KALENDARZ

< Lipiec 2024 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA

 

do realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr RPMA.09.01.00-14-5564/16 pod nazwą „SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM”, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje, że w wyniku naboru został wybrany do wykonywania zadań

COACHA

PAN MARCIN LEWIŃSKI

 

W wyniku analizy ofert Pan Marcin Lewiński spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracy coach.

 

Kierownik

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Łosicach

/-/ Małgorzata Witkowska

 

 

 

 

 

Łosice, 06.02.2018r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA

 

do realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr RPMA.09.01.00-14-5564/16 pod nazwą „SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM”, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje, że w wyniku naboru została wybrana do wykonywania zadań

 

KIEROWNIKA ADMINISTRACYJNEGO PROJEKTU

PANI MONIKA MIKOŁAJCZUK

 

W wyniku analizy ofert Pani Monika Mikołajczuk spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracy kierownika administracyjny projektu.

 

 

Kierownik

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Łosicach

/-/ Małgorzata Witkowska

 

 

 

 

Łosice, 28.02.2017r.


KIEROWNIK

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH

 

W związku z przyznaniem Powiatowi Łosickiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr RPMA.09.01.00-14-5564/16 pod nazwą SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na wolne stanowisko pracy, którzy chcą pracować przy wdrożeniu projektu.

 

 

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA STANOWISKO KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY PROJEKTU

 

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe: preferowane administracyjne,
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na w/w stanowisku,
 7. minimum 2 lata doświadczenia zawodowego,
 8. minimum 1 rok doświadczenia w pracy w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność i empatia,
 2. umiejętność radzenia sobie w trudnych i stresowych sytuacjach,
 3. wysoka kultura osobista, asertywność i samodyscyplina,
 4. znajomość specyfiki problemu wykluczenia społecznego oraz umiejętność pracy w zespole,

 

Do obowiązków Kierownika Administracyjnego Projektu będzie należało przede wszystkim:

- kierowanie organizacją projektu oraz administrowanie jego zasobami, bieżący

  nadzór nad funkcjonowaniem zespołu projektowego oraz odpowiedzialność za

  dokumentację projektową,

- informowanie potencjalnych uczestników o projekcie,

- organizowanie i dokumentowanie spotkań i konferencji w ramach projektu,

- kontrola prawidłowości dokumentów projektu,

- kompletowanie, weryfikacja i archiwizacja dokumentacji merytorycznej projektu,

- pomoc przy wprowadzeniu danych do Centralnego Systemu Teleinformatycznego

  SL 2014,

- inne w ramach projektu działania związane z prawidłową realizacją projektu.

 

 

Warunki pracy na stanowisku:

Umowa cywilnoprawna, zatrudnienie od marca 2017r.

 

Wymagane dokumenty:

- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

- list motywacyjny,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie

  zawodowe,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu

  pełnej zdolności do czynności prawnych,

- zaświadczenie/oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania

  pracy na określonym stanowisku,

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia oferty.

 

Termin, miejsce i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice pok. 40 lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem „NABÓR KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY PROJEKTU” w terminie do 27 lutego 2017r. do godz. 9.00 (decyduje data wpływu). Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

Informacje dodatkowe:

Postępowanie w sprawie naboru obejmuje analizę formalną złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia pracodawcy oryginały dokumentów. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie w inny sposób niż określony w ogłoszeniu bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Oferty niekompletne lub, te które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 

 

 

 

Łosice, 17.02.2017r.

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA

 

do realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr RPMA.09.01.00-14-5564/16 pod nazwą „SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM”, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje, że w wyniku naboru została wybrana do wykonywania zadań

 

GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

PANI JADWIGA KOŁODZIEJUK

 

W wyniku analizy ofert Pani Jadwiga Kołodziejuk spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracy głównej księgowej.

 

 

Kierownik

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Łosicach

/-/ Małgorzata Witkowska

 

 

Łosice, 02.12.2016r.

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA

 

do realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr RPMA.09.01.00-14-5564/16 pod nazwą „SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM”, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje, że w wyniku naboru został wybrany do wykonywania zadań

 

DORADCY

PAN MARCIN LEWIŃSKI

 

 

W wyniku analizy ofert Pan Marcin Lewiński spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracy doradcy.

 

 

 Kierownik

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Łosicach

 /-/ Małgorzata Witkowska

 

 

Łosice, 02.12.2016r.

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA

 

do realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr RPMA.09.01.00-14-5564/16 pod nazwą „SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM”, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje, że w wyniku naboru została wybrana do wykonywania zadań

 

PSYCHOLOGA

PANI MAGDA UŁASIUK

 

 

W wyniku analizy ofert Pani Magda Ułasiuk spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracy psychologa.

 

 

Kierownik

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Łosicach

 /-/ Małgorzata Witkowska

 

 

Łosice, 02.12.2016r.

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA

 

do realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr RPMA.09.01.00-14-5564/16 pod nazwą „SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM”, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje, że w wyniku naboru został wybrany do wykonywania zadań

 

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

PAN SYLWESTER SIENNICKI

 

 

W wyniku analizy ofert Pan Sylwester Siennicki spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracy pracownika socjalnego.

 

Kierownik

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Łosicach

/-/ Małgorzata Witkowska

 

 

Łosice, 01.12.2016r.

 


KIEROWNIK

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH

W związku z przyznaniem Powiatowi Łosickiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr RPMA.09.01.00-14-5564/16 pod nazwą SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO GŁÓWNA KSIĘGOWAWymagania niezbędne:

 1. Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków

a) wykształcenie minimum średniej i posiadanie co najmniej 10 letniego doświadczenia zawodowego

b) wykształcenie wyższe kierunkowe i posiadanie co najmniej 5 letniego doświadczenia zawodowego

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego oraz przeciwko wiarygodności dokumentów,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na w/w stanowisku,
 7. znajomość obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności: ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych i płacowych z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 8. minimum 3 lata doświadczenia w pracy Głównej Księgowej w projektach współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
 2. dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność,
 3. umiejętność radzenia sobie w trudnych i stresowych sytuacjach,
 4. wysoka kultura osobista, asertywność i samodyscyplina,
 5. dyspozycyjność,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. umiejętność korzystania z przepisów prawa.

 

Warunki pracy na stanowisku:

Umowa cywilnoprawna, zatrudnienie od grudnia 2016r.

 

Do obowiązków Głównej Księgowej będzie należało przede wszystkim:

- Kontrola dokumentów księgowych projektu SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM pod względem formalnym i rachunkowym,

- Księgowanie dokumentów na kontach zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM,

- Dekretacja dokumentów księgowych projektu, opisywanie dowodów księgowych projektu zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz wytycznymi dotyczącymi realizacji projektu oraz dokonywanie płatności wynikających z projektu.

- Sporządzanie sprawozdawczości, zestawień, raportów i innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia od strony finansowej projektu.

- Sporządzanie list płac pracowników projektu SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM, prawidłowe naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i sporządzanie deklaracji podatkowych, oraz składek ZUS i sporządzanie deklaracji,

- Sporządzenie wniosków o płatność.

 

Wymagane dokumenty:

- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

- list motywacyjny

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

- zaświadczenie/oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku

- zaświadczenie/oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w pracy o charakterze głównej księgowej oraz przy projektach współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia oferty. 

 

Termin, miejsce i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice pok. 40 lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem „NABÓR GŁÓWNA KSIĘGOWA W RAMACH PROJEKTUw terminie do dnia 01 grudnia 2016r. do godz. 9.00 (decyduje data wpływu). Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

Informacje dodatkowe:

Postępowanie w sprawie naboru obejmuje analizę formalną złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia pracodawcy oryginały dokumentów. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie w inny sposób niż określony w ogłoszeniu bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Oferty niekompletne lub te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 

Łosice, 24.11.2016r.

 


KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

1. Pracownik Socjalny w PCPR w Łosicach

2. Wymagania niezbędne

1) Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego:

a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b) ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

c) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

2) Posiadanie obywatelstwa polskiego.

3) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

4) Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5) Nieposzlakowana opinia

6) Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na w/w stanowisku

 

3. Wymagania dodatkowe

1) Znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz rozporządzeń do w/w ustaw.

2) Dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność

3) Wysoka kultura osobista

4) Dyspozycyjność

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Pracownik Socjalny:

1) Wykonywanie zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wynikającej z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.

2) Przyznawanie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka, pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie  i zagospodarowanie.

3) Praca socjalna na rzecz osób niezaradnych życiowo.

4) Konsultowanie przez specjalistów trudnych problemów rodzin i osób.

5) Udzielanie porad dotyczących sposobów rozwiązywania problemów społecznych.

6) Współpraca ze służbą zdrowia, policją, sądami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami w zakresie niezbędnych do realizacji zadań.

7) Prowadzenie spraw dotyczących egzekucji w administracji w zakresie rodzin zastępczych i biologicznych zobowiązanych do odpłatności.

8) Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach

9) Prowadzenie obsługi systemu POMOST, CAS.

 

5. Warunki pracy na stanowisku

Praca na pełny etat. Zatrudnienie od 01.01.2017r.

 

6. Wymagane dokumenty

1) Kserokopia dowodu osobistego

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

3) List motywacyjny

4) Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie

5) Kserokopia świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy

6) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

[nbsp

 

7. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Łosicach pok. 42 (I piętro) lub pocztą na adres urzędu: ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego w PCPR Łosice”  w terminie do 05.12.2016 roku.

Aplikacje które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Bliższych informacji udziela Małgorzata Witkowska – Kierownik PCPR Łosice tel. 505-400-305

Dokumenty: list motywacyjny, CV muszą być opatrzone klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922).

 

8. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje analizę formalną złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

/-/ Małgorzata Witkowska

Łosice, dnia 23.11.2016r.


KIEROWNIK

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH

W związku z przyznaniem Powiatowi Łosickiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr RPMA.09.01.00-14-5564/16 pod nazwą SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO DORADCA

 

Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe kierunkowe: ekonomia lub zarządzanie,

2. posiadanie obywatelstwa polskiegO,

3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. nieposzlakowana opinia,

6.stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na w/w stanowisku

7. minimum 3 lata doświadczenia w pracy w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze aktywnej integracji osób wykluczonych społecznie i zawodowo oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

8. minimum 3 lata doświadczenia w pracy w charakterze doradcy,

 

Wymagania dodatkowe:

1. studia podyplomowe w zakresie doradztwa i zarządzania

2. dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność i empatia,

3. umiejętność radzenia sobie w trudnych i stresowych sytuacjach,

4. wysoka kultura osobista, asertywność i samodyscyplina,

5. znajomość specyfiki problemu wykluczenia społecznego,

6. umiejętność pracy w zespole

 

Do obowiązków Doradcy będzie należało przede wszystkim:

- opracowywanie diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w zakresie stworzenie profilu kwalifikacji i umiejętności oraz potrzeb i aspiracji w odniesieniu do rynku pracy;

- skompletowanie dokumentu diagnozy na podstawie materiałów psychologa i pracownika socjalnego wymiar czasu - 1,5h /osobę

 

Warunki pracy na stanowisku:

Umowa cywilnoprawna, zatrudnienie od grudnia 2016r.

 

Wymagane dokumenty:

- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

- list motywacyjny

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

-oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

-zaświadczenie/oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku

-inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia oferty. 

 

Termin, miejsce i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice pok. 40 lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem „NABÓR DORADCA W RAMACH PROJEKTUw terminie do dnia 30 listopada 2016r. do godz. 9.00 (decyduje data wpływu). Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

Informacje dodatkowe:

Postępowanie w sprawie naboru obejmuje analizę formalną złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia pracodawcy oryginały dokumentów. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie w inny sposób niż określony w ogłoszeniu bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Oferty niekompletne lub te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 

Łosice, 23.11.2016r.


KIEROWNIK

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH

W związku z przyznaniem Powiatowi Łosickiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr RPMA.09.01.00-14-5564/16 pod nazwą SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO PSYCHOLOG

 

Wymagania niezbędne

 1. wykształcenie wyższe kierunkowe: psychologia
 2. uprawnienia prowadzenia testów psychologicznych
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na w/w stanowisku.
 8. minimum 3 lata doświadczenia w pracy w charakterze psychologa,
 9. minimum 1 rok doświadczenia w pracy w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wymagania dodatkowe:

 1. dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność i empatia
 2. umiejętność radzenia sobie w trudnych i stresowych sytuacjach,
 3. wysoka kultura osobista, asertywność i samodyscyplina,
 4. znajomość specyfiki problemu wykluczenia społecznego,
 5. umiejętność pracy w zespole

 

Do obowiązków Psychologa będzie należało przede wszystkim:

- opracowywanie diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w zakresie stworzenie profilu psychologicznego uczestnika

-wymiar czasu - 1,5h / osobę

 

Warunki pracy na stanowisku:

Umowa cywilnoprawna, zatrudnienie od grudnia 2016r.

 

Wymagane dokumenty:

-CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

-list motywacyjny

-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

-oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

-zaświadczenie/oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych dowykonywania pracy na określonym stanowisku

-inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia oferty.

 

Termin, miejsce i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice pok. 40 lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem „NABÓR PSYCHOLOG W RAMACH PROJEKTUw terminie do dnia 30 listopada 2016r. do godz. 9.00 (decyduje data wpływu). Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

Informacje dodatkowe:

Postępowanie w sprawie naboru obejmuje analizę formalną złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia pracodawcy oryginały dokumentów. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie w inny sposób niż określony w ogłoszeniu bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Oferty niekompletne lub te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska

Łosice, 23.11.2016r.

 


 

KIEROWNIK

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH

W związku z przyznaniem Powiatowi Łosickiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr RPMA.09.01.00-14-5564/16 pod nazwą SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

 

Wymagania niezbędne:

1. Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego:

a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b) ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

c) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

2. posiadanie obywatelstwa polskiego,

3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. nieposzlakowana opinia,

6. stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na w/w stanowisku,

7. posiadanie minimum rocznego doświadczenia w pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

8. posiadanie minimum rocznego doświadczenia w pracy w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze aktywnej integracji osób wykluczonych społecznie i zawodowo oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Wymagania dodatkowe:

1. znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz doświadczenie w przygotowywaniu rodzinnych wywiadów środowiskowych,

2. dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność,

3. umiejętność radzenia sobie w trudnych i stresowych sytuacjach,

4. wysoka kultura osobista, asertywność i samodyscyplina,

5. dyspozycyjność,

6. wykształcenie minimum średnie (przy dużym doświadczeniu zawodowym) lub wyższe kierunkowe praca socjalna.

 

Do obowiązków Pracownika Socjalnego będzie należało przede wszystkim:

- opracowywanie diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w zakresie pracy socjalnej (wywiad środowiskowy),

- udział w procesie rekrutacji i selekcji uczestników,

- implementowanie ścieżek reintegracji z grupą uczestników projektu – wychowankami oraz osobami z niepełnosprawnościami,

- monitorowanie obecności i aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia w ramach realizacji projektu,

- prowadzenie pracy socjalnej w zakresie rozwiązywania problemów życiowych na rzecz uczestników projektu,

- prowadzenie dokumentacji indywidualnej i zbiorczej uczestników projektu.

 

Warunki pracy na stanowisku:

Umowa cywilnoprawna, zatrudnienie od 1 grudnia 2016r.

 

Wymagane dokumenty:

- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

- list motywacyjny

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

- zaświadczenie/oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku

- zaświadczenie/oświadczenie o posiadaniu co najmniej rocznego doświadczenia w pracy o charakterze pracownika socjalnego oraz przy projektach współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze aktywnej integracji osób wykluczonych społecznie i zawodowo oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia oferty.

 

Termin, miejsce i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice pok. 40 lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem „NABÓR PRACOWNIK SOCJALNY W RAMACH PROJEKTUw terminie do dnia 28 listopada 2016r. do godz. 9.00 (decyduje data wpływu). Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

Informacje dodatkowe:

Postępowanie w sprawie naboru obejmuje analizę formalną złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia pracodawcy oryginały dokumentów. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie w inny sposób niż określony w ogłoszeniu bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Oferty niekompletne lub te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 

 

 

 

 

Łosice, 21.11.2016r.