Aktualności

2018-02-13 06:56

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY

Kierownik powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko urzędnicze - księgowy.

 

Więcej...

2018-01-23 14:06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY W RAMACH PROJEKTU SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH

w  celu  realizacji

Usługi  dotyczącej  aktywizacji  edukacyjnej,  społecznej i  zdrowotnej  uczestników  projektu  SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM realizowanego  przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego,  oś  priorytetowa  IX Wspieranie  włączenia  społecznego  i  walka  z  ubóstwem,  działanie  9.1 Aktywizacja  społeczno-zawodowa  osób  wykluczonych  i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY COACH

Więcej...

2017-01-11 13:16

Program stypendialny "Moja Przyszłość"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje, iż Towarzystwo Nasz Dom ogłosiło program stypendialny ...

Więcej...

KALENDARZ

< Luty 2018 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Wyniki naboru ofert

WYNIKI NABORU OFERT

 

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące naboru firm szkoleniowych na przeprowadzenie szkolenia „Pierwsza Pomoc” w ramach projektu pt. „SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM” oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Wpłynęło: 3 oferty

 

Następujące oferty nie spełniły kryteriów formalnych:

  1. Odrzucono ofertę: „W AKCJI” Ratownictwo Medyczne, Szkolenia, Eventy – Rafał Gajda ul. Gorzycka 3A/22, 64-400 Międzychód z uwagi na wpłynięcie oferty po terminie.

 

Oferty oceniane były przez trzyosobową komisję wg kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

 

Każdy oferent mógł otrzymać maksymalnie 100 punktów procentowych.

 

Do realizacji wybrano ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w ramach danego szkolenia.

W wyniku dokonanej analizy otrzymanych ofert Zamawiający wyłonił następującą ofertę w zakresie usługi szkoleniowej:

 

Fundacja Sportu Zdrowia i Turystyki EST

ul. Piękna 15/43

00-549 Warszawa

 

 

Wszystkim, którzy wysłali swoje oferty, serdecznie dziękujemy!

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Łosice, dn. 22.03.2017r.

 

W związku z przyznaniem Powiatowi Łosickiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu nr RPMA.09.01.00-14-5564/16 pod nazwą SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert na szkolenia pierwszej pomocy.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa usługi:

1. Szkolenia pierwszej pomocy – poprowadzenie zajęć (trener)

2. Szkolenia pierwszej pomocy – podręczniki, przeprowadzenie egzaminu, wystawienie certyfikatów międzynarodowych

 

Liczba osób objętych szkoleniem:

1. 10 osób z niepełnosprawnościami

2. 7 osób młodych przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą

 

Oferty wraz z podaniem cen brutto należy skąłdać w zaklejonej kopercie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, z dopiskiem SZKOLENIE PIERWSZEJ POMOCY w terminie do dnia 30 marca 2017r. do godz. 9.00 (decyduje data wpływu). Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

Niniejsze zaproszenie ma służyć uzyskaniu ofert w celu ich oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium

  1. Cena – kryterium wagowe 60%
  2. Doświadczenie wykonawcy w przeprowadzaniu szkoleń – kryterium wagowe 40%

 

Maksymalna ilość punktów w Ocenie końcowej jaką może uzyskać Wykonawca w obu kryteriach wynosi 100 pkt.

 

 

/-/ Małgorzata Witkowska