Aktualności

2018-05-28 11:31

Aktywizacja Społeczno-Zdrowotna - zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach zwane dalej Zamawiającym 

w związku z realizacją projektu SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę Aktywizacja Społeczno-Zdrowotna w trybie wyjazdowym dla uczestników projektu.

Więcej...

2018-04-13 10:59

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi społeczne

Kompleksowa usługa dotycząca podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników projektu Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Więcej...

2018-03-02 11:03

Wyniki naboru ofert

 

WYNIKI NABORU OFERT

 

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące naboru firm szkoleniowych na przeprowadzenie usługi Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych w ramach projektu pt. „SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM” oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Wpłynęło: 1 oferta

 

 

Oferty oceniane były przez trzyosobową komisję wg kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

 

Każdy oferent mógł otrzymać maksymalnie 100 punktów procentowych.

 

Do realizacji wybrano ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w ramach danej usługi.

W wyniku dokonanej analizy otrzymanych ofert Zamawiający wyłonił następującą ofertę w zakresie usługi szkoleniowej:

 

Fundacja Sportu Zdrowia i Turystyki EST

ul. Piękna 15/43

00-549 Warszawa

 

 

Wszystkim, którzy wysłali swoje oferty, serdecznie dziękujemy!

 

Więcej...

KALENDARZ

< Lipiec 2018 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

 

Łosice, dnia 31.12.2012r.

 

Informacja dotycząca przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi z zakresu przeprowadzania postępowań  o udzielenie zamówień publicznych oraz kontroli projektu pod względem prawnym  na stanowisku PRAWNIK w ramach projektu „ Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach - Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, zawiadamia, że w oparciu o kryteria oceny ofert dokonał wyboru.

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

 

Pani Beacie Annie Jamróz-Obidzińskiej

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta przedstawiona przez Panią Beatę Jamróz-Obidzińską jest jedyną złożoną ofertą i spełnia wymagania Zamawiającego wskazane z Zapytaniu ofertowym.


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PONIŻEJ 14 000 EURO

Łosice, dn. 13.12.2012r.

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PONIŻEJ 14 000 EURO

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznie 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach,

                         Ul. Narutowicza6, 08-200 Łosice

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach unieważnia zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla 32 uczestników w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 06.12.2012r. zamieszczone na stronie internetowej www.pcpr.losice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

Przyczyną unieważnienia postępowania jest brak akceptacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację powyższego działania.

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego

 /-/ Małgorzata Witkowska


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

  1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
  2. Adres Zamawiającego: ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie szkolenia z pierwszej pomocy dla 32 uczestników w ramach projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

 /-/ Małgorzata Witkowska

 


Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Łosicach zaprasza do składania ofert na realizację usług z zakresu udzielania zamówień publicznych oraz kontroli projektu pod względem prawnym na stanowisku PRAWNIK w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt

 

Łosice, 03.12.2012r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 20.11.2012 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Bar Express Jadwiga Bolesta ul. Piłsudskiego 14, 08-200 Łosice.

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma Bar Express Jadwiga Bolesta ul. Piłsudskiego 14, 08-200 Łosice przedstawiła jedyną, najkorzystniejszą ofertę cenową w zorganizowania konferencji podsumowującej projekt „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Zaproszenie do składania ofert cenowych na zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt

Łosice, dn. 20.11.2012r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w związku z realizacją projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zaprasza

do składania ofert cenowych na zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

Zakres usługi obejmuje:

  1. Serwis konferencyjny dla 42 osób (kawa, herbata, woda mineralna, soki, ciasto, owoce, gorący posiłek dwudaniowy)
  2. Wynajem sali na konferencję dla 42 osób
  3. Termin realizacji: grudzień 2012 (szczegółowy termin zostanie ustalony z wykonawcą)

Oferty wraz z podaniem cen za realizację usługi brutto prosimy przekazać osobiście w terminie do dnia 29.11.2012 roku lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

 

Niniejsze zaproszenie ma służyć uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich oceny i porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu

Łosice, 27.03.2012r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 16.03.2012 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu systemowego „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Powszechny Zakład Ubezpieczeń ul. Rynek 14, 08-200 Łosice.

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma Powszechny Zakład Ubezpieczeń ul. Rynek 14, 08-200 Łosice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową w zakresie ubezpieczenia uczestników projektu „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”.

 

/-/ Małgorzata Witkowska

 


Zaproszenie do składania ofert cenowych na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu

Łosice, dn. 16.03.2012r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w ramach projektu systemowego

„Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zaprasza

 

do przedstawienie oferty cenowej na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu w okresie od 01.04.2012r. do 15.12.2012 r. dla 33 Beneficjentów Ostatecznych Projektu.

 

Oferty prosimy przekazać osobiście w terminie do dnia 23.03.2012 roku lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

 

Niniejsze zaproszenie ma służyć uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich oceny i porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zakup materiałów biurowych, papieru ksero oraz materiałów eksploatacyjnych

Łosice, 13.03.2012r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zakup materiałów biurowych, papieru ksero oraz materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu systemowego „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 20.02.2012 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na zakup materiałów biurowych, papieru ksero oraz materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu systemowego „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy „Papier” Przedsiębiorstwo Handlowe Leszek Szymanek ul. 1000-Lecia Państwa Polskiego 11, 08-200 Łosice.

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma „Papier” Przedsiębiorstwo Handlowe Leszek Szymanek ul. 1000-Lecia Państwa Polskiego 11, 08-200 Łosice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową w zakresie zakupu materiałów biurowych, papieru ksero oraz materiałów eksploatacyjnych.

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów promujących projekt

Łosice, 13.03.2012r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu systemowego „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W związku z rozpoczętą procedurą w dniu 20.02.2012 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w celu wyłonienia wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu systemowego „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Agencja Reklamowa Pinakolada.pl, ul. Mikołowska 39/21, 40-066 Katowice

 

Po dokonaniu analizy cenowej firma Agencja Reklamowa Pinakolada.pl, ul. Mikołowska 39/21, 40-066 Katowice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową w zakresie zakupu i dostawy materiałów promujących projekt „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”.

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Łosice, dn. 20.02.2012r.

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w ramach projektu systemowego

„Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

zaprasza


do składania ofert cenowych na materiały biurowe i eksploatacyjne wymienione w załączonej tabeli.

 

Oferty wraz z podaniem cen jednostkowych- brutto prosimy przekazać osobiście w terminie do dnia 27.02.2012 roku lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

 

Niniejsze zaproszenie ma służyć uzyskaniu ofert rynkowych w celu ich porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cena 100%- najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną.

 

Jednocześnie informujemy, iż zapłata za realizację zamówienia nastąpi po otrzymaniu środków finansowych z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, a Zleceniobiorca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

 

/-/ Małgorzata Witkowska


Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie i dostawę materiałów promujących projekt

Łosice, dn. 20.02.2012r.

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w ramach projektu systemowego

„Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

zaprasza


do składania ofert cenowych na wykonanie i dostawę materiałów promujących projekt „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

 

Zakres usługi obejmuje:

1.Projekt i druk plakatów, format A3, papier kreda (pełny kolor, papier kredowy błyszczący 150g/m2, lub zbliżona gramatura – 40 sztuk

2.Długopis z nadrukiem   – 100 sztuk

3.Dostawę powyższych materiałów promocyjnych do siedziby zamawiającego

 

Wszystkie materiały powinny być oznaczone logotypem Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacją o jednostce realizującej projekt.

 

Oferty wraz z podaniem cen jednostkowych- brutto prosimy przekazać osobiście w terminie do dnia 27.02.2012 roku lub za pośrednictwem poczty  na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

 

Niniejsze zaproszenie ma służyć uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich oceny i porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cena 100%- najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną.

 

Wszystkie projekty graficzne oraz treść zamieszczona na plakatach byłyby przygotowywane w ścisłym kontakcie z PCPR w Łosicach.

 

Jednocześnie informujemy, iż zapłata za realizację zamówienia nastąpi po otrzymaniu środków finansowych z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, a Zleceniobiorca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

 

/-/ Małgorzata Witkowska