS,

- wychowanków rodzin zastępczych przygotowujących się do usamodzielnienia (15 - 25 lat).

Wobec w/w grupy zostaną zastosowane instrumenty aktywnej integracji mające na celu zwiększenie możliwości społecznych i zawodowych oraz integrację ze społeczeństwem.

 

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe :

1. Upowszechnienie aktywnej integracji i pracy socjalnej w powiecie

2. Rozwój form aktywnej integracji poprzez umowy adekwatne do kontraktów socjalnych i Indywidualne Plany Usamodzielnienia, w których zastosowano instrumenty aktywnej integracji obejmujące : aktywizację zdrowotną, zawodową, edukacyjną i społeczną.

 

Cele szczegółowe będą realizowane poprzez : pracę społeczną, aktywną integrację, oraz kampanię informacyjno - promocyjną.

 

W ramach działań będą zastosowane następujące zadania :

 

Zadanie 1. Aktywna Integracja

1. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (Networing i Portfolino)

2. Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych

3. Trening doradztwa zawodowego

4. Trening Kompetencji Życiowych (wizerunek mowy i ciała)

5. Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe

6. Turnus rehabilitacyjny

7. Szkolenie komputerowe

 

Zadanie 2. Praca socjalna

 

Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze (wypłata pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, częściowe pokrycie kosztów utrzymania wychowanków w rodzinie zastępczej, pomoc rzeczowa na zagospodarowanie oraz częściowe dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON).

 

Zadanie 4. Zarządzanie projektem (zakup sprzętu, oprogramowania , mebli, materiałów promocyjnych, gadżetów, realizacja i zarządzanie projektem oraz  osiągnięcie zaplanowanych rezultatów).