KALENDARZ

< Czerwiec 2024 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Wyniki naboru ofert

WYNIKI NABORU OFERT

 

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące naboru firm szkoleniowych na przeprowadzenie szkolenia „Pierwsza Pomoc” w ramach projektu pt. „SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM” oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Wpłynęło: 3 oferty

 

Następujące oferty nie spełniły kryteriów formalnych:

 1. Odrzucono ofertę: „W AKCJI” Ratownictwo Medyczne, Szkolenia, Eventy – Rafał Gajda ul. Gorzycka 3A/22, 64-400 Międzychód z uwagi na wpłynięcie oferty po terminie.

 

Oferty oceniane były przez trzyosobową komisję wg kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

 

Każdy oferent mógł otrzymać maksymalnie 100 punktów procentowych.

 

Do realizacji wybrano ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w ramach danego szkolenia.

W wyniku dokonanej analizy otrzymanych ofert Zamawiający wyłonił następującą ofertę w zakresie usługi szkoleniowej:

 

Fundacja Sportu Zdrowia i Turystyki EST

ul. Piękna 15/43

00-549 Warszawa

 

 

Wszystkim, którzy wysłali swoje oferty, serdecznie dziękujemy!

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Łosice, dn. 22.03.2017r.

 

W związku z przyznaniem Powiatowi Łosickiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu nr RPMA.09.01.00-14-5564/16 pod nazwą SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert na szkolenia pierwszej pomocy.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa usługi:

1. Szkolenia pierwszej pomocy – poprowadzenie zajęć (trener)

2. Szkolenia pierwszej pomocy – podręczniki, przeprowadzenie egzaminu, wystawienie certyfikatów międzynarodowych

 

Liczba osób objętych szkoleniem:

1. 10 osób z niepełnosprawnościami

2. 7 osób młodych przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą

 

Oferty wraz z podaniem cen brutto należy skąłdać w zaklejonej kopercie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, z dopiskiem SZKOLENIE PIERWSZEJ POMOCY w terminie do dnia 30 marca 2017r. do godz. 9.00 (decyduje data wpływu). Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

Niniejsze zaproszenie ma służyć uzyskaniu ofert w celu ich oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium

 1. Cena – kryterium wagowe 60%
 2. Doświadczenie wykonawcy w przeprowadzaniu szkoleń – kryterium wagowe 40%

 

Maksymalna ilość punktów w Ocenie końcowej jaką może uzyskać Wykonawca w obu kryteriach wynosi 100 pkt.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na przygotowanie konferencji podsumowującej w 2014 roku w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

Łosice, 03.11.2014r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na przygotowanie konferencji podsumowującej w 2014 roku w ramach realizacji projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 24.10.2014 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na przygotowanie konferencji podsumowującej projekt „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” informuje, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Bar Express, ul. Piłsudskiego 14, 08-200 Łosice.

Po dokonaniu analizy cenowej firma Bar Express, ul. Piłsudskiego 14, 08-200 Łosice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową w w/w zakresie.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 


Łosice, dn. 24.10.2014r.

PCPR.252.16.2014.SS

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zaprasza

do składania ofert cenowych na przygotowanie konferencji podsumowującej w 2014 roku w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

Zakres usługi obejmuje:

 1. Serwis konferencyjny dla 43 osób (kawa, herbata, woda mineralna, soki, ciasto, owoce, gorący posiłek dwudaniowy)
 2. Wynajem sali na konferencję dla 43 osób wraz z przygotowaniem projektora oraz rzutnika do prezentacji multimedialnych.
 3. Miejsce, w którym odbędzie się konferencja powinno być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym osób na wózkach inwalidzkich).
 4. Termin realizacji: grudzień 2014 (szczegółowy termin zostanie ustalony z wykonawcą)

Oferty wraz z podaniem cen za realizację usługi brutto prosimy przekazać osobiście w terminie do dnia 31.10.2014 roku do godz. 1000,  za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, poczty elektronicznej: pcprlosice@wp.pl lub faksem 83 357 19 41.

 

Niniejsze zaproszenie ma służyć uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich oceny i porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cena 100%- najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną.

 

 

 

Z poważaniem

/-/ Małgorzata Witkowska

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na materiały promujące pilotażowy program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Łosice, 14.07.2014r.

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 07.07.2014 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu rozeznania cenowego na przygotowanie oraz dostawę materiałów promujących pilotażowy program „Aktywny Samorząd” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę „GABIDRUK” Bogdan Waśniowski Garlica Murowana 53, 32-087 Zielonki.

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Łosice, 07.07.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

 

 1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
 2. Adres Zamawiającego: Ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
 3. Przedmiot zamówienia:  
 • Notesy z logo PFRON i PCPR oraz informacją o programie Aktywny Samorząd, format A5 – 70 sztuk
 • Długopis wkład żelowy z logo PFRON i PCPR oraz informacją o programie Aktywny Samorząd – 100 sztuk
 • Dostawę powyższych materiałów promocyjnych do siedziby zamawiającego

Wszystkie materiały powinny być oznaczone logotypami PFRON i PCPR oraz informacją o programie Aktywny Samorząd.


Łosice, 07.07.2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot. Postępowania na zakup materiałów promujących pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

I. Informuję, iż w prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach postępowaniu, którego przedmiotem były: notesy z logo PFRON, PCPR i informacją o pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”, format A5 – 100 sztuk; długopisy wkład żelowy z nadrukiem i logo PFRON, PCPR i informacją o pilotażowym programie „Aktywny Samorząd” – 100 sztuk oraz dostawą powyższych materiałów promocyjnych do siedziby zamawiającego, oferty zostały złożone przez następujące firmy:

 1. Agencja Reklamowa „NABU” Adam Piskulla, ul. Studzienna 3B, 77-400 Złotów,
 2. Gabidruk Bogdan Waśniowski Drukarnia Offsetowa, Garlica Murowana 53, 32-087 Zielonki,
 3. Spółdzielnia Inwalidów Warta, ul. Sikorskiego 30, 66-400 Gorzów Wlkp.,
 4. P. P. H. U. Foldruk Marian Borkowski, ul. Starzyńskiego 5, 08-102 Siedlce.

II. Jednocześnie informuję, że ze względu na przekroczenie przez wszystkie oferty kwoty, jaką Zamawiający ma przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia zostaje ono unieważnione. W najbliższym czasie Zamawiający zamierza wszcząć nowe postępowanie dotyczące przedmiotowego zakresu, o czym zostaną Państwo powiadomieni.

Pliki do pobrania:

image/jpeg uniewaznienie.jpg (539.7 KiB)


2014.06.27

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

 

 1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
 2. Adres Zamawiającego: Ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
 3. Przedmiot zamówienia:  
 • Notesy z logo PFRON i PCPR oraz informacją o programie Aktywny Samorząd, format A5 – 100 sztuk
 • Długopis wkład żelowy z logo PFRON i PCPR oraz informacją o programie Aktywny Samorząd – 100 sztuk
 • Dostawę powyższych materiałów promocyjnych do siedziby zamawiającego

Wszystkie materiały powinny być oznaczone logotypami PFRON i PCPR oraz informacją o programie Aktywny Samorząd.

 


Informacja o wyborze oferty na usługi informatyczne związane z obsługą i aktualizacją strony internetowej na stanowisku INFORMATYK w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łosice, 31.03.2014r.

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 20.03.2014 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na usługi informatyczne związane z obsługą i aktualizacją strony internetowej na stanowisku INFORMATYK w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Pana Kamila Kowalczyka.

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Informacja o wyborze oferty na usługi z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łosice, 31.03.2014r.

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 20.03.2014 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na usługi z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez Pana Marcina Łopaciuka.

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej ubezpieczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na ubezpieczenie NNW uczestników projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

Łosice, 28.03.2014r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na ubezpieczenie NNW uczestników projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 21.03.2014 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na zakup materiałów promujących projekt systemowy „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Centrum Ubezpieczeniowo Finansowe Katarzyna Żmudzińska ul. Spółdzielcza 1, 08-200 Łosice.

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma Centrum Ubezpieczeniowo Finansowe Katarzyna Żmudzińska ul. Spółdzielcza 1, 08-200 Łosice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową w zakresie ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej materiały biurowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zakup materiałów biurowych, papieru ksero oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

 

 

Łosice, 28.03.2014r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zakup materiałów biurowych, papieru ksero oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 21.03.2014 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na zakup materiałów biurowych, papieru ksero oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy „Redis” Hurtownia Artykułów Papierniczych ul. Terespolska 14, 08-110 Siedlce.

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma Redis” Hurtownia Artykułów Papierniczych ul. Terespolska 14, 08-110 Siedlce przedstawiła jedyną ofertę cenową w zakresie materiałów promujących projekt „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej catering

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na przygotowanie oraz dostawę cateringu podczas grupowego doradztwa w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

Łosice, 28.03.2014r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na przygotowanie oraz dostawę cateringu podczas grupowego doradztwa zawodowego ramach realizacji projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 21.03.2014 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na przygotowanie oraz dostawę cateringu podczas grupowego doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu systemowego „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Stacja Paliw Anna Oleksiuk, ul. Rynek 26, 08-200 Łosice.

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma Stacja Paliw Anna Oleksiuk, ul. Rynek 26, 08-200 Łosice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową w w/w zakresie.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Łosice, dn. 21.03.2014r.


PCPR.252.3.2014.SS

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu


Łosice, dn. 21.03.2014r.


PCPR.252.4.2014.SS

 

W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszam do przedstawienia oferty cenowej na następujące materiały biurowe i eksploatacyjne wymienione w załączonej tabeli.


Łosice, dn. 21.03.2014r.


PCPR.252.5.2014.SS


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zaprasza
do składania ofert cenowych na przygotowanie oraz dostarczenie cateringu podczas grupowego doradztwa zawodowego w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”


20.03.2014r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach zaprasza do składania ofert na realizację usługi z zakresu doradztwa zawodowego w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


20.03.2014r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy w Łosicach zaprasza do składania ofert na realizację usług informatycznych z zakresu obsługi i aktualizacji strony internetowej na stanowisku INFORMATYK w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Łosice, dnia 27.01.2014r.

Informacja dotycząca przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi z zakresu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz kontroli projektu pod względem prawnym na stanowisku PRAWNIK w ramach projektu „ Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach - Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, zawiadamia, że w związku z rezygnacją Pani Beaty Jamróz – Obidzińskiej, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

 

Przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

 

Panu Michałowi Bury

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta przedstawiona przez Pana Michała Bury jest drugą w kolejności ofertą spełniającą wymagania Zamawiającego wskazane z Zapytaniu ofertowym. Kandydat posiada wiedzę z zakresu zamówień publicznych oraz wieloletnie doświadczenie.


Łosice, dnia 15.01.2014r.

Informacja dotycząca przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi z zakresu przeprowadzania postępowań  o udzielenie zamówień publicznych oraz kontroli projektu pod względem prawnym  na stanowisku PRAWNIK w ramach projektu „ Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach - Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, zawiadamia, że w oparciu o kryteria oceny ofert dokonał wyboru.

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

 

Pani Beacie Annie Jamróz-Obidzińskiej

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta przedstawiona przez Panią Beatę Annę Jamróz-Obidzińską jest ofertą spełniającą wymagania Zamawiającego wskazane z Zapytaniu ofertowym. Kandydatka posiada wiedzę z zakresu zamówień publicznych oraz wieloletnie doświadczenie.


23.12.2013

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach zaprasza do składania ofert na realizację usług z zakresu udzielania zamówień publicznych na stanowisku PRAWNIK w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Łosice, dn. 30.10.2013r.

PCPR.252.8.2013.SS

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zaprasza

do składania ofert cenowych na przygotowanie konferencji podsumowującej w 2013 roku w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

Zakres usługi obejmuje:

 1. Serwis konferencyjny dla 54 osób (kawa, herbata, woda mineralna, soki, ciasto, owoce, gorący posiłek dwudaniowy)
 2. Wynajem sali na konferencję dla 54 osób
 3. Termin realizacji: grudzień 2013 (szczegółowy termin zostanie ustalony z wykonawcą)

Oferty wraz z podaniem cen za realizację usługi brutto prosimy przekazać osobiście w terminie do dnia 07.11.2013 roku do godz. 1100,  za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, poczty elektronicznej: pcprlosice@wp.pl lub faksem 83 357 19 41.

 

Niniejsze zaproszenie ma służyć uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich oceny i porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cena 100%- najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną.

 

 

Z poważaniem

/-/ Małgorzata Witkowska


2013.06.25

Znak sprawy: PCPR.252.1.2013.EN

 

                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych na zakup oraz dostawę wody mineralnej dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach.

 

Kod CPV: 15981000-8 – Wody mineralne


Łosice, 24.06.2013r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na materiały promujące pilotażowy program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 14.06.2013 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na projekt oraz dostawę do siedziby zamawiającego materiałów promujących pilotażowy program „Aktywny Samorząd” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Agencja Reklamowa Pinakolada.pl, ul. Mikołowska 39/21, 40-066 Katowice.

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma Agencja Reklamowa Pinakolada.pl, ul. Mikołowska 39/21, 40-066 Katowice, przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową w zakresie materiałów promujących pilotażowy program „Aktywny Samorząd”.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

 

 1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
 2. Adres Zamawiającego: ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
 3. Przedmiot zamówienia:  
 • Projekt i druk plakatów z logo PFRON, PCPR i informacją  o pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”, format A3, papier kreda (pełny kolor, papier kredowy błyszczący 150g/m2, lub zbliżona gramatura) – 50 sztuk
 • Projekt i druk ulotek z  logo PFRON, PCPR i informacją  o pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”, format A5 – 50 sztuk
 • Długopis z nadrukiem i logo PFRON, PCPR i informacją  o pilotażowym programie „Aktywny Samorząd” – 100 sztuk
 • Dostawę powyższych materiałów promocyjnych do siedziby zamawiającego

Wszystkie materiały powinny być oznaczone logotypami PFRON, PCPR  oraz informacją o realizowanym pilotażowym programie „Aktywny samorząd”


 

Łosice, 13.03.2013r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 06.03.2013 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu systemowego „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Powszechny Zakład Ubezpieczeń ul. Rynek 14, 08-200 Łosice.

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma Powszechny Zakład Ubezpieczeń ul. Rynek 14, 08-200 Łosice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową w zakresie ubezpieczenia uczestników projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska


 

Łosice, 12.03.2013r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na przygotowanie oraz dostawę cateringu podczas grupowego doradztwa zawodowego ramach realizacji projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 04.03.2013 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na przygotowanie oraz dostawę cateringu podczas grupowego doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu systemowego „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Bar Ekspres Jadwiga Bolesta ul. Piłsudskiego 14, 08-200 Łosice.

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma Bar Ekspres Jadwiga Bolesta ul. Piłsudskiego 14, 08-200 Łosice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową w w/w zakresie.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska


 

Łosice, dn. 06.03.2013r

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

zaprasza

do składania ofert cenowych  na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu w okresie od 14.03.2013r. do 31.12.2013 r. dla 46 Beneficjentów Ostatecznych Projektu na sumę ubezpieczenia  7 500,00  zł.

 

Oferty prosimy przekazać osobiście w terminie do dnia 13.03.2012 roku do godz. 9 00 lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

 

Niniejsze zaproszenie ma służyć uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich oceny i porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Jednocześnie informujemy, iż zapłata za realizację zamówienia nastąpi po otrzymaniu środków finansowych z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, a Zleceniobiorca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 


Łosice, dn. 04.03.2013r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

zaprasza

do składania ofert cenowych na przygotowanie oraz dostarczenie cateringu podczas grupowego doradztwa zawodowego w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

Zakres usługi obejmuje:

 1. Przygotowanie oraz dostarczenie cateringu podczas grupowego doradztwa zawodowego dla 46 osób (kawa, herbata, woda mineralna, soki, ciasto, gorący posiłek jednodaniowy) w trakcie 4 spotkań (dostosowany do ilości grupy)
 2. Termin realizacji: marzec 2013 (szczegółowy termin zostanie ustalony z wykonawcą)

Oferty wraz z podaniem cen za realizację usługi brutto prosimy przekazać osobiście w terminie do dnia 11.03.2013 roku do godz. 1100 lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

 

Niniejsze zaproszenie ma służyć uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich oceny i porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cena 100%- najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 

 


Łosice, 21.02.2013r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach zaprasza do składania ofert na realizację usługi z zakresu doradztwa zawodowego w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 


Łosice, 21.02.2013

 

Powiatowe Centrum Pomocy w Łosicach zaprasza do składania ofert na realizację usług informatycznych z zakresu obsługi i aktualizacji strony internetowej na stanowisku INFORMATYK w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 


Łosice, 04.02.2013r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zakup materiałów biurowych, papieru ksero oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 25.01.2013 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na zakup materiałów biurowych, papieru ksero oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy „Redis” Hurtownia Artykułów Papierniczych ul. Terespolska 14, 08-110 Siedlce.

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma Redis” Hurtownia Artykułów Papierniczych ul. Terespolska 14, 08-110 Siedlce przedstawiła jedyną ofertę cenową w zakresie materiałów promujących projekt „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 


Łosice, 31.01.2013r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zakup materiałów promujących projekt „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 23.01.2013 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na zakup materiałów promujących projekt systemowy „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy P. P. H. U.  „Poli – Druk” Monika Omelańczuk ul. Międzyrzecka 1, 08-200 Łosice.

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma P. P. H. U.  „Poli – Druk” Monika Omelańczuk ul. Międzyrzecka 1, 08-200 Łosice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową w zakresie materiałów promujących projekt „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 


 

Łosice, dn. 25.01.2013r.

PCPR.EFS.2017.5.2013

 

 

W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszam do przedstawienia oferty cenowej na następujące materiały biurowe i eksploatacyjne wymienione w załączonej tabeli.

 

Oferty wraz z podaniem cen jednostkowych- brutto prosimy przekazać osobiście w terminie do dnia 01.02.2013 roku lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

 

Niniejsze zaproszenie ma służyć uzyskaniu ofert rynkowych w celu ich porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cena 100%- najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną.

 

Jednocześnie informujemy, iż zapłata za realizację zamówienia nastąpi po otrzymaniu środków finansowych z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, a Zleceniobiorca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Łosice, dn. 23.01.2013r.

PCPR.EFS.2017.4.2013

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

zaprasza

 

do składania ofert cenowych na wykonanie i dostawę materiałów promujących projekt „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

Zakres usługi obejmuje:

 1. Projekt i druk plakatów, format A3, papier kreda (pełny kolor, papier kredowy błyszczący 150g/m2, lub zbliżona gramatura) – 40 sztuk
 2. Długopis z nadrukiem – 100 sztuk
 3. Dostawę powyższych materiałów promocyjnych do siedziby zamawiającego

Wszystkie materiały powinny być oznaczone logotypami Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacją o jednostce realizującej projekt. Termin realizacji usługi przez wykonawcę to maksymalnie 2 tygodnie.

 

Oferty wraz z podaniem cen za realizację usługi (brutto) prosimy przekazać osobiście w terminie do dnia 30.01.2013 roku lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

 

Niniejsze zaproszenie ma służyć uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich oceny i porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cena 100%- najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną.

 

Wszystkie projekty graficzne oraz treść zamieszczona na plakatach byłyby przygotowywane w ścisłym kontakcie z PCPR w Łosicach.

 

Jednocześnie informujemy, iż zapłata za realizację zamówienia nastąpi po otrzymaniu środków finansowych z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, a Zleceniobiorca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 

Łosice, dnia 31.12.2012r.

 

Informacja dotycząca przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi z zakresu przeprowadzania postępowań  o udzielenie zamówień publicznych oraz kontroli projektu pod względem prawnym  na stanowisku PRAWNIK w ramach projektu „ Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach - Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, zawiadamia, że w oparciu o kryteria oceny ofert dokonał wyboru.

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

 

Pani Beacie Annie Jamróz-Obidzińskiej

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta przedstawiona przez Panią Beatę Jamróz-Obidzińską jest jedyną złożoną ofertą i spełnia wymagania Zamawiającego wskazane z Zapytaniu ofertowym.


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PONIŻEJ 14 000 EURO

Łosice, dn. 13.12.2012r.

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PONIŻEJ 14 000 EURO

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznie 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach,

                         Ul. Narutowicza6, 08-200 Łosice

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach unieważnia zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla 32 uczestników w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 06.12.2012r. zamieszczone na stronie internetowej www.pcpr.losice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

Przyczyną unieważnienia postępowania jest brak akceptacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację powyższego działania.

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego

 /-/ Małgorzata Witkowska


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
 2. Adres Zamawiającego: ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie szkolenia z pierwszej pomocy dla 32 uczestników w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

 /-/ Małgorzata Witkowska

 


Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Łosicach zaprasza do składania ofert na realizację usług z zakresu udzielania zamówień publicznych oraz kontroli projektu pod względem prawnym na stanowisku PRAWNIK w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt

 

Łosice, 03.12.2012r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 20.11.2012 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Bar Express Jadwiga Bolesta ul. Piłsudskiego 14, 08-200 Łosice.

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma Bar Express Jadwiga Bolesta ul. Piłsudskiego 14, 08-200 Łosice przedstawiła jedyną, najkorzystniejszą ofertę cenową w zorganizowania konferencji podsumowującej projekt „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Zaproszenie do składania ofert cenowych na zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt

Łosice, dn. 20.11.2012r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zaprasza

do składania ofert cenowych na zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

Zakres usługi obejmuje:

 1. Serwis konferencyjny dla 42 osób (kawa, herbata, woda mineralna, soki, ciasto, owoce, gorący posiłek dwudaniowy)
 2. Wynajem sali na konferencję dla 42 osób
 3. Termin realizacji: grudzień 2012 (szczegółowy termin zostanie ustalony z wykonawcą)

Oferty wraz z podaniem cen za realizację usługi brutto prosimy przekazać osobiście w terminie do dnia 29.11.2012 roku lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

 

Niniejsze zaproszenie ma służyć uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich oceny i porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu

Łosice, 27.03.2012r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 16.03.2012 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu systemowego „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Powszechny Zakład Ubezpieczeń ul. Rynek 14, 08-200 Łosice.

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma Powszechny Zakład Ubezpieczeń ul. Rynek 14, 08-200 Łosice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową w zakresie ubezpieczenia uczestników projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”.

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 


Zaproszenie do składania ofert cenowych na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu

Łosice, dn. 16.03.2012r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w ramach projektu systemowego

„Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zaprasza

 

do przedstawienie oferty cenowej na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu w okresie od 01.04.2012r. do 15.12.2012 r. dla 33 Beneficjentów Ostatecznych Projektu.

 

Oferty prosimy przekazać osobiście w terminie do dnia 23.03.2012 roku lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

 

Niniejsze zaproszenie ma służyć uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich oceny i porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zakup materiałów biurowych, papieru ksero oraz materiałów eksploatacyjnych

Łosice, 13.03.2012r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zakup materiałów biurowych, papieru ksero oraz materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu systemowego „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 20.02.2012 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na zakup materiałów biurowych, papieru ksero oraz materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu systemowego „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy „Papier” Przedsiębiorstwo Handlowe Leszek Szymanek ul. 1000-Lecia Państwa Polskiego 11, 08-200 Łosice.

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma „Papier” Przedsiębiorstwo Handlowe Leszek Szymanek ul. 1000-Lecia Państwa Polskiego 11, 08-200 Łosice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową w zakresie zakupu materiałów biurowych, papieru ksero oraz materiałów eksploatacyjnych.

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów promujących projekt

Łosice, 13.03.2012r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu systemowego „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 20.02.2012 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu systemowego „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Agencja Reklamowa Pinakolada.pl, ul. Mikołowska 39/21, 40-066 Katowice

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma Agencja Reklamowa Pinakolada.pl, ul. Mikołowska 39/21, 40-066 Katowice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową w zakresie zakupu i dostawy materiałów promujących projekt „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”.

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Łosice, dn. 20.02.2012r.

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w ramach projektu systemowego

„Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

zaprasza


do składania ofert cenowych na materiały biurowe i eksploatacyjne wymienione w załączonej tabeli.

 

Oferty wraz z podaniem cen jednostkowych- brutto prosimy przekazać osobiście w terminie do dnia 27.02.2012 roku lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

 

Niniejsze zaproszenie ma służyć uzyskaniu ofert rynkowych w celu ich porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cena 100%- najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną.

 

Jednocześnie informujemy, iż zapłata za realizację zamówienia nastąpi po otrzymaniu środków finansowych z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, a Zleceniobiorca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie i dostawę materiałów promujących projekt

Łosice, dn. 20.02.2012r.

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w ramach projektu systemowego

„Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

zaprasza


do składania ofert cenowych na wykonanie i dostawę materiałów promujących projekt „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

 

Zakres usługi obejmuje:

1.Projekt i druk plakatów, format A3, papier kreda (pełny kolor, papier kredowy błyszczący 150g/m2, lub zbliżona gramatura – 40 sztuk

2.Długopis z nadrukiem   – 100 sztuk

3.Dostawę powyższych materiałów promocyjnych do siedziby zamawiającego

 

Wszystkie materiały powinny być oznaczone logotypem Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacją o jednostce realizującej projekt.

 

Oferty wraz z podaniem cen jednostkowych- brutto prosimy przekazać osobiście w terminie do dnia 27.02.2012 roku lub za pośrednictwem poczty  na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

 

Niniejsze zaproszenie ma służyć uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich oceny i porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cena 100%- najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną.

 

Wszystkie projekty graficzne oraz treść zamieszczona na plakatach byłyby przygotowywane w ścisłym kontakcie z PCPR w Łosicach.

 

Jednocześnie informujemy, iż zapłata za realizację zamówienia nastąpi po otrzymaniu środków finansowych z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, a Zleceniobiorca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

 

/-/ Małgorzata Witkowska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zorganizowanie zajęć z dziedziny rozwoju osobistego (zajęcia kreatywności połączone z arteterapią i ergoterapią)

Łosice, 01.12.2011r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zorganizowanie zajęć z dziedziny rozwoju osobistego (zajęcia kreatywności połączone z arteterapią i ergoterapią) w ramach projektu sustemowego "Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim" realizowanego przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

 

W związku ze wszczętą procedurą w dniu 24.11.2011r. przez Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na zorganizowanie zajęć z dziedziny rozwoju osobistego (zajęcia kreatywności połączone z arteterapią i ergoterapią) w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy ICN Centrum kompetencji, ul. Związkowa 4, 20-148 Lublin

 

Po dokonaniu analizy cenowej wszystkich złożonych ofert do dnia 01.12.2011 firma ICN Centrum kompetencji, ul. Związkowa 4, 20-148 Lublin przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową na na zorganizowanie zajęć z dziedziny rozwoju osobistego (zajęcia kreatywności połączone z arteterapią i ergoterapią)

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na przygotowanie materiałów na konferencję podsumowującą projekt

Łosice, 25.11.2011r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na przygotowanie materiałów na konferencję podsumowującą projekt w ramach projektu sustemowego "Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim" realizowanego przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

 

W związku ze wszczętą procedurą w dniu 18.11.2011r. przez Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na zna przygotowanie materiałów na konferencję podsumowującą projekt w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy .P.H.U „Poli-Druk” Monika Omelańczuk, ul. Międzyrzecka 1, 08-200 Łosice

 

Po dokonaniu analizy cenowej wszystkich złożonych ofert do dnia 25.11.2011 firma .P.H.U „Poli-Druk” Monika Omelańczuk, ul. Międzyrzecka 1, 08-200 Łosice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową na przygotowanie materiałów na konferencję podsumowującą projekt.

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zorganizowanie konferencji na zakończenie projektu

Łosice, 25.11.2011r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zorganizowanie konferencji na zakończenie projektu w dniu 06.12.2011r. w ramach projektu sustemowego "Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim" realizowanego przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

 

W związku ze wszczętą procedurą w dniu 14.11.2011r. przez Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na zorganizowanie konferencji na zakończenie  projektu w dniu 06.12.2011r. w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Bar Expres Jadwiga Bolesta, ul. Piłsudskiego 14, 08-200 Łosice

 

Po dokonaniu analizy cenowej wszystkich złożonych ofert do dnia 22.11.2011 firma Bar Expres Jadwiga Bolesta, ul. Piłsudskiego 14, 08-200 Łosice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową na zorganizowanie konferencji na zakończenie w/w projektu

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Zaproszenie do składania ofert cenowych na zorganizowanie - Zajęcia z dziedziny rozwoju osobistego (zajęcia kreatywności połączone z arteterapią i ergoterapią)

Łosice, 24.11.2011r.

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

w ramach realizacji projektu systemowego

„Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

współfinansowanego ze środków EFS

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

zaprasza


do składania ofert cenowych na zorganizowanie

1. Zajęcia z dziedziny rozwoju osobistego (zajęcia kreatywności połączone z arteterapią i ergoterapią)


a) program szkolenia

1. Wstęp –( 1 godz.)

2. Ergoterapia jako forma wspomagająca rozwój uczestników projektu (8 godz.)

A) Ergoterapia metodą hafciarstwa

B) Ergoterapia metodą metaloplastyki (wyroby z drutu np. świeczniki, breloczki i inne,

3. Arteterapia jako forma wspomagająca rozwój uczestników projektu (16 godz.)

A) Arteterapia metodą rysunku (rysowanie kredą, węglem, pastelami)

B) Arteterapia metodą malarstwa (farby witrażowe,  farbami do szkła)

C) Arteterapia metodą sztuki użytkowej (collage – wycinanie, wyklejanie, wydzieranie z papieru i tworzenie pracy łącznej różnymi technikami plastycznymi)

D) Arteterapia jako forma walki ze stresem

E) Arterapia i ergoterapia  jako sposób na poznanie siebie – podsumowanie

 

b) Czas trwania zajęć: 25 godz.

c) Liczba uczestników:  33 osoby

d) Zajęcia prowadzone w 2 grupach (1 grupa 16 osób oraz 2 grupa   - 17 osób)

e) Materiały szkoleniowe zapewnione dla każdego uczestnika

 • przybory do haftowania np.  …….……………….
 • przybory druciane  np.……………………..
 • kreda biała i kolorowa
 • farby witrażowe, farby do szkła, wzory
 • materiały plastyczne do collage np. …………………

f) Catering podczas szkolenia (kawa, herbata, ciastka, zimne napoje, soki, ciepły posiłek).

 

Cena szkolenia wyrażona w kwocie netto i brutto w przeliczeniu na 1 osobę  ………………

Cena szkolenia wyrażona w kwocie netto i brutto w przeliczeniu na cała grupę  ……………

 

Propozycję wyceny proszę składać do dnia 01.12.2011 do godz. 10.00 na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice


Niniejsze zaproszenie służy uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Na wybór najkorzystniejszej oferty będzie miała wpływ cena.

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 

 

 


Zaproszenie do składania ofert cenowych na przygotowanie materiałów na konferencję podsumowującą projekt

Łosice, 18.11.2011r.

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

w ramach realizacji projektu systemowego

„Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

współfinansowanego ze środków EFS

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

zaprasza


do składania ofert cenowych na przygotowanie materiałów na konferencję podsumowującą projekt dla 54 osób

1. Zestaw piśmienny długopis z niebieskim wkładem i ołówek automatyczny w etui

2.  Notes/Notatnik A5

3. Torba reklamowa – ekologiczna z nadrukiem

 

Wszystkie materiały powinny być oznaczone w logo Unii Europejskiej, Kapitału Ludzkiego oraz w informację: Projekt systemowy „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Proszę o podanie ceny brutto.

 

Oferty proszę dostarczyć do 25.11.2011r. do godz. 10.00 osobiście bądź przesłać na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
ul. Narutowicza 6 
08-200 Łosice


Niniejsze zaproszenie służy uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Na wybór najkorzystniejszej oferty będzie miała wpływ cena.

 

/-/ Małgorzata WitkowskaZaproszenie do składania ofert cenowych na zorganizowanie konferencji na zakończenie projektu

Łosice, 14.11.2011r.

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

w ramach realizacji projektu systemowego

„Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

współfinansowanego ze środków EFS

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

zaprasza


do składania ofert cenowych na zorganizowanie konferencji na zakończenie w/w projektu w dniu 06.12.2011r. wg następujących wytycznych:

1.      Wynajem Sali na konferencję dla 54 osób

2.      Serwis konferencyjny (kawa, herbata, woda mineralna, soki, ciasto, owoce)

3.      Lunch w formie stołu szwedzkiego

 

Oferty proszę dostarczyć do 22.11.2011r. do godz. 10.00 osobiście bądź przesłać na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
ul. Narutowicza 6 
08-200 Łosice


Niniejsze zaproszenie służy uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Na wybór najkorzystniejszej oferty będzie miała wpływ cena.

 

/-/ Małgorzata WitkowskaInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego na zakończenie realizacji projektu w ramach działań o charakterze środowiskowym

Łosice, 05.10.2011r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego na zakończenie realizacji projektu w ramach działań o charakterze środowiskowym w ramach projektu sustemowego "Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim" realizowanego przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

 

W związku ze wszczętą procedurą w dniu 26.09.2011r. przez Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego na zakończenie realizacji projektu w ramach działań o charakterze środowiskowym w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Biuro Turystyczne Iwona Travel ul. Armii Krajowej 11, 08-110 Siedlce

 

Po dokonaniu analizy cenowej wszystkich złożonych ofert do dnia 05.10.2011 firma Biuro Turystyczne Iwona Travel ul. Armii Krajowej 11, 08-110 Siedlce przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego na zakończenie projektu.

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Zaproszenie do składania ofert cenowych na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego na zakończenie realizacji projektu w ramach działań o charakterze środowiskowy

Łosice, 26.09.2011r.

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

w ramach realizacji projektu systemowego

„Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

współfinansowanego ze środków EFS

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

zaprasza


do składania ofert cenowych na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego na zakończenie realizacji projektu w ramach działań o charakterze środowiskowym:

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdu integracyjnego na zakończenie realizacji projektu dla 45 beneficjentów ostatecznych projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” i ich 10 opiekunów.

 

a) Miejsce wyjazdu w promieniu do 400 km od Łosic

b) Termin realizacji zamówienia: październik - listopad 2011r.

c) Długość pobytu: 3 dni (piątek, sobota, niedziela, w tym 2 noclegi)

d) Wyżywienie: pełne wyżywienie (2 śniadania, 2 obiady, 2 kolacja)

e) Zamawiający wymaga, aby ośrodek, w którym zamieszkają uczestnicy projektu posiadał:

- pokoje 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (w pokojach powinny się znajdować: łazienka z wc, czajnik, telewizor)

f) W cenę proszę uwzględnić również transport autokarowy, ubezpieczenie NW, wszelkie opłaty związane z programem (wstępy do muzeów, parkingi), usługi przewodnika, opiekę pilota na cały czas trwania wyjazdu.

g) Proszę przedstawić harmonogram pobytu wraz z opisem atrakcji

 

Proszę o podanie ceny brutto.

 

Oferty proszę dostarczyć do 03.10.2011r. do godz. 10.00 osobiście bądź przesłać na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
ul. Narutowicza 6 
08-200 Łosice

Niniejsze zaproszenie służy uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Na wybór najkorzystniejszej oferty będzie miała wpływ cena.

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zorganizowanie transportu

Łosice, 04.07.2011r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zorganizowanie transportu w ramach projektu systemowego "Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim" realizowanego przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

 

W związku ze wszczętą procedurą w dniu 21.06.2011r. przez Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na zorganizowanie transportu w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy PKS w Łosicach spółka z o.o., ul. Kolejowa 22,08-200 Łosice oraz firmy Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice

 

Po dokonaniu analizy cenowej wszystkich złożonych ofert firma PKS w Łosicach spółka z o.o., ul. Kolejowa 22,08-200 Łosice oraz firmy Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową na zorganizowanie transportu

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie transportu

Łosice, 21.06.2011r.

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

w ramach realizacji projektu systemowego

„Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

współfinansowanego ze środków EFS

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

zaprasza


do składania ofert cenowych na zorganizowanie transportu:

 

1. dla 10 wychowanków rodzin zastępczych wraz z opiekunem w  dniu 18.07.2011r. (wyjazd) oraz w dniu 27.07.2011 (powrót). Miejsce docelowe Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny Spółdzielni Usług Socjalnych w Mrzeżynie, ul. Nadmorska 12, 72-330 Mrzeżyno

 

2. dla 35 osób niepełnosprawnych i ich 5 opiekunów w dniu 09.08.2011r. (wyjazd) oraz w dniu 23.08.2011r. (powrót). Miejsce docelowe Ośrodek Rehabilitacyjno – Wczasowy „Słowiniec” w Poddąbiu, ul. Promenada Słońca 24, 76-270 Ustka.

 

Zamawiający nie pokrywa kosztu wyżywienia i noclegu kierowcy.                           

 

Proszę o podanie ceny brutto.

 

Oferty proszę dostarczyć do 30.06.2011r. do godz. 14.00 osobiście bądź przesłać na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
ul. Narutowicza 6 
08-200 Łosice


Niniejsze zaproszenie służy uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Na wybór najkorzystniejszej oferty będzie miała wpływ cena.

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zorganizowanie cateringu podczas zajęć grupowych z doradcą zawodowym

Łosice, 09.03.2011r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zorganizowanie cateringu podczas zajęć grupowych z doradcą zawodowym w ramach projektu systemowego "Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim" realizowanego przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

 

W związku ze wszczętą procedurą w dniu 01.03.2011r. przez Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na wykonaniena zorganizowanie cateringu podczas zajęć grupowych z doradcą zawodowymw ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Expres Bar Mleczny Jadwiga Bolesta, ul. Piłsudskiego 14, 08-200 Łosice

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma  Expres Bar Mleczny Jadwiga Bolesta, ul. Piłsudskiego 14, 08-200 Łosice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową na zorganizowanie cateringu podczas zajęć grupowych z doradcą zawodowym

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 


Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie cateringu podczas zajęć grupowych z doradcą zawodowym

Łosice, 01.03.2011r.

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

w ramach realizacji projektu systemowego

„Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

współfinansowanego ze środków EFS

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

zaprasza


do składania ofert cenowych na zorganizowanie cateringu (kawa, herbata, napoje zimne, ciastka, ciasto) podczas zajęć grupowych z doradcą zawodowym wg poniższego zestawienia:

I grupa – 14 marca 2011r. (10 osób)

II  grupa – 25 marca 2011r. (11 osób)

III  grupa – 2 kwietnia 2011r. (12 osób)

IV grupa – 19 kwietnia (12 osób)

 

Proszę o podanie ceny brutto.

 

Oferty proszę dostarczyć do 08.03.2011r. do godz. 14.00 osobiście bądź przesłać na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
ul. Narutowicza 6 
08-200 Łosice


Niniejsze zaproszenie służy uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Na wybór najkorzystniejszej oferty będzie miała wpływ cena.

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych

Łosice, 01.03.2011r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu systemowego "Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim" realizowanego przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

 

W związku ze wszczętą procedurą w dniu 22.02.2011r. przez Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Agencja Reklamowo – Wydawnicza Kraina Bugu, ul. Majora Zenona 6/1, 08-200 Łosice

 

Po dokonaniu analizy cenowej wszystkich złożonych ofert do dnia 01.03.2011r  firma  Agencja Reklamowo – Wydawnicza Kraina Bugu, ul. Majora Zenona 6/1, 08-200 Łosice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach w/w projektu.

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 


Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych

 Łosice, 22.02.2011r.

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

w ramach realizacji projektu systemowego

„Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

współfinansowanego ze środków EFS

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

zaprasza


do składania ofert cenowych na

1.      Projekt i druk plakatów, format A3, papier kreda 135g + 4+0 – 50 sztuk

2.      Długopis aluminiowy z nadrukiem laserowym z logo EFS – 100 sztuk

3.      Notatnik, nadruk 1+0, format A5 z logo EFS – 100 sztuk

 

Proszę o podanie ceny brutto.

 

Oferty proszę dostarczyć do 01.03.2011r. do godz. 14.00 osobiście bądź przesłać na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
ul. Narutowicza 6 
08-200 Łosice


Niniejsze zaproszenie służy uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Na wybór najkorzystniejszej oferty będzie miała wpływ cena.

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu

Łosice, 21.02.2011r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu w ramach projektu systemowego "Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim" realizowanego przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

 

W związku ze wszczętą procedurą w dniu 14.02.2011r. przez Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Powszechny Zakład Ubezpieczeń ul. Berka Joselewicza 5, 08-200 Łosice/Inspektorat w Siedlcach

 

Po dokonaniu analizy cenowej wszystkich złożonych ofert do dnia 21.02.2011r  firma  Powszechny Zakład Ubezpieczeń ul. Berka Joselewicza 5, 08-200 Łosice/Inspektorat w Siedlcach przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową w zakresie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 

 Zaproszenie do składania ofert cenowych na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków uczestników w projektu

 Łosice, 14.02.2011r.

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

w ramach realizacji projektu systemowego

„Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

współfinansowanego ze środków EFS

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

zaprasza


do składania ofert cenowych na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków uczestników  projektu w okresie:

1.      01.03.2011 – 15.12.2011r. – 10 wychowanków rodzin zastępczych

2.      01.04.2011 – 15.12.2011r. – 33 osoby niepełnosprawne

 

Suma ubezpieczenia 3 000, 00 zł.

 

Oferty proszę dostarczyć do 21.02.2011r. do godz. 10.00 osobiście bądź przesłać na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
ul. Narutowicza 6 
08-200 Łosice

 

 

Niniejsze zaproszenie służy uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Na wybór najkorzystniejszej oferty będzie miała wpływ cena.

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych

 

Łosice, 25.01.2011r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych w ramach projektu systemowego "Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

 

W związku ze wszczętą procedurą w dniu 17.01.2011r. przez Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy „Papier” Przedsiębiorstwo Handlowe ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 11, 08-200 Łosice.

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma „Papier” Przedsiębiorstwo Handlowe przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową w zakresie dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 

 


Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych

 

 Łosice, 17.01.2011r.

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

w ramach realizacji projektu systemowego

„Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

współfinansowanego ze środków EFS

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

zaprasza


do składania ofert cenowych na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych wymienionych w załączonej tabeli.

 

Proszę o podanie ceny brutto za sztukę.

 

Oferty proszę dostarczyć do 24.01.2011r. do godz. 14.00 osobiście bądź przesłać na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
ul. Narutowicza 6 
08-200 Łosice

 

Niniejsze zaproszenie służy uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Na wybór najkorzystniejszej oferty będzie miała wpływ cena.

 

/-/ Małgorzata Witkowska