Lista Aktualności

2019-02-21 07:07

Unieważnienie postępowania otwartego naboru partnera

Łosice, 20.02.2019r.

 

Powiat Łosicki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje, że powiadomiliśmy Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Wydział Zarządzania Realizacją EFS...

 

Więcej...

2018-12-12 08:47

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE WYNIKU
OTWARTEGO NABORU PARTNERA

do wspólnego przygotowania i implementacji wniosku o dofinansowanie projektu

Szansa na Lepsze Jutro

do konkursu zamkniętego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Więcej...

2018-11-19 08:34

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Otwartego Naboru Partnera

do wspólnego przygotowania i implementacji wniosku o dofinansowanie projektu
Szansa na Lepsze Jutro
do konkursu zamkniętego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Więcej...

2018-11-13 22:02

WIGILIA DNIEM WOLNYM OD PRACY

Informujemy, że 24 grudnia 2018 r. (wigilia) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach z obowiązkiem odpracowania w dniu 8 grudnia 2018 r.

Więcej...

2018-05-28 11:31

Aktywizacja Społeczno-Zdrowotna - zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach zwane dalej Zamawiającym 

w związku z realizacją projektu SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę Aktywizacja Społeczno-Zdrowotna w trybie wyjazdowym dla uczestników projektu.

Więcej...

2018-04-13 10:59

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi społeczne

Kompleksowa usługa dotycząca podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników projektu Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Więcej...

2018-03-02 11:03

Wyniki naboru ofert

 

WYNIKI NABORU OFERT

 

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące naboru firm szkoleniowych na przeprowadzenie usługi Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych w ramach projektu pt. „SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM” oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Wpłynęło: 1 oferta

 

 

Oferty oceniane były przez trzyosobową komisję wg kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

 

Każdy oferent mógł otrzymać maksymalnie 100 punktów procentowych.

 

Do realizacji wybrano ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w ramach danej usługi.

W wyniku dokonanej analizy otrzymanych ofert Zamawiający wyłonił następującą ofertę w zakresie usługi szkoleniowej:

 

Fundacja Sportu Zdrowia i Turystyki EST

ul. Piękna 15/43

00-549 Warszawa

 

 

Wszystkim, którzy wysłali swoje oferty, serdecznie dziękujemy!

 

Więcej...