Aktualności

2018-05-28 11:31

Aktywizacja Społeczno-Zdrowotna - zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach zwane dalej Zamawiającym 

w związku z realizacją projektu SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę Aktywizacja Społeczno-Zdrowotna w trybie wyjazdowym dla uczestników projektu.

Więcej...

2018-04-13 10:59

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi społeczne

Kompleksowa usługa dotycząca podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników projektu Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Więcej...

2018-03-02 11:03

Wyniki naboru ofert

 

WYNIKI NABORU OFERT

 

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące naboru firm szkoleniowych na przeprowadzenie usługi Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych w ramach projektu pt. „SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM” oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Wpłynęło: 1 oferta

 

 

Oferty oceniane były przez trzyosobową komisję wg kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

 

Każdy oferent mógł otrzymać maksymalnie 100 punktów procentowych.

 

Do realizacji wybrano ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w ramach danej usługi.

W wyniku dokonanej analizy otrzymanych ofert Zamawiający wyłonił następującą ofertę w zakresie usługi szkoleniowej:

 

Fundacja Sportu Zdrowia i Turystyki EST

ul. Piękna 15/43

00-549 Warszawa

 

 

Wszystkim, którzy wysłali swoje oferty, serdecznie dziękujemy!

 

Więcej...

KALENDARZ

< Wrzesień 2018 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Wyniki naboru ofert

WYNIKI NABORU OFERT

 

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące naboru firm szkoleniowych na przeprowadzenie szkolenia „Pierwsza Pomoc” w ramach projektu pt. „SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM” oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Wpłynęło: 3 oferty

 

Następujące oferty nie spełniły kryteriów formalnych:

  1. Odrzucono ofertę: „W AKCJI” Ratownictwo Medyczne, Szkolenia, Eventy – Rafał Gajda ul. Gorzycka 3A/22, 64-400 Międzychód z uwagi na wpłynięcie oferty po terminie.

 

Oferty oceniane były przez trzyosobową komisję wg kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

 

Każdy oferent mógł otrzymać maksymalnie 100 punktów procentowych.

 

Do realizacji wybrano ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w ramach danego szkolenia.

W wyniku dokonanej analizy otrzymanych ofert Zamawiający wyłonił następującą ofertę w zakresie usługi szkoleniowej:

 

Fundacja Sportu Zdrowia i Turystyki EST

ul. Piękna 15/43

00-549 Warszawa

 

 

Wszystkim, którzy wysłali swoje oferty, serdecznie dziękujemy!

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Łosice, dn. 22.03.2017r.

 

W związku z przyznaniem Powiatowi Łosickiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu nr RPMA.09.01.00-14-5564/16 pod nazwą SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert na szkolenia pierwszej pomocy.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa usługi:

1. Szkolenia pierwszej pomocy – poprowadzenie zajęć (trener)

2. Szkolenia pierwszej pomocy – podręczniki, przeprowadzenie egzaminu, wystawienie certyfikatów międzynarodowych

 

Liczba osób objętych szkoleniem:

1. 10 osób z niepełnosprawnościami

2. 7 osób młodych przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą

 

Oferty wraz z podaniem cen brutto należy skąłdać w zaklejonej kopercie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, z dopiskiem SZKOLENIE PIERWSZEJ POMOCY w terminie do dnia 30 marca 2017r. do godz. 9.00 (decyduje data wpływu). Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

Niniejsze zaproszenie ma służyć uzyskaniu ofert w celu ich oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium

  1. Cena – kryterium wagowe 60%
  2. Doświadczenie wykonawcy w przeprowadzaniu szkoleń – kryterium wagowe 40%

 

Maksymalna ilość punktów w Ocenie końcowej jaką może uzyskać Wykonawca w obu kryteriach wynosi 100 pkt.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska