Aktualności

2018-05-28 11:31

Aktywizacja Społeczno-Zdrowotna - zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach zwane dalej Zamawiającym 

w związku z realizacją projektu SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę Aktywizacja Społeczno-Zdrowotna w trybie wyjazdowym dla uczestników projektu.

Więcej...

2018-04-13 10:59

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi społeczne

Kompleksowa usługa dotycząca podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników projektu Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Więcej...

2018-03-02 11:03

Wyniki naboru ofert

 

WYNIKI NABORU OFERT

 

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące naboru firm szkoleniowych na przeprowadzenie usługi Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych w ramach projektu pt. „SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM” oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Wpłynęło: 1 oferta

 

 

Oferty oceniane były przez trzyosobową komisję wg kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

 

Każdy oferent mógł otrzymać maksymalnie 100 punktów procentowych.

 

Do realizacji wybrano ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w ramach danej usługi.

W wyniku dokonanej analizy otrzymanych ofert Zamawiający wyłonił następującą ofertę w zakresie usługi szkoleniowej:

 

Fundacja Sportu Zdrowia i Turystyki EST

ul. Piękna 15/43

00-549 Warszawa

 

 

Wszystkim, którzy wysłali swoje oferty, serdecznie dziękujemy!

 

Więcej...

KALENDARZ

< Lipiec 2018 >
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

„Szansa na lepsze jutro w powiecie Łosickim”-konferencja podsumuwująca

17 grudnia 2009r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Łosice odbyła się konferencja podsumowująca projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach pt. „Szansa na lepsze jutro w powiecie Łosickim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 


Wymagany Adobe Flash Player

Prezentacja podsumuwująca projekt „Szansa na lepsze jutro w powiecie Łosickim”

Wymagany Adobe Flash Player

Szansa

W dniu 1 lipca 2009r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach rozpoczęło realizację projektu systemowego

„Szansa na lepsze jutro w Powiecie Łosickim”


współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie realizowanego w okresie 01.07.2009r. – 31.12.2009r. na terenie Miasta Łosice oraz powiatu łosickiego

W 2009r w ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby niepełnosprawne, wychowankowie rodzin zastępczych oraz ich opiekunowie.

Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi działaniami:

  • kurs zawodowy komputerowy umożliwiający nabycie kwalifikacji zawodowych pozwalających na pozyskanie zatrudnienia
  • warsztaty psychologiczne
  • indywidualne doradztwo zawodowe
  • integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez organizację turnusów rehabilitacyjnych
  • wyjazd integracyjny dla wychowanków rodzin zastępczych i opiekunów
  • badania medycyny pracy
-

Grafik godzinowy projektu

edycja 02.12.2009r

 Harmonogram szkoleń w ramach projektu

W dniach 01 lipca 2009r. do 10 lipca 2009r. do godziny 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach odbyła się rekrutacja Beneficjantów Ostatecznych do projektu systemowego pt. „Szansa na lepsze jutro w powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL 2007-2013, Priorytet VII promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
 
W dniu 10 lipca 2009r. o godzinie 15.30 Komisja ds. rekrutacji przeanalizowała ankiety rekrutacyjne i wyłoniła potencjalnych Beneficjentów w projekcie. Po czym, Przewodniczący Komisji telefonicznie powiadomił wyłonionych kandydatów o rozmowie kwalifikacyjnej w dniu 13 lipca 2009r. o godz. 9.00
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

W dniu 13 lipca 2009r. o godzinie 9.00 Komisja ds. rekrutacji przeprowadziła rozmowę z 14 osobami chętnymi do udziału w projekcie. Spośród tych kandydatów komisyjnie wybrano 10 Beneficjentów Ostatecznych.

W dniach 24-26 sierpień 2009r. 10 wychowanków rodzin zastępczych było uczestnikami wyjazdu integracyjnego do Białowieży. Uczestnicy podczas wyjazdu uczestniczyli w 12 godzinnym szkoleniu. Opiekę i nadzór nad uczestnikami sprawowali pracownicy PCPR, zaangażowani w realizację projektu.

W dniach 27-28 sierpień, 26-27 październik,23-24 listopad b.r. odbyły się zajęcia z warsztatów psychologicznych. Beneficjentów podzielono na dwie grupy. Jedną stanowili 10 wychowanków rodzin zastępczych, a drugą 8 osób niepełnosprawnych.
Celem warsztatu psychologicznego było nabycie umiejętności psychospołecznych – komunikacyjnych, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie czasem, zarządzanie stresem, postawy asertywności, kurs autoprezentacji.

W dniach od 31 sierpnia do 17 września w ramach projektu odbył się kurs zawodowy „Zajęcia komputerowe” mający na celu zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się z podstawami obsługi komputera, wprowadzeniem do systemu WINDOWS, MS WORD, MS EXCEL, Internet Wszyscy kursanci ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym, zaświadczenia o ukończonym kursie Beneficjenci otrzymają podczas konferencji kończącej projekt.


W dniach 19-20 październik, 16-17 listopad b.r. odbyły się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym dla 8 BO osób niepełnosprawnych
Zajęcia te obejmowały zakres pisania CV, listu motywacyjnego, jak zachować się na rozmowie kwalifikacyjnej, jak zaprezentować swoja osobę.

W dniu 17 grudnia odbyła się konferencja podsumowująca trwającego od lipca b.r. Projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w powiecie Łosickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


W ramach Zadania 1 Aktywna integracja odbył się wyjazd na turnus rehabilitacyjny dla 8 Beneficjentów Ostatecznych osób niepełnosprawnych.
W dniach 29.09-12.10.2009r. beneficjenci przebywali w OW „PANORAMA” S.C. w Ustroniu Morskim, gdzie korzystali zajęciach przewidzianych programem turnusu. Uczestnicy korzystali  z rehabilitacji i brali udział w zajęciach przewidzianych w programie turnusu.

W terminie 27-28 listopad 2009r, Beneficjenci projektu w ramach Zadania 6 Działania o charakterze środowiskowym byli uczestnikami 3 dniowej wycieczki do Krakowa i okolic.

4 grudnia w ramach Zadania 6 Działania o charakterze środowiskowym odbyło się spotkanie świąteczne dla 18 Beneficjentów Ostatecznych i otoczenia, którego celem była integracja środowiskowa grupy.