KALENDARZ

< Wrzesień 2020 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Logo PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje, iż Zarząd PFRON przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku

 

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2020 roku:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadnie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce o Funduszu - Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie - Program Aktywny Samorząd oraz PCPR Łosice pod nr. tel. 83 359 05 51

 

Uwaga: od dnia 1 marca br. wnioski o dofinansowanie można składać przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.

a także:

 


 

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” można składać

 1. w wersji elektronicznej przez platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/.
 2. w wersji papierowej w siedzibie PCPR lub elektronicznej za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego pod adresem:

 

Wnioski będą przyjmowane w następujących terminach:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową od dnia 1 marca 2020r. do dnia 31 sierpnia 2020r.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Nabór I - od dnia 1 marca 2020r. do dnia 31 marca 2020r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)

Nabór II - od dnia 01 września 2020r. do dnia 10 października 2020r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)

 

Wzory wniosków i załączników pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

 

Moduł I 

Obszar A Zadanie 1 – zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresat programu:

 • osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia
 • osoba ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • osoba w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • osoba z dysfunkcją narządu ruchu

Maksymalna kwota dofinansowania – 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł

Udział własny wnioskodawcy - 15% ceny brutto zakupu/usługi 

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 3. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka
 4. oświadczenie o wysokości dochodów
 5. zaświadczenie lekarskie
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 7. oferta cenowa
 8. oświadczenie pełnomocnika - jeśli sprawa dotyczy
 9. oświadczenie wnioskodawcy
 10. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia - jeśli sprawa dotyczy
 11. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - jeśli sprawa dotyczy
 12. dokument potwierdzający tytuł własności do środka transportu

Uwaga: zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty jest niezbędne dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia oraz gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 

 

Obszar A Zadanie 2 i 3 – prawo jazdy

Adresat programu

 • osoba ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • osoba w wieku aktywności zawodowej
 • osoba z dysfunkcją narządu ruchu
 • osoba z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji – 4.800 zł, w tym:

– dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł

– dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł

– dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł

– dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł

Udział własny wnioskodawcy - 25% ceny brutto zakupu/usługi 

Uwagi: W przypadku Zadania 3 przez dysfunkcję narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego– należy rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W takiej sytuacji nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie. 

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 3. oświadczenie o wysokości dochodów
 4. zaświadczenie lekarskie
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 6. oferta cenowa
 7. oświadczenie pełnomocnika - jeśli sprawa dotyczy
 8. oświadczenie wnioskodawcy
 9. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia - jeśli sprawa dotyczy
 10. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - jeśli sprawa dotyczy
 11. poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia wydanego przez uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

 

Obszar A Zadanie 4 - zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresat programu

 • osoba ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • osoba w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • osoba z dysfunkcją narządu słuchu

Maksymalna kwota dofinansowania – 4.000 zł

Udział własny wnioskodawcy - 15% ceny brutto zakupu/usługi 

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 3. oświadczenie o wysokości dochodów
 4. zaświadczenie lekarskie
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 6. oferta cenowa
 7. oświadczenie pełnomocnika - jeśli sprawa dotyczy
 8. oświadczenie wnioskodawcy
 9. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia - jeśli sprawa dotyczy
 10. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - jeśli sprawa dotyczy
 11. dokument potwierdzający tytuł własności do środka transportu

 

Obszar B Zadanie 1 – zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresat programu:

 • osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia
 • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • osoba w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • osoba z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Maksymalna kwota dofinansowania: 

- dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł

- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł

- dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych –7.000 zł

Udział własny wnioskodawcy - 10% ceny brutto zakupu/usługi

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 3. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka
 4. oświadczenie o wysokości dochodów
 5. zaświadczenie lekarskie
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 7. oferta cenowa
 8. oświadczenie pełnomocnika - jeśli sprawa dotyczy
 9. oświadczenie wnioskodawcy
 10. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia - jeśli sprawa dotyczy
 11. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - jeśli sprawa dotyczy

 

Obszar B Zadanie 2 – szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Adresat programu: pomoc udzielona w ramach Obszaru B

Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji:

- dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł

- dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł

- dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 3. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka
 4. oświadczenie o wysokości dochodów
 5. zaświadczenie lekarskie
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 7. oświadczenie pełnomocnika - jeśli sprawa dotyczy
 8. oświadczenie wnioskodawcy
 9. oferta cenowa
 10. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia - jeśli sprawa dotyczy
 11. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - jeśli sprawa dotyczy

 

Obszar B Zadanie 3 – zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresat programu:

 • osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • osoba w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • osoba z dysfunkcją narządu wzroku

Maksymalna kwota dofinansowania  - 7 500,00 zł

Udział własny wnioskodawcy - 10% ceny brutto zakupu/usługi

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 3. oświadczenie o wysokości dochodów
 4. zaświadczenie lekarskie
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 6. oferta cenowa
 7. oświadczenie pełnomocnika - jeśli sprawa dotyczy
 8. oświadczenie wnioskodawcy
 9. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia - jeśli sprawa dotyczy
 10. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - jeśli sprawa dotyczy

 

Obszar B Zadanie 4 – zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresat programu:

 • osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia
 • osoba ze znacznym lub  umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • osoba w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • osoba z dysfunkcją narządu słuchu
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy

Maksymalna kwota dofinansowania - 4 000,00 zł

Udział własny wnioskodawcy - 10% ceny brutto zakupu/usługi

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 3. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka
 4. oświadczenie o wysokości dochodów
 5. zaświadczenie lekarskie
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 7. oferta cenowa
 8. oświadczenie pełnomocnika - jeśli sprawa dotyczy
 9. oświadczenie wnioskodawcy
 10. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia - jeśli sprawa dotyczy
 11. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - jeśli sprawa dotyczy

 

Obszar B Zadanie 5 – utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu

Adresat programu:

 • osoba, którym udzielono pomocy w ramach zadania 1, 3 lub 4
 • osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia
 • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji - 1 500,00 zł

Udział własny wnioskodawcy - 10% ceny brutto zakupu/usługi

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 3. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka
 4. oświadczenie o wysokości dochodów
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 6. oświadczenie pełnomocnika, jeśli sprawa dotyczy
 7. oświadczenie wnioskodawcy
 8. oferta cenowa
 9. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia - jeśli sprawa dotyczy
 10. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - jeśli sprawa dotyczy

 

Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

Adresat programu:

 • osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia
 • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • osoba w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Maksymalna kwota dofinansowania – 10.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł,

Udział własny wnioskodawcy - 10% ceny brutto zakupu/usługi

Refundacja kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 3. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka
 4. oświadczenie o wysokości dochodów
 5. zaświadczenie lekarskie
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 7. dwie niezależne oferty cenowe (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania
 8. zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny, jeżeli osoba korzysta z dofinansowania NFZ
 9. oświadczenie pełnomocnika - jeśli sprawa dotyczy
 10. oświadczenie wnioskodawcy
 11. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia lub zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę - jeśli sprawa dotyczy
 12. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - jeśli sprawa dotyczy

 

Obszar C Zadanie 2 - utrzymanie sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresat programu:

 • osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia
 • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji – 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.000 zł

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 3. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka
 4. oświadczenie o wysokości dochodów
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 6. oferta cenowa
 7. oświadczenie pełnomocnika - jeśli sprawa dotyczy
 8. oświadczenie wnioskodawcy
 9. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia - jeśli sprawa dotyczy
 10. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - jeśli sprawa dotyczy

 

Obszar C Zadanie 3 - zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości 

Adresat programu:

 • osoba ze stopniem niepełnosprawności 
 • osoba w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia w programie

Maksymalna kwota dofinansowania, dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

- w zakresie ręki – 9.000 zł

- przedramienia – 20.000 zł,

- ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł

- na poziomie stopy lub podudzia – 14.000 zł

- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł

- uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON

Udział własny wnioskodawcy - 10% ceny brutto zakupu/usługi

Refundacja kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł 

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 3. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka
 4. oświadczenie o wysokości dochodów
 5. zaświadczenie lekarskie
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 7. dwie niezależne oferty cenowe (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania
 8. zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny, jeżeli osoba korzysta z dofinansowania NFZ
 9. oświadczenie pełnomocnika - jeśli sprawa dotyczy
 10. oświadczenie wnioskodawcy
 11. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia - jeśli sprawa dotyczy
 12. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - jeśli sprawa dotyczy

 

Obszar C Zadanie 4 - utrzymanie sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)

Adresat programu:

 • osoba ze stopniem niepełnosprawności 
 • osoba w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia w programie

Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji do 30% kwot, o których mowa w Obszar C Zadanie 3 

Udział własny wnioskodawcy - 10% ceny brutto zakupu/usługi

Refundacja kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł 

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 3. oświadczenie o wysokości dochodów
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. oferta cenowa
 6. oświadczenie wnioskodawcy
 7. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia - jeśli sprawa dotyczy
 8. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - jeśli sprawa dotyczy

 

Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Adresat programu:

 • osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia
 • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • osoba w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym

Maksymalna kwota dofinansowania - 7 500,00 zł

Udział własny wnioskodawcy - 25% ceny brutto zakupu/usługi

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 3. oświadczenie o wysokości dochodów
 4. zaświadczenie lekarskie (specjalista), zgoda lekarza na użytkowanie przedmiotu dofinansowania
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 6. oferta cenowa
 7. oświadczenie pełnomocnika - jeśli sprawa dotyczy
 8. oświadczenie wnioskodawcy
 9. zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia - jeśli sprawa dotyczy
 10. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - jeśli sprawa dotyczy

 

Obszar D – utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Adresat programu:

 • osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • aktywność zawodowa
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka

Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji - 300 zł miesięcznie tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

 

Udział własny wnioskodawcy - 15% ceny brutto zakupu/usługi

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS
 2. akt urodzenia dziecka
 3. zaświadczenie potwierdzające pobyt dziecka, z informacją o wysokości opłat
 4. zaświadczenie z zakładu pracy
 5. oświadczenie o wysokości dochodów
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 7. oświadczenie pełnomocnika - jeśli sprawa dotyczy
 8. oświadczenie wnioskodawcy
 9. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - jeśli sprawa dotyczy

 

Moduł II

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Adresat programu:

 • osoba ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • osoba pobierająca naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także osoba mająca przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

 • do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium
 • do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców

2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000 zł

3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/ kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.Wymagany udział własny w kosztach opłaty za naukę (czesne) na drugim i kolejnych kierunkach wynosi co najmniej 50% kosztów opłaty.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

 1. do 50% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 2. do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 3. do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

 

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w zakresie kosztów czesnego:

a) 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)

b) 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS
 2. zaświadczenie z uczelni/szkoły
 3. zaświadczenie z zakładu pracy, jeśli dotyczy osoby
 4. informacja o poniesionych kosztach (ze szkoły/uczelni), jeśli dotyczy osoby
 5. oświadczenie o wysokości dochodów
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 7. oświadczenie wnioskodawcy
 8. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - jeśli sprawa dotyczy